FASTING Ltd.

evidenčné číslo 40203389303

registrovaná kancelária Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Všeobecné podmienky

Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú celý vzťah medzi Vami, Klientom a Spoločnosťou.

Akýkoľvek preklad z anglickej verzie je poskytovaný len pre vaše pohodlie. V prípade akéhokoľvek rozdielu vo význame alebo výklade medzi anglickou jazykovou verziou týchto podmienok bude rozhodujúca anglická verzia. Pôvodný anglický text je jedinou právne záväznou verziou.

1.2. Pred uzavretím Zmluvy na diaľku bude Klientovi poskytnuté znenie týchto VOP elektronicky alebo v trvanlivom formáte. Ak to nie je primerane možné, Spoločnosť pred uzavretím zmluvy na diaľku uvedie, akým spôsobom sú tieto VOP k dispozícii na nahliadnutie Klientovi v priestoroch Spoločnosti a že budú Klientovi zaslané bezplatne čo najskôr. podľa možnosti na žiadosť Klienta.

1.3. KLIENT JE POVINNÝ SI POZORNE PREČÍTAŤ TIETO PODMIENKY PRED PRIJETÍM A POUŽÍVANÍM SLUŽIEB SPOLOČNOSTI. KLIENT SÚHLASÍ S TÝM, ŽE JEHO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB POTVRDZUJE, ŽE KLIENT SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAL, ROZUMEL JEJ A SÚHLASÍ S TÍM, ŽE BUDE JEJ VIAZANÝ. AK NESÚHLASÍTE S AKEJKOĽVEK ČASŤOU TÝCHTO PODMIENOK, ALEBO AK NIE STE OPRÁVNENÍ ALEBO OPRÁVNENÍ BYŤ TÝMITO PODMIENKAMI VIAZANÝ, POTOM SI NESTIAHNUJTE APLIKÁCIU ANI INAK NEPRÍSTUPUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE SLUŽBU.

1.4. Klientovi sa tiež odporúča, aby si prečítal odpovede na „Často kladené otázky“, ktoré sú zverejnené na našej webovej lokalite Help Desk alebo v mobilnej aplikácii.

Definície

2.1. Pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak, bez ohľadu na to, kde sa v týchto VOP, vrátane úvodnej časti používajú, majú nasledujúce výrazy pri použití veľkých písmen tento význam:

(a) Dohoda

sa rozumejú tieto VOP pre poskytovanie Služieb a/alebo Tovarov uzatvorené online Spoločnosťou a Klientom.

(b) Klient

znamená používateľa Služieb Spoločnosti a/alebo kupujúceho Tovaru, ako je vysvetlené v týchto VOP.

(c) Spoločnosť

znamená Fasting Ltd., registračné číslo 40203389303 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko, ktorá je zodpovedná za poskytovanie služieb predplatného a vybavovanie požiadaviek klienta, vrátane vrátenia peňazí a kompenzácií za tovary a služby pridružených spoločností. Pridruženou spoločnosťou je CertifiedFasting.com.

Fasting Ltd., registračné číslo 40203389303 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko je zodpovedná za služby poskytované prostredníctvom webovej stránky a mobilnej aplikácie.

(d) Ponuka

znamená ponuku na uzavretie tejto Zmluvy a ponuku príslušných Služieb a/alebo Tovarov poskytovaných Spoločnosťou Klientovi prostredníctvom Webovej stránky alebo Mobilnej aplikácie.

(e) Zásady ochrany osobných údajov

znamená zásady ochrany osobných údajov Spoločnosti zverejnené na Webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii.

(f) Služby

znamená Digitálny obsah poskytovaný Spoločnosťou Klientovi, ako aj prístup k Webovej stránke alebo Mobilnej aplikácii, vrátane informácií, textu, obrázkov, ktoré sú tam ponúkané alebo poskytované.

(g) Digitálny obsah

znamená individuálne digitálne stravovacie plány a/alebo iný digitálny obsah predávaný online spoločnosťou, ako aj prístup k digitálnemu obsahu vrátane informácií, textu, obrázkov, ktoré sa tam ponúkajú alebo poskytujú.

(h) Tovar

znamená doplnky a/alebo iné produkty vo fyzickej forme predávané online spoločnosťou.

(i) Zmluva na diaľku

znamená zmluvu uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Klientom v rámci systému organizovaného na diaľkový predaj Digitálneho obsahu a/alebo Tovaru.

(j) Webová stránka

sa rozumie internetová stránka Spoločnosti dostupná na adrese www.certifiedfasting.com.

(k) Mobilná aplikácia

mobilnú aplikáciu CertifiedFasting.com, ktorú si môže klient stiahnuť z App Store a/alebo Google Play.

(l) účastnícky poplatok

sa rozumie poplatok za individuálny digitálny stravovací plán. Účastnícky poplatok závisí od Klientom zvolenej Ponuky, ktorou môže byť jednorazová platba alebo poplatok za predplatné.

(m) Ochranná lehota

znamená, že Klient má právo na odstúpenie od zmlúv na diaľku, pokiaľ nedal súhlas so začiatkom plnenia zmluvy na diaľku (začatím používania alebo prístupu k obsahu) počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 (štrnásť) dní pre občanov Európskej únie a 5 (päť) dní pre občanov mimo Európskej únie odo dňa uzavretia zmluvy na diaľku alebo dodania príslušného Tovaru.

(n) Support Help Desk

znamená online Centrum podpory klienta, kde môže klient dostávať odpovede na otázky a podávať žiadosti. Support Help Desk je dostupný na adrese https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app.

Predloženie Ponuky

3.1. Spoločnosť poskytne Klientovi možnosť prijatia Ponuky.

3.2. Klient môže byť vyzvaný, aby poskytol určité informácie pred prijatím Ponuky výberom poskytnutých možností alebo zadaním požadovaných údajov. Klient je povinný poskytnúť aktuálne a komplexné informácie, o ktorých poskytnutie žiada.

3.3. Klientovi bude poskytnutá Ponuka (vrátane predloženia informácií uvedených v bode 3.2. týchto Podmienok), ktorá bude obsahovať informácie o:

3.3.1. výšku platby za príslušné Služby a/alebo Tovar;

3.3.2. možnosti platby: prostredníctvom kreditnej karty alebo iného prípustného spôsobu platby;

3.3.3. ďalšie informácie, ktoré Spoločnosť považuje za dôležité zahrnúť do Ponuky.

