FASTING Ltd.

numer rejestracyjny 40203389303

siedziba Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa

Wyciąg z „Ogólnych warunków handlowych”

Aby zapoznać się z pełnym dokumentem „Ogólne warunki handlowe”, przejdź do „Ogólne warunki handlowe”.

[..]

(d) Oferta

oznacza ofertę zawarcia niniejszej Umowy oraz ofertę odpowiednich Usług i/lub Towarów dostarczanych przez Spółkę Klientowi za pośrednictwem Strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

[..]

(f) Usługi

oznacza Treści cyfrowe udostępniane Klientowi przez Spółkę oraz dostępność Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej, w tym informacje, teksty, obrazy tam oferowane lub udostępniane.

(g) Treści cyfrowe

oznacza indywidualne cyfrowe plany posiłków i/lub inne treści cyfrowe sprzedawane od czasu do czasu w Internecie przez Spółkę, a także dostępność treści cyfrowych, w tym informacji, tekstów, obrazów tam oferowanych lub udostępnianych.

(h) Towary

oznacza suplementy i/lub inne produkty w formie fizycznej sprzedawane online przez Spółkę.

[..]

(l) Opłata za uczestnictwo

oznacza opłatę za indywidualny cyfrowy plan posiłków. Opłata za uczestnictwo uzależniona jest od wybranej przez Klienta Oferty, która może mieć formę płatności jednorazowej lub opłaty abonamentowej.

[..]

Złożenie oferty

3.1. Spółka zapewni Klientowi możliwość otrzymania Oferty.

3.2. Klient może zostać poproszony o podanie określonych informacji przed otrzymaniem Oferty poprzez wybranie dostępnych opcji lub wpisanie żądanych danych. Klient zobowiązany jest do udzielenia aktualnych i wyczerpujących informacji, o których udzielenie się ubiega.

3.3. Klientowi zostanie przedstawiona Oferta (w tym poprzez złożenie informacji określonych w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu), która będzie zawierała informacje dotyczące:

3.3.1. kwotę płatności za odpowiednie Usługi i/lub Towary;

3.3.2. opcje płatności: kartą kredytową lub inną dopuszczalną formą płatności;

3.3.3. inne informacje, które Spółka uważa za istotne i które należy uwzględnić w Ofercie.

[..]

Umowa na odległość

[..]

4.2. Ponieważ Klient zaakceptuje Ofertę drogą elektroniczną, Spółka niezwłocznie dostarczy odpowiednią Usługę, Treści cyfrowe lub Towary określone w Ofercie.

4.3. W PRZYPADKU UMOWA POMIĘDZY FIRMĄ A KLIENTEM OBEJMUJE TREŚCI CYFROWE KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA UTRATĘ PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

[..]

Płatności

5.1. W okresie obowiązywania wskazanym w Ofercie Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług i/lub Towaru.

5.2. Klient wyraża zgodę na:

5.2.1. opłacić wszelkie dodatkowe koszty, opłaty, obciążenia, obowiązujące podatki i inne opłaty, które może ponieść Klient;

5.2.2. kupować Usługi i/lub Towary, korzystając z ważnej karty kredytowej lub innej dozwolonej formy płatności;

5.2.3. przekazać Spółce