FASTING Ltd.

evidenčné číslo 40203389303

registrovaná kancelária Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia


Výňatok zo „Všeobecných obchodných podmienok“

ak chcete zobraziť úplný dokument „Všeobecné zmluvné podmienky“, prejdite na časť „Všeobecné zmluvné podmienky“.

[..]

(d) Ponuka

znamená ponuku na uzavretie tejto Zmluvy a ponuku príslušných Služieb a/alebo Tovarov poskytovaných Spoločnosťou Klientovi prostredníctvom Webovej stránky alebo Mobilnej aplikácie.

[..]

(f) Služby

znamená Digitálny obsah poskytovaný Spoločnosťou Klientovi, ako aj prístup k Webovej stránke alebo Mobilnej aplikácii, vrátane informácií, textu, obrázkov, ktoré sú tam ponúkané alebo poskytované.

g) Digitálny obsah

znamená individuálne digitálne stravovacie plány a/alebo iný digitálny obsah, ktorý Spoločnosť z času na čas predáva online, ako aj prístup k digitálnemu obsahu vrátane informácií, textu, obrázkov, ktoré sa tam ponúkajú alebo poskytujú.

(h) Tovar

znamená doplnky a/alebo iné produkty vo fyzickej forme predávané online spoločnosťou.

[..]

(l) účastnícky poplatok

sa rozumie poplatok za individuálny digitálny stravovací plán. Účastnícky poplatok závisí od Klientom zvolenej Ponuky, ktorou môže byť jednorazová platba alebo poplatok za predplatné.

[..]

Predloženie Ponuky

3.1. Spoločnosť poskytne Klientovi možnosť prijatia Ponuky.

3.2. Klient môže byť vyzvaný, aby poskytol určité informácie pred prijatím Ponuky výberom poskytnutých možností alebo zadaním požadovaných údajov. Klient je povinný poskytnúť aktuálne a komplexné informácie, o ktorých poskytnutie žiada.

3.3. Klientovi bude poskytnutá Ponuka (vrátane predloženia informácií uvedených v bode 3.2. týchto Podmienok), ktorá bude obsahovať informácie o:

3.3.1. výšku platby za príslušné Služby a/alebo Tovar;

3.3.2. možnosti platby: prostredníctvom kreditnej karty alebo iného prípustného spôsobu platby;

3.3.3. ďalšie informácie, ktoré Spoločnosť považuje za dôležité zahrnúť do Ponuky.

[..]

Zmluva na diaľku

[..]

4.2. Keďže Klient prijme Ponuku elektronicky, Spoločnosť bezodkladne poskytne príslušnú Službu, Digitálny obsah alebo Tovar, ako je uvedené v Ponuke.

4.3. V PRÍPADE, ŽE ZMLUVA MEDZI SPOLOČNOSŤOU A KLIENTOM POSTAVÍ DIGITÁLNY OBSAH, KLIENT SÚHLASÍ, ŽE STRATÍ SVÉ PRÁVO NA ODSTÚPENIE ZMLUVY.

[..]

Platby

5.1. Počas doby platnosti uvedenej v Ponuke si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu ceny za Služby a/alebo Tovar.

5.2. Klient súhlasí s tým, že:

5.2.1. zaplatiť všetky dodatočné náklady, poplatky, poplatky, príslušné dane a iné poplatky, ktoré môžu klientovi vzniknúť;

5.2.2. nákup Služieb a/alebo Tovaru pomocou platnej kreditnej karty alebo iného povoleného spôsobu platby;

5.2.3. poskytnúť Spoločnosti aktuálne a úplné informácie, ako je uvedené vo formulári objednávky. Ak Spoločnosť zistí alebo sa domnieva, že akékoľvek informácie poskytnuté Klientom sú nepresné alebo neúplné, Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie platby Klienta podľa vlastného uváženia a Klient stráca akékoľvek právo na vrátenie zaplatenej sumy.