3.4. Prijatie Ponuky

3.4.1. Klient akceptuje Ponuku na uzavretie tejto Zmluvy, keď súhlasí s VOP spoločnosti.

3.4.2. Klient akceptuje Ponuku príslušných Služieb a/alebo Tovarov poskytovaných Spoločnosťou Klientovi prostredníctvom Webovej stránky alebo Mobilnej aplikácie kliknutím na tlačidlo Akceptácie Ponuky, ktoré vedie k udalosti nákupu. Tlačidlo akcie prijatia Ponuky môže byť označené rôznymi spôsobmi v závislosti od typu Ponuky, vrátane, ale nie výlučne,  „SÚHLASÍM“, „PRIJÍMEM“, „UPGRADE“ alebo podobným štítkom. Podmienky Ponuky sú záväzné a Klient s nimi súhlasí prijatím Ponuky.

3.4.3. Po prijatí Ponuky Klient oprávňuje Spoločnosť účtovať Klientovi sumu platby uvedenú v Ponuke.

Zmluva na diaľku

4.1. Zmluva na diaľku bude uzatvorená v momente, keď Klient prijme Ponuku a ako je uvedené v bode 3.4.1.

4.2. Keďže Klient prijme Ponuku elektronicky, Spoločnosť bezodkladne poskytne príslušnú Službu, Digitálny obsah alebo Tovar, ako je uvedené v Ponuke.

4.3. V PRÍPADE, ŽE ZMLUVA MEDZI SPOLOČNOSŤOU A KLIENTOM POSTAVÍ DIGITÁLNY OBSAH, KLIENT SÚHLASÍ, ŽE STRATÍ SVÉ PRÁVO NA ODSTÚPENIE ZMLUVY.

4.4. Spoločnosť vynakladá primerané úsilie, aby zabezpečila, že Služby budú fungovať podľa plánu, avšak tieto Služby závisia od internetu a iných služieb a poskytovateľov, ktorí sú mimo kontroly Spoločnosti. Používaním Služieb Spoločnosti Klient berie na vedomie, že Spoločnosť nemôže zaručiť, že Služby budú neprerušované, bezchybné alebo že informácie, ktoré obsahuje, budú úplne bez vírusov, hackerov, prienikov, neplánovaných výpadkov alebo iných porúch. Klient výslovne preberá riziko používania alebo sťahovania takýchto Služieb.

4.5. Z času na čas a bez predchádzajúceho upozornenia Klienta môže Spoločnosť zmeniť, rozšíriť a zlepšiť Služby. Môžeme tiež kedykoľvek prestať prevádzkovať časť alebo všetky Služby alebo selektívne zakázať určité aspekty Služieb. Akákoľvek úprava alebo zrušenie Služieb sa vykoná podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia a bez trvalého záväzku alebo zodpovednosti voči Klientovi a Klientove používanie Služieb neoprávňuje Klienta na pokračovanie poskytovania alebo dostupnosti Služieb.

4.6. Klient ďalej súhlasí s tým, že:

4.6.1. nebude mať prístup k Službám (vrátane nákupu Tovaru), ak má menej ako 18 rokov;

4.6.2. Klient zamietne prístup k Službám deťom mladším ako 18 rokov. Klient preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené použitie Služieb maloletými.

Platby

5.1. Počas doby platnosti uvedenej v Ponuke si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu ceny za Služby a/alebo Tovar.

5.2. Klient súhlasí s tým, že:

5.2.1. zaplatiť všetky dodatočné náklady, poplatky, poplatky, príslušné dane a iné poplatky, ktoré môžu klientovi vzniknúť;

5.2.2. nákup Služieb a/alebo Tovaru pomocou platnej kreditnej karty alebo iného povoleného spôsobu platby;

5.2.3. poskytnúť Spoločnosti aktuálne a úplné informácie, ako je uvedené vo formulári objednávky. Ak Spoločnosť zistí alebo sa domnieva, že akékoľvek informácie poskytnuté Klientom sú nepresné alebo neúplné, Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie platby Klienta podľa vlastného uváženia a Klient stráca akékoľvek právo na vrátenie zaplatenej sumy.

5.2.4. z dôvodu uľahčenia nákupu Služieb v budúcnosti Klient oprávňuje Spoločnosť účtovať Klientovi s možnosťou autorizácie platieb bez opätovného zadávania údajov o karte sumu platby akceptovanú Klientom, ako je uvedené v bode 3.3. a 3.4.

5.3. Po prechode klienta na platobné služby tretej strany prejde riziko straty alebo škody na klienta a/alebo službu tretej strany. Klientove online platby kreditnou alebo debetnou kartou v prospech Spoločnosti bude spracovávať a spracovávať poskytovateľ platobných služieb tretej strany a žiadne z citlivých údajov v súvislosti s vašou platbou nebudú uložené v Spoločnosti ani ich nebude používať. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne platobné problémy alebo iné spory, ktoré vzniknú v dôsledku platobných služieb tretích strán. Spoločnosť môže z času na čas zmeniť poskytovateľa platobných služieb tretej strany.

Spoločnosť spolupracuje s viacerými poskytovateľmi platobných služieb, vrátane, ale nie výlučne: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Všetky ceny a náklady sú v mene uvedenej na konkrétnej webovej stránke.

5.5. Všetok tovar zostáva majetkom Spoločnosti až do úplného zaplatenia. Platná cena je tá, ktorá bola stanovená v deň odoslania objednávky. Prepravné náklady a poplatky za platbu sú uznané pred potvrdením nákupu. Ak máte menej ako 18 rokov, musíte mať súhlas rodičov na nákup od Spoločnosti.

5.6. Všetky prevody vykonávané prostredníctvom Spoločnosti sú spracované a realizované prostredníctvom vyhradených brán tretích strán, aby bola zaručená vaša ochrana. Informácie o karte sa neukladajú a všetky informácie o karte sa spracúvajú pomocou šifrovania SSL. Prečítajte si zmluvné podmienky pre platobnú bránu vybranú pre transakciu, pretože sú zodpovední za uskutočnené transakcie.

5.7. Pre vrátenie peňazí alebo sťažnosť kontaktujte našu zákaznícku podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. Aby sa zabezpečilo, že Zákazník nezaznamená prerušenie alebo stratu Služieb, Služby sú ponúkané s automatickým obnovením.

5.8.1. S výnimkou dôvodov popísaných nižšie v tejto časti, AUTOMATICKÁ OBNOVA AUTOMATICKY OBNOVUJE PRÍSLUŠNOSŤ SLUŽBY PO VYPRŠENÍ AKTUÁLNEJ DOBY OBDOBIA OBNOVENIA ROVNAKEJ ČASU NAJNOVŠIEMU OBDOBÍ SLUŽBY. Napríklad, ak je posledné obdobie služby Zákazníka na jeden rok, obdobie obnovenia bude zvyčajne na jeden rok.

5.8.2. Pokiaľ Klient nezruší predplatné, Spoločnosť automaticky obnoví príslušnú službu, keď príde na obnovenie.

5.8.3. Spoločnosť môže z času na čas zmeniť plány predplatného a cenu Služieb. Obnovenie môže byť spoplatnené podľa aktuálnych sadzieb Spoločnosti, ktoré Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že môžu byť vyššie (o ktorých bude Klient vopred informovaný) alebo nižšie ako sadzby za pôvodné obdobie služby. V prípade neuhradenej platby má poskytovateľ služby právo účtovať si sankčný poplatok z omeškania vo výške jednej mesačnej platby za predplatné. V prípade neúspešného úplného zaúčtovania môže Spoločnosť účtovať cenu Služby vo viacerých splátkach.

5.8.4. AK si KLIENT NEPREJE, ABY SA SLUŽBA AUTOMATICKY OBNOVILA, musí si predplatné zrušiť najneskôr 48 hodín pred koncom aktuálneho obdobia, v takom prípade budú Služby ukončené po uplynutí aktuálneho obdobia, pokiaľ pred týmto dátumom služby manuálne neobnoví. Poplatky za predplatné sa nevracajú.

5.8.5. Ak si Zákazník zakúpil predplatné na webových stránkach spoločností, nebude ho môcť ovládať prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play. Namiesto toho, ak si Klient neželá, aby sa Služba automaticky obnovovala, musí predplatné zrušiť sám prihlásením sa do Užívateľského účtu na webovej stránke Spoločnosti alebo musí kontaktovať našu zákaznícku podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a postupujte podľa pokynov v časti „Spravovať moje predplatné“.

5.8.6. Ak si Klient zakúpil predplatné prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play, môže predplatné zrušiť iba prostredníctvom svojho účtu Apple alebo Google. Klient berie na vedomie, že odstránením aplikácie sa odbery nezrušia.

5.8.7. Celková cena Služieb/Tovaru vrátane DPH (ak sa uplatňuje) a všetky dodatočné poplatky za dopravu, dodanie alebo poštovné a prípadne ďalšie náklady sú viditeľné počas procesu objednávania na Webovej stránke. Spôsob výpočtu ceny je viditeľný aj počas procesu objednávania na Webovej stránke.

5.8.8. V prípade Predplatného zahŕňa celková cena celkové náklady za zvolené fakturačné obdobie frekvencie.

Zásady vrátenia peňazí a vrátenia tovaru

6.1. Klient má podľa platných právnych aktov právo zmeniť názor a vrátiť dodaný (prevzatý) tovar v lehote na odstúpenie od zmluvy. Existuje však aj výnimka ustanovená týmito právnymi aktmi, podľa ktorej sa právo na vrátenie tovaru nevzťahuje na zmluvy o dodaní digitálneho obsahu v prípade, že poskytovanie takéhoto digitálneho obsahu už začalo. Preto v prípade, že Digitálny obsah je už Klientovi poskytnutý, ako je uvedené v časti 4.2. a 4.3., Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

6.1.1. Podľa záruky uvedenej na webovej stránke Spoločnosti má Zákazník nárok na vrátenie Účastníckeho poplatku, ak Zákazník preukáže závadnosť Digitálneho obsahu a do 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy na diaľku odošle našej zákazníckej podpore žiadosť o vrátenie celej sumy. na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Vrátenie peňazí za Služby. Všetky ceny a poplatky za digitálny obsah a služby sa nevracajú, pokiaľ nie je v tejto časti nižšie výslovne uvedené inak:

6.2.1. Potom, čo už bol Digitálny obsah poskytnutý Klientovi, ako je uvedené v časti 4.2, má Klient nárok na vrátenie peňazí zaň od Spoločnosti iba v prípade, že Klient preukáže, že Digitálny obsah nie je taký, ako je popísaný, alebo je chybný. V takýchto prípadoch musí Klient kontaktovať našu zákaznícku podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK počas lehoty na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť podrobné informácie preukazujúce chybu produktu spoločnosti (s pripojeným vizuálnym dôkazom). Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať poplatok na pokrytie nákladov na akékoľvek administratívne alebo iné služby, ktoré Klient využil pred vrátením peňazí/zrušením.

6.2.2. Po vrátení peňazí už Klient nemá prístup k Službám Spoločnosti. Všetky refundácie sa vzťahujú na pôvodný spôsob platby. Zakúpením Služieb Klient súhlasí s týmito zásadami vrátenia peňazí a zrieka sa akýchkoľvek práv na to, aby ich mohol podrobiť akýmkoľvek otázkam, rozsudku alebo právnym žalobám.

6.3. Ak si Zákazník zakúpil Služby alebo Tovar prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play v prípade akýchkoľvek otázok a/alebo požiadaviek týkajúcich sa vrátenia peňazí a platby, mal by kontaktovať podporu používateľov obchodu Apple App Store alebo Obchodu Google Play.

6.4. Vrátenie peňazí za dodaný tovar.

6.4.1. V prípade, že bod 6.5. neplatí, Klient má nárok na vrátenie peňazí za Tovar od Spoločnosti len v prípade, ak Klient preukáže, že Tovar nie je taký, ako je popísaný alebo chybný. V takýchto prípadoch musí Klient kontaktovať našu zákaznícku podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK počas lehoty na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť podrobné informácie preukazujúce chybu Tovaru Spoločnosti (s pripojeným vizuálnym dôkazom).

6.4.2. Všetky refundácie sa vzťahujú na pôvodný spôsob platby. Zakúpením Služieb Klient súhlasí s týmito zásadami vrátenia peňazí a zrieka sa akýchkoľvek práv na to, aby ich mohol podrobiť akýmkoľvek otázkam, rozsudku alebo právnym žalobám.

6.5. Vrátenie dodaného Tovaru. Z dôvodov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a hygienou má zákazník právo zmeniť názor a vrátiť dodaný (prevzatý) tovar v lehote na odstúpenie od zmluvy len pri dodržaní nasledovného postupu:

6.5.1. Klient predložil Spoločnosti žiadosť o svojom rozhodnutí vrátiť Tovar v lehote na odstúpenie od zmluvy na online HELP DESK CertifiedFasting.com a pred vrátením Tovaru.