5.2.4. z dôvodu uľahčenia nákupu Služieb v budúcnosti Klient oprávňuje Spoločnosť účtovať Klientovi s možnosťou autorizácie platieb bez opätovného zadávania údajov o karte sumu platby akceptovanú Klientom, ako je uvedené v bode 3.3. a 3.4.

5.3. Po prechode klienta na platobné služby tretej strany prejde riziko straty alebo škody na klienta a/alebo službu tretej strany. Klientove online platby kreditnou alebo debetnou kartou v prospech Spoločnosti bude spracovávať a spracovávať poskytovateľ platobných služieb tretej strany a žiadne z citlivých údajov v súvislosti s vašou platbou nebudú uložené v Spoločnosti ani ich nebude používať. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne platobné problémy alebo iné spory, ktoré vzniknú v dôsledku platobných služieb tretích strán. Spoločnosť môže z času na čas zmeniť poskytovateľa platobných služieb tretej strany.

Spoločnosť spolupracuje s viacerými poskytovateľmi platobných služieb, vrátane, ale nie výlučne: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Všetky ceny a náklady sú v mene uvedenej na konkrétnej webovej stránke.

5.5. Všetok tovar zostáva majetkom Spoločnosti až do úplného zaplatenia. Platná cena je tá, ktorá bola stanovená v deň odoslania objednávky. Prepravné náklady a poplatky za platbu sú uznané pred potvrdením nákupu. Ak máte menej ako 18 rokov, musíte mať súhlas rodičov na nákup od Spoločnosti.

5.6. Všetky prevody vykonávané prostredníctvom Spoločnosti sú spracované a realizované prostredníctvom vyhradených brán tretích strán, aby bola zaručená vaša ochrana. Informácie o karte sa neukladajú a všetky informácie o karte sa spracúvajú pomocou šifrovania SSL. Prečítajte si zmluvné podmienky pre platobnú bránu vybranú pre transakciu, pretože sú zodpovední za uskutočnené transakcie.

5.7. Pre vrátenie peňazí alebo sťažnosť kontaktujte našu zákaznícku podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. Aby sa zabezpečilo, že Zákazník nezaznamená prerušenie alebo stratu Služieb, Služby sú ponúkané s automatickým obnovením.

5.8.1. S výnimkou dôvodov popísaných nižšie v tejto časti, AUTOMATICKÁ OBNOVA AUTOMATICKY OBNOVUJE PRÍSLUŠNOSŤ SLUŽBY PO VYPRŠENÍ AKTUÁLNEJ DOBY OBDOBIA OBNOVENIA ROVNAKEJ ČASU NAJNOVŠIEMU OBDOBÍ SLUŽBY. Napríklad, ak je posledné obdobie služby Zákazníka na jeden rok, obdobie obnovenia bude zvyčajne na jeden rok.

5.8.2. Pokiaľ Klient nezruší predplatné, Spoločnosť automaticky obnoví príslušnú službu, keď príde na obnovenie.

5.8.3. Spoločnosť môže z času na čas zmeniť plány predplatného a cenu Služieb. Obnovenie môže byť spoplatnené podľa aktuálnych sadzieb Spoločnosti, ktoré Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že môžu byť vyššie (o ktorých bude Klient vopred informovaný) alebo nižšie ako sadzby za pôvodné obdobie služby. V prípade neuhradenej platby má poskytovateľ služby právo účtovať si sankčný poplatok z omeškania vo výške jednej mesačnej platby za predplatné. V prípade neúspešného úplného zaúčtovania môže Spoločnosť účtovať cenu Služby vo viacerých splátkach.

5.8.4. AK si KLIENT NEPREJE, ABY SA SLUŽBA AUTOMATICKY OBNOVILA, musí si predplatné zrušiť najneskôr 48 hodín pred koncom aktuálneho obdobia, v takom prípade budú Služby ukončené po uplynutí aktuálneho obdobia, pokiaľ pred týmto dátumom služby manuálne neobnoví. Poplatky za predplatné sa nevracajú.