6.5.2. Bez zbytočného odkladu a najneskôr v lehote na odstúpenie od zmluvy vrátil Tovar Spoločnosti. Náklady na vrátenie znáša Klient.

6.5.3. Tovar je v pôvodnom obale a neotvorený, v stave spôsobilom na ďalší predaj.

6.5.4. Po obdržaní a skontrolovaní vráteného Tovaru mu Spoločnosť vráti cenu, ktorú Klient zaplatil za Tovar (vrátane nákladov na doručenie) najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, keď Spoločnosť obdrží Tovar späť.

6.5.5. Vo všetkých prípadoch má Spoločnosť právo pozastaviť vrátenie peňazí Klientovi, kým Spoločnosť nedostane späť a neskontroluje Tovar.

Spätná adresa pre fyzický tovar

Adresa spoločnosti pre vrátenie tovaru: Fasting Ltd., registračné číslo 40203389303 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

Práva duševného vlastníctva

7.1. Všetky práva duševného vlastníctva, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, práv na dizajn, práv na ochrannú známku, patentových práv a akýchkoľvek iných vlastníckych práv v alebo súvisiacich so službami a obsahom súvisiacim so službami, sú vlastníctvom Spoločnosti.

7.2. Klientovi je zakázané reprodukovať, zverejňovať Služby vrátane, ale nie výlučne, Digitálneho obsahu dodávaného a/alebo poskytovaného Spoločnosťou v celku alebo čiastočne bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

7.3. Klient týmto udeľuje Spoločnosti trvalú, neodvolateľnú, celosvetovú, plne splatenú a bez licenčných poplatkov, nevýhradnú licenciu, vrátane práva udeľovať sublicencie (prostredníctvom viacerých úrovní) a postúpiť tretím stranám, reprodukovať, distribuovať, vykonávať a zobrazovať (verejne alebo inak), vytvárať odvodené diela, prispôsobovať, upravovať a inak používať, analyzovať a využívať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je teraz známy alebo ktorý sa v budúcnosti objaví, jeho/jej používateľský obsah (okrem ochranných známok používateľa), ako aj všetky upravené a z nich odvodené diela. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa Klient týmto vzdáva akýchkoľvek morálnych práv, ktoré môže mať na akýkoľvek Užívateľský obsah. „Používateľský obsah“ znamená akúkoľvek Ochrannú známku používateľa, komunikáciu, obrázky, písomnosti, tvorivé diela, zvuky a všetok materiál, údaje a informácie, ktoré Klient nahrá, prenesie alebo odošle prostredníctvom Služieb, alebo ktoré odovzdajú alebo prenesú iní používatelia. Odovzdaním, prenosom alebo odoslaním akéhokoľvek Užívateľského obsahu Klient potvrdzuje, vyhlasuje a zaručuje, že takýto Užívateľský obsah a jeho nahranie, prenos alebo odoslanie je (a) presné a nie dôverné; (b) neporušuje žiadne platné zákony, zmluvné obmedzenia alebo iné práva tretích strán a že Klient má povolenie od akejkoľvek tretej strany, ktorej osobné informácie alebo duševné vlastníctvo obsahuje alebo stelesňuje obsah používateľa; a (c) bez vírusov, adwaru, spywaru, červov alebo iného škodlivého kódu.

7.4. Žiadna časť týchto VOP nemôže byť interpretovaná ako prevod práv duševného vlastníctva vo vzťahu k Službám alebo obsahu súvisiacemu so Službami, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v časti 8.1. nižšie.

Používanie digitálneho obsahu

8.1. Všetky práva duševného vlastníctva uvedené v článku 7.1 a súvisiace s digitálnym obsahom sú vlastníctvom Spoločnosti. Digitálny obsah je licencovaný v súlade s touto sekciou 8 a nepredáva sa. Klientovi bude udelená iba nevýhradná, neprenosná a nesublicencovateľná licencia, v súlade s podmienkami tejto zmluvy, na používanie (výhradne na individuálne použitie Klienta) akéhokoľvek digitálneho obsahu, ktorý Spoločnosť poskytne Klientovi. .

8.2. Doba platnosti tejto licencie bude udelená na obdobie 5 rokov od dátumu prijatia digitálneho obsahu, pokiaľ nebude skôr pozastavené alebo ukončené v súlade s týmito VOP.

8.3. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, digitálny obsah musí byť určený len na osobné a nekomerčné použitie.

8.4. Klient nie je oprávnený upravovať, reprodukovať, prenášať alebo požičiavať Digitálny obsah ani ho sprístupňovať tretím stranám alebo ho používať na vykonávanie akýchkoľvek iných úkonov, ktoré presahujú rámec licencie poskytnutej Spoločnosťou.

8.5. Spoločnosť je oprávnená na účely presadzovania práv duševného vlastníctva, obmedzovania rozsahu licencie alebo počtu zariadení alebo typov zariadení, na ktorých je možné používať digitálny obsah.

8.6. Ak Klient koná v rozpore s týmto článkom, Spoločnosť bude oprávnená pozastaviť prístup k príslušnému Digitálnemu obsahu, bez ohľadu na právo Spoločnosti vymáhať od Klienta stratu, ktorú utrpel v dôsledku porušenia alebo v súvislosti s ním, vrátane akýchkoľvek vzniknutých nákladov.

Predaj digitálneho obsahu

9.1. Klientovi je zakázané predávať, ponúkať na predaj, zdieľať, prenajímať alebo požičiavať Digitálny obsah alebo kópie Digitálneho obsahu.

Zásady ochrany osobných údajov

10.1. Spracovanie osobných údajov klienta sa riadi zásadami ochrany osobných údajov. Klientovi sa odporúča vytlačiť a ponechať si kópiu Zásad ochrany osobných údajov spolu s týmito VOP.

Zodpovednosť

11.1. Strana sa zbaví zodpovednosti za nesplnenie VOP, ak preukáže, že tieto VOP neboli splnené z dôvodu vyššej moci. Spoločnosť predovšetkým nezodpovedá za žiadne straty spôsobené vyššou mocou, nepokojmi, vojnou alebo prírodnými udalosťami alebo v dôsledku iných udalostí, za ktoré spoločnosť nezodpovedá (napr. štrajk, výluka, zdržania v doprave, administratívne úkony). domácich alebo zahraničných vysokých orgánov). O vzniku vyššej moci, ktorá bráni plneniu týchto VOP, je Klient povinný písomne informovať do 30 kalendárnych dní odo dňa vzniku týchto okolností. Spoločnosť informuje Klienta o výskyte vyššej moci e-mailom alebo na Webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii, ak je to možné.

11.2. Zodpovednosť Spoločnosti je obmedzená na priame straty, pokiaľ príslušné zákony neustanovujú inak.

11.3. Vzhľadom na povahu Služieb a/alebo Tovarov, ktoré Spoločnosť poskytuje, a keďže Spoločnosť nemôže kontrolovať, či Klient dodržiava poskytnuté pokyny na použitie, Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku na akékoľvek výsledky alebo výsledky vyplývajúce z používania Služieb a/alebo Služieb.

11.4. Zodpovedná spoločnosť: 1) CertifiedFasting.com je iba správcom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie a poskytovateľom Služieb, 2) CertifiedFasting.com je spoločnosť zodpovedná za správu predplatených služieb a platieb za Služby a Tovar, refundácie a kompenzácie , pre pridružené spoločnosti.

11.5. Pri používaní Služieb môže Klient dostávať odkazy na iné webové stránky alebo mobilné aplikácie, ktoré Spoločnosť nevlastní a/alebo neriadi. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť nezodpovedá za dostupnosť takýchto webových stránok alebo mobilných aplikácií. Spoločnosť ďalej nezodpovedá ani neručí za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom takýchto odkazov, a preto Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo za akúkoľvek spôsobenú škodu alebo stratu. alebo údajne spôsobené alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar, služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo mobilných aplikáciách alebo prostredníctvom nich.

Lekárske odmietnutie zodpovednosti

12.1. PRED VYSKÚŠANÍM STRAVNÉHO PLÁNU A/ALEBO TOVARU SPOLOČNOU BY MAL ZDRAVIE KLIENTA VYHODNOTIŤ JEHO POSKYTOVATEĽ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ALEBO BY SA MAL PORADIŤ S POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB.

12.2. Služba je účasť v programe, ktorý zahŕňa informácie o zdravom životnom štýle a výžive. Informácie zverejnené na Webovej stránke majú informatívny charakter a nemôžu nahradiť odborné lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo liečbu. Ak má Klient obavy z informácií získaných prostredníctvom Služby alebo má otázky týkajúce sa vlastného zdravia, mal by sa poradiť s lekárom alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Klient využíva Službu na vlastné riziko a zodpovednosť.

Spôsobilosť

13.1. Služby sú dostupné len fyzickým osobám, ktoré môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa práva EÚ, preto Klient potvrdzuje, že má minimálne 18 rokov. Ak Klient pristupuje k Službám v mene osoby, ktorá nemá 18 rokov, Klient potvrdzuje, že je touto osobou zákonným zástupcom a je zodpovedný za dodržiavanie týchto VOP touto osobou a odškodní Spoločnosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré Spoločnosť utrpí v dôsledku nedodržania týchto VOP.

Platnosť a ukončenie

14.1. Zmluva nadobudne platnosť potom, čo ju Klient akceptuje a elektronicky vyjadrí svoj súhlas s ich plnením, a zostáva v platnosti na dobu neurčitú až do jej ukončenia.

14.2. Spoločnosť môže ukončiť vzťah s Klientom kedykoľvek v týchto prípadoch: (i) Klient nesúhlasí so Zmluvou; (2) Klient sa dopustí akéhokoľvek porušenia Zmluvy; (3) Klient neposkytne informácie požadované Spoločnosťou a/alebo poskytne nesprávne a/alebo nezrozumiteľné informácie. Bez ohľadu na vyššie uvedené nebudú dotknuté zákonné práva na ukončenie.

Zmeny zmluvných podmienok

15.1. Tieto VOP, Zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek dodatočné Zmluvné podmienky, ktoré môžu platiť, sa môžu zmeniť. Spoločnosť si vyhradzuje právo z času na čas upravovať a aktualizovať VOP a takéto zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na webovej stránke Spoločnosti alebo v mobilnej aplikácii.

15.2. Spoločnosť môže upozorniť klienta na akékoľvek nadchádzajúce zmeny zaslaním e-mailu na primárnu e-mailovú adresu poskytnutú klientom alebo upozornením prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie.

15.3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že akékoľvek ďalšie používanie a prístup k Službám po zverejnení aktualizácií VOP znamená, že Klient dobrovoľne súhlasí s tým, že bude týmito VOP viazaný. Ak Klient nesúhlasí s tým, že bude viazaný aktualizovanými VOP, nemal by používať (alebo pokračovať v používaní) Služby.

Komunikácia

16.1. Spoločnosť vo všeobecnosti uprednostňuje komunikáciu prostredníctvom prijímania žiadostí o podporu na stránke CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a odpovie na žiadosti prostredníctvom e-mailu. Prijatím týchto VOP klient akceptuje komunikáciu odoslaním žiadostí o podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a žiadosti budú zodpovedané e-mailom. Za týmto účelom je Klient povinný mať platnú e-mailovú adresu a uviesť ju pri vypĺňaní požadovaných údajov podľa bodu 3.2. Spoločnosť môže zverejniť informácie súvisiace s touto zmluvou alebo službami aj na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii. Klient by mal pravidelne a často kontrolovať svoje e-mailové správy, ako aj informácie uvedené na Webovej stránke alebo v Mobilnej aplikácii. E-maily môžu obsahovať odkazy na ďalšie informácie a dokumenty.

16.2. Ak platné zákony vyžadujú poskytnutie informácií na trvanlivom médiu, Spoločnosť buď pošle Klientovi e-mail s prílohou, alebo pošle Klientovi oznámenie s odkazom na Služby s funkciou sťahovania, aby sa tieto informácie a dokumenty natrvalo uchovali pre budúce použitie. Klient je povinný uchovávať kópie všetkej komunikácie od Spoločnosti.

16.3. Klient si môže vyžiadať kópiu týchto VOP alebo akéhokoľvek iného zmluvného dokumentu kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

16.4. Komunikácia s Klientom bude prebiehať v angličtine, pokiaľ sa Spoločnosť a Klient nedohodnú na komunikácii v inom jazyku.

16.5. Klient môže spoločnosť kedykoľvek kontaktovať kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

Sťažnosti

17.1. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Spoločnosti a služieb poskytovaných Klientovi by ste mali riešiť kontaktovaním našej zákazníckej podpory na stránke CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.2. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Tovaru poskytnutého Klientovi by ste mali riešiť kontaktovaním našej zákazníckej podpory na stránke CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.3. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa predplatného, vrátenia peňazí a kompenzácií za tovary a služby by ste mali riešiť kontaktovaním našej zákazníckej podpory na stránke CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.4. Klient by mal podaním reklamácie jasne uviesť, že reklamáciu podáva a uviesť dôvody a okolnosti reklamácie. Spoločnosť zašle Klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia prijatá. Reklamáciu posúdime a odpovieme Klientovi do 14 až 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia príslušnej reklamácie.