5.8.5. Ak si Zákazník zakúpil predplatné na webových stránkach spoločností, nebude ho môcť ovládať prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play. Namiesto toho, ak si Klient neželá, aby sa Služba automaticky obnovovala, musí predplatné zrušiť sám prihlásením sa do Užívateľského účtu na webovej stránke Spoločnosti alebo musí kontaktovať našu zákaznícku podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a postupujte podľa pokynov v časti „Spravovať moje predplatné“.

5.8.6. Ak si Klient zakúpil predplatné prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play, môže predplatné zrušiť iba prostredníctvom svojho účtu Apple alebo Google. Klient berie na vedomie, že odstránením aplikácie sa odbery nezrušia.

5.8.7. Celková cena Služieb/Tovaru vrátane DPH (ak sa uplatňuje) a všetky dodatočné poplatky za dopravu, dodanie alebo poštovné a prípadne ďalšie náklady sú viditeľné počas procesu objednávania na Webovej stránke. Spôsob výpočtu ceny je viditeľný aj počas procesu objednávania na Webovej stránke.

5.8.8. V prípade Predplatného zahŕňa celková cena celkové náklady za zvolené fakturačné obdobie frekvencie.

Zásady vrátenia peňazí a vrátenia tovaru

6.1. Klient má podľa platných právnych aktov právo zmeniť názor a vrátiť dodaný (prevzatý) tovar v lehote na odstúpenie od zmluvy. Existuje však aj výnimka ustanovená týmito právnymi aktmi, podľa ktorej sa právo na vrátenie tovaru nevzťahuje na zmluvy o dodaní digitálneho obsahu v prípade, že poskytovanie takéhoto digitálneho obsahu už začalo. Preto v prípade, že Digitálny obsah je už Klientovi poskytnutý, ako je uvedené v časti 4.2. a 4.3., Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

6.1.1. Podľa záruky uvedenej na webovej stránke Spoločnosti má Zákazník nárok na vrátenie Účastníckeho poplatku, ak Zákazník preukáže závadnosť Digitálneho obsahu a do 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy na diaľku odošle našej zákazníckej podpore žiadosť o vrátenie celej sumy. na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Vrátenie peňazí za Služby. Všetky ceny a poplatky za digitálny obsah a služby sa nevracajú, pokiaľ nie je v tejto časti nižšie výslovne uvedené inak:

6.2.1. Potom, čo už bol Digitálny obsah poskytnutý Klientovi, ako je uvedené v časti 4.2, má Klient nárok na vrátenie peňazí zaň od Spoločnosti iba v prípade, že Klient preukáže, že Digitálny obsah nie je taký, ako je popísaný, alebo je chybný. V takýchto prípadoch musí Klient kontaktovať našu zákaznícku podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK počas lehoty na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť podrobné informácie preukazujúce chybu produktu spoločnosti (s pripojeným vizuálnym dôkazom). Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať poplatok na pokrytie nákladov na akékoľvek administratívne alebo iné služby, ktoré Klient využil pred vrátením peňazí/zrušením.

6.2.2. Po vrátení peňazí už Klient nemá prístup k Službám Spoločnosti. Všetky refundácie sa vzťahujú na pôvodný spôsob platby. Zakúpením Služieb Klient súhlasí s týmito zásadami vrátenia peňazí a zrieka sa akýchkoľvek práv na to, aby ich mohol podrobiť akýmkoľvek otázkam, rozsudku alebo právnym žalobám.

6.3. Ak si Zákazník zakúpil Služby alebo Tovar prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play v prípade akýchkoľvek otázok a/alebo požiadaviek týkajúcich sa vrátenia peňazí a platby, mal by kontaktovať podporu používateľov obchodu Apple App Store alebo Obchodu Google Play.

[..]

Sťažnosti

17.1. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Spoločnosti a služieb poskytovaných Klientovi by ste mali riešiť kontaktovaním našej zákazníckej podpory na stránke CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

[..]