17.5. Požiadavky (sťažnosti) Klienta Spoločnosť bezplatne analyzuje.

17.6. Ak odpoveď Spoločnosti na sťažnosť Klienta neuspokojí Klienta alebo na ňu nebola poskytnutá žiadna odpoveď, Klient má právo podať sťažnosť regulačným inštitúciám alebo súdom.

Zmiešaný

18.1. Žiadna iná osoba ako Klient nemá žiadne práva podľa týchto VOP.

18.2. Klient nesmie postúpiť žiadne práva vyplývajúce zo Zmluvy žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti. Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej strane.

18.3. Akýkoľvek spor podľa týchto podmienok alebo inak v súvislosti so službami sa bude riešiť na lotyšských súdoch, okrem prípadov, keď to zakazujú príslušné zákony.

18.4. Ak súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že niektorá časť týchto VOP je neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, potom bude takáto časť oddelená od zvyšku VOP, ktoré budú naďalej platné a vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Zásady ochrany osobných údajov

19.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako Fasting Ltd. registračné číslo 40203389303 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko spracúva osobné údaje pri poskytovaní Služieb a správe Webových stránok.

19.2. Prevádzkovateľom osobných údajov je Fasting Ltd. registračné číslo 40203389303 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

19.3. Aké osobné údaje spracúvame?

19.3.1. Vaše osobné údaje spracúvame na viaceré účely, keď sa zaregistrujete do Služieb, vykonávate aktivity vo svojom profile alebo navštívite našu Webovú stránku. V určitých prípadoch je spracovanie vašich údajov nevyhnutné na poskytovanie Služieb. Ale v iných prípadoch, ak spracovanie nie je bezpodmienečne nevyhnutné, to oznámime napríklad tým, že vám dáme možnosť vybrať si, či nám chcete poskytnúť svoje údaje.

19.3.2. Informácie, ktoré zadáte pri vykonávaní informatívneho testu chudnutia na našej webovej stránke, sa neukladajú ani inak nezaznamenávajú v našich informačných systémoch.

19.4. Na registráciu nových používateľov Služieb, identifikáciu existujúcich používateľov, udelenie prístupu k vášmu už existujúcemu používateľskému profilu a správu vášho profilu spracúvame vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, pohlavie, vek, platobné údaje ako aj ďalšie údaje, ktoré ste uviedli počas procesu registrácie.

Kategória osobných údajov

Právny základ spracovania

Doba skladovania

Emailová adresa, telefónne číslo, meno, priezvisko, vek, pohlavie, typ, dátum a výška platby za Služby, typ požadovaných Služieb.

Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami a poskytuje vám služby.

Údaje sa uchovávajú, kým ste registrovaným používateľom Služieb a platíte za Služby. Keď vymažete svoj profil, môžeme si ponechať údaje, ktoré sme povinní uchovávať na splnenie našich zákonných povinností (napríklad na daňové účely).

19.5. Aby sme vám mohli poskytnúť personalizované Služby, pripraviť diétny a výživový plán, ako aj ďalšie tipy a návrhy v súvislosti s používaním Služieb, spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli, týkajúce sa vašich stravovacích návykov, zdravotného stavu, informácií o tehotenstve alebo dojčení ako ako aj ďalšie údaje týkajúce sa zdravia. Tieto informácie sú osobitnou kategóriou osobných údajov, preto ich spracúvame s náležitou starostlivosťou a na základe vášho výslovného súhlasu. Vaše zdravotné údaje budú spracované až po zaplatení Služieb. Vzhľadom na špecifiká Služieb Vám nebudeme môcť Služby poskytnúť, ak nám neudelíte výslovný súhlas so spracovaním Vašich zdravotných údajov. Ak sa rozhodnete nesúhlasiť, vrátime vám platbu za Služby.

Kategória osobných údajov

Právny základ spracovania

Doba skladovania

Informácie o vašom zdraví, fajčení, tehotenstve, dojčení, chorobách, liekoch, ktoré užívate, výbere stravy, hmotnosti a výške.

Spracovanie je založené na vašom výslovnom súhlase s prijímaním Služieb.

Údaje uchovávané tak dlho, kým existuje platný súhlas. Po vyslovení súhlasu je poskytovanie Služieb zastavené. Ak svoj profil vymažete, tieto údaje sa vymažú, ak ich uchovávanie nevyžadujú platné zákony.

19.6. Aby sme dodržali platné zákony, napríklad v súvislosti so spracovaním platieb a našimi účtovnými povinnosťami, spracovávame informácie, ktoré sa týkajú vašich platieb.

Kategória osobných údajov

Právny základ spracovania

Doba skladovania

Informácie o vašich platbách, mieste vášho bydliska.

Spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti

Údaje uchovávané tak dlho, ako to vyžadujú platné zákony

19.7. Aby sme vás informovali o novinkách a akciách v súvislosti so Službami a posielali vám personalizovanú reklamu alebo inú marketingovú komunikáciu, spracúvame vaše meno, e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo. Takéto informácie dostanete iba vtedy, ak ste s tým súhlasili pri registrácii do Služieb. Máte právo odvolať svoj súhlas s prijímaním takejto komunikácie kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. V prípade, že svoj súhlas odvoláte kontaktovaním našej zákazníckej podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK, zaregistrujeme tieto informácie vo vašom profile do 5 pracovných dní.

Kategória osobných údajov

Právny základ spracovania

Doba skladovania

Meno, priezvisko, emailová adresa a/alebo telefónne číslo.

Meno, priezvisko, emailová adresa a/alebo telefónne číslo.

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým existuje platný súhlas. Po odvolaní súhlasu prestaneme spracúvať vaše údaje na tento účel.

19.8. Na účely vývoja marketingovej stratégie, segmentácie klientov a analýzy našich Služieb môžeme spracovávať údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii do Služieb, napríklad vaše pohlavie, zvolené Služby, ako aj určité informácie získané zo súborov cookie.

Kategória osobných údajov

Právny základ spracovania

Doba skladovania

Pohlavie, informácie zo súborov cookie, napríklad IP adresa, používané zariadenie, typ prehliadača, čas a dátum otvorenia, odhlásenie a blokovanie našich e-mailov, kliknutia, interakcia s webovou stránkou.

Spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov na zlepšenie a rozvoj nášho podnikania.

Ak chcete získať viac informácií o našich súboroch cookie, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie. Ak svoj profil vymažete, môžeme si ponechať niektoré informácie v anonymizovanej a súhrnnej forme.

19.9. Na poskytovanie služieb zákazníkom a vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s našimi službami, spracúvame vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, údaje o vašom profile a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete počas komunikácie s našimi konzultantmi alebo špecialistami zákazníckeho servisu.

Kategória osobných údajov

Právny základ spracovania

Doba skladovania

Meno, priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo, profilové informácie, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám môžu byť poskytnuté pri konzultácii alebo na účely tu uvedené.

Spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov na zabezpečenie kvality našich Služieb, riešenie prípadných problémov s tým súvisiacich a ochranu našich právnych záujmov a práv v prípade akýchkoľvek sporov.

Údaje sa uchovávajú, kým sa nedosiahne účel ich spracovania, alebo sa vymažú, keď vymažete svoj profil, ak ich uchovávanie nie je potrebné na ochranu našich zákonných práv.

19.10. Na zaistenie ochrany a bezpečnosti našej databázy, interných systémov, webovej stránky a ďalšej infraštruktúry a dohľad nad používaním našich Služieb môžeme spracovávať rôzne technické informácie, ktoré získavame z cookies, log súborov a iných podobných technologických riešení.

Kategória osobných údajov

Právny základ spracovania

Doba skladovania

Vaša IP adresa, informácie o vašom zariadení, typ a verzia prehliadača, časové pásmo, rôzne metadáta, informácie o prístupe na webovú stránku a profil, informácie o interakcii s webovou stránkou, zadávanie a oprava údajov a akékoľvek ďalšie informácie na stanovený účel tu.

Spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov na zaistenie bezpečnosti nášho IT systému a spoľahlivého, nepretržitého a bezpečného podnikania.

Údaje uchovávané po dobu 12 mesiacov

19.11. Aby sme odhadli, predpovedali a ponúkli vám najvhodnejší, najefektívnejší stravovací a výživový plán, ako aj aby sme vám pomohli dosiahnuť cieľ, ktorý ste si stanovili, môžeme zhromažďovať a analyzovať (profilovať) určité typy používateľských informácií. Pri profilovaní používame len presné, minimálne údaje, ako je korelácia zmeny hmotnosti používateľa v dôsledku konkrétneho výživového plánu. Takéto profilovanie vykonávame na základe našich oprávnených záujmov, aby sme používateľovi poskytli najvhodnejšie a najefektívnejšie služby. Nevykonávame automatizované rozhodnutia založené na profilovaní, ktoré môže mať pre vás právne následky alebo vás ako dotknutú osobu nepriaznivo ovplyvniť. To nám umožňuje ponúknuť našim používateľom výživový a diétny plán, ktorý bol úspešný u iných používateľov s podobnými parametrami.

19.12. Doba uchovávania a vymazanie údajov:

19.12.1. Vaše osobné údaje budeme spracúvať dovtedy, kým bude platný niektorý z vyššie uvedených účelov spracúvania údajov alebo právny základ. Dobu uchovávania hodnotíme tak, že berieme do úvahy naše zákonné povinnosti a v nej stanovené doby uchovávania, ako aj naše oprávnené záujmy alebo vaše pokyny, napríklad v prípade, že svoj súhlas odvoláte.

19.12.2. Keď niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania údajov alebo právny základ už neexistuje, údaje vymažeme alebo anonymizujeme.

19.13. Zdieľanie vašich osobných údajov:

19.13.1. V určitých prípadoch spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb a spracovateľmi údajov tretích strán, ktorí poskytujú podporu pre naše Služby. Vaše osobné údaje teda môžu byť zdieľané s takými poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú hostingové služby a služby spoločného umiestnenia serverov, služby a nástroje doručovania e-mailov a obsahu, fakturačné služby a služby spracovania platieb, marketing, účtovníctvo, právne IT a ďalšie služby, ktoré môže primerane vyžadovať.

19.13.2. Takíto poskytovatelia služieb môžu dostávať iba osobné údaje potrebné na poskytovanie príslušnej služby, napríklad informácie o vašich platbách budú zdieľané iba s poskytovateľmi služieb spracovania platieb a iba v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vašej platby, vrátenie platby alebo kontrolu vaše sťažnosti.

19.13.3. Takíto poskytovatelia služieb tretích strán môžu tieto údaje spracovávať iba v súlade s našimi pokynmi a je zakázané ich používať na iné účely. Takíto poskytovatelia služieb sú povinní zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi normami a záväznými dohodami uzatvorenými s nami. Ak sa ktorýkoľvek z takýchto poskytovateľov služieb nachádza mimo EÚ/EHP, zabezpečujeme, aby sa prenos osobných údajov vykonával v súlade s právnymi požiadavkami a riešeniami uvedenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

19.13.4. Takýchto poskytovateľov služieb vyberáme a vyberáme s náležitou starostlivosťou a vyžadujeme od nich, aby zabezpečili integritu a dôvernosť vašich osobných údajov.

19.13.5. K vašim osobným údajom majú prístup iba oprávnení zamestnanci Spoločnosti, ktorí súhlasili s povinnosťou mlčanlivosti a ktorí tieto informácie potrebujú na plnenie svojich povinností.

19.13.6. V určitých situáciách môžeme byť zo zákona povinní zdieľať vaše informácie s orgánmi činnými v trestnom konaní a vládnymi orgánmi. Môžeme tiež zdieľať vaše informácie s týmito orgánmi, aby sme mohli uplatniť, vymáhať alebo brániť vaše právne nároky

19.13.7. Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov.

19.14. Vaše práva:

19.14.1. Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom a získať všetky informácie, ktoré o vás spracúvame, do jedného mesiaca.

19.14.2. Ak si želáte opraviť svoje údaje, môžete tak urobiť tak, že nás budete kontaktovať alebo si ich sami opravíte prihlásením sa do svojho profilu.

19.14.3. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu. Ak dostaneme takúto námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

19.14.4. Máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich údajov, ktorý je založený na súhlase. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

19.14.5. Máte právo na vymazanie svojich údajov prihlásením sa do svojho profilu alebo nás kontaktujete. Upozorňujeme, že nebudeme môcť vymazať údaje, ktoré sme povinní uchovávať v súlade s platnými zákonmi. Ak požiadate o vymazanie svojich údajov alebo vznesiete námietku proti spracovaniu údajov potrebných na poskytovanie našej Služby, nebudeme vám môcť poskytnúť naše Služby alebo to bude bránené.

19.14.6. Ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, napíšte nám pomocou tu uvedených kontaktných údajov. Pred tým, ako vám poskytneme akékoľvek informácie, môžeme byť požiadaní o overenie vašej totožnosti.

19.14.7. Ak sa domnievate, že sme si nesplnili povinnosti spracovania osobných údajov alebo inak porušili vaše práva na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Riga, Lotyšsko, LV-1050) .

19.15. Kontaktné informácie:

19.15.1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, obráťte sa na našu zákaznícku podporu na stránke CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.
Fasting Ltd. registračné číslo 40203389303 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

19.16. Zmiešaný:

19.16.1. Vyhradzujeme si právo z času na čas zmeniť a doplniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po ich nahraní na webovú stránku. V prípade podstatnej zmeny vás upozorníme napríklad uverejnením oznámenia vo vašom profile, na webovej stránke alebo zaslaním e-mailu.

Zásady používania súborov cookie

20.1. Webová stránka a aplikácia CertifiedFasting.com (ďalej len „Webová stránka“) používa súbory cookie. Ak ste súhlasili, okrem súborov cookie, ktoré zabezpečujú fungovanie webovej stránky, môžu byť do vášho prehliadača alebo zariadenia, z ktorého pristupujete na našu webovú stránku, umiestnené ďalšie súbory cookie, webové majáky, pixely alebo podobné technológie ukladania. Tieto zásady vysvetľujú, aké súbory cookie táto webová stránka používa a na aké účely.

20.2. Prevádzkovateľom osobných údajov je Fasting Ltd. registračné číslo 40203389303 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

20.3. Čo sú cookies a na aké účely ich používame:

20.3.1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Prehliadač, ktorý používate, používa súbory cookie na preposielanie informácií späť na webovú stránku pri každej ďalšej návšteve, aby lokalita rozpoznala používateľa a zapamätala si voľby používateľa (napríklad výber jazyka, prihlasovacie údaje a ďalšie nastavenia). Vaša ďalšia návšteva tak môže byť jednoduchšia a web pre vás užitočnejší.

20.3.2. Používame rôzne typy cookies. Keď vstúpite na webovú stránku, umiestnime do vášho prehliadača alebo zariadenia nevyhnutne potrebné súbory cookie. Iné typy súborov cookie sa uložia iba v prípade, že ste súhlasili s používaním takýchto súborov cookie. Tu sú ďalšie podrobnosti o súboroch cookie, ktoré môžu byť uložené vo vašom zariadení alebo prehliadači, keď pristupujete na našu webovú stránku.

20.3.2.1. Nevyhnutne potrebné súbory cookie – Nevyhnutne potrebné súbory cookie pomáhajú zjednodušiť používanie webovej stránky poskytovaním základných funkcií, ako je navigácia na stránke, výber jazyka, autorizácia a vypĺňanie formulárov. Webová stránka nemusí fungovať bez týchto súborov cookie a nemožno ich zakázať. Tieto súbory cookie neodhaľujú identitu používateľa ani nezhromažďujú informácie o používateľovi. Sú uložené v zariadení používateľa až do zatvorenia prehliadača.

20.3.2.2. Analytické cookies – Analytické cookies nám umožňujú počítať návštevy webových stránok a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našej webovej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré sú najmenej obľúbené, a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú po webovej lokalite. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú v súhrnnej forme. Na analytické a štatistické účely môžeme používať súbory cookie tretích strán, napríklad súbory cookie Google Analytics, ktoré môžu byť v zariadení alebo prehliadači uložené natrvalo.

20.3.2.3. Marketingové cookies – Tieto cookies poskytujú reklamnú a marketingovú komunikáciu, ktorá súvisí so záujmami používateľov Webových stránok. Môžu ich použiť tretie strany a poskytovatelia služieb na vytvorenie profilu záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných webových stránkach. Tieto súbory cookie neukladajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ale sú založené na jedinečnom identifikátore prehliadača a zariadenia. Tieto cookies si pamätajú informácie o vašej návšteve webovej stránky a môžu byť použité na zobrazovanie personalizovaných reklám na sociálnych sieťach a iných stránkach. Zakázaním týchto súborov cookie získate menej prispôsobenú reklamu. Na reklamné účely môžeme používať súbory cookie tretích strán, ako sú napríklad súbory cookie Facebooku alebo Google, ktoré môžu byť vo vašom zariadení alebo prehliadači uložené natrvalo.

20.4. Ako kontrolovať súbory cookie:

20.4.1. Pri návšteve našej webovej stránky sa vám zobrazí informatívne vyhlásenie, že webová stránka používa súbory cookie, a požiadame vás o súhlas s povolením analytických a marketingových súborov cookie. Ak chcete odvolať svoj súhlas alebo zmeniť nastavenia súborov cookie, môžete tak urobiť kliknutím na tlačidlo nastavenia súborov cookie vyššie.

20.4.2. Svoj súhlas s analytickými a/alebo marketingovými súbormi cookie môžete odvolať, ako aj vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom prehliadači vymazaním histórie súborov cookie prehliadača. Môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby blokoval ukladanie súborov cookie. Kliknutím na tlačidlo „pomoc“ vo svojom prehliadači môžete nájsť pokyny, ako zabrániť prehliadaču v ukladaní súborov cookie, ako aj to, ktoré súbory cookie sú už uložené, a ak chcete, môžete ich odstrániť. Zmeny nastavení je potrebné vykonať pre každý prehliadač, ktorý používate.

20.4.3. Môžete sa tiež samostatne odhlásiť z sprístupnenia vašej aktivity na webových stránkach pre službu Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics, ktorý bráni zdieľaniu informácií o vašej návšteve webových stránok so službou Google Analytics. Odkaz na doplnok a ďalšie informácie: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Kontaktné informácie:

20.5.1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad používania súborov cookie alebo si chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, obráťte sa na našu zákaznícku podporu na stránke CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.
20.5.2. Fasting Ltd. registračné číslo 40203389303 so sídlom Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

20.6. Zmeny pravidiel používania súborov cookie:

20.6.1. Vyhradzujeme si právo z času na čas zmeniť a doplniť tieto Zásady používania súborov cookie. Zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po ich nahraní na webovú stránku. V prípade sporu o podmienkach týchto Zásad používania súborov cookie v rôznych jazykoch má prednosť anglická verzia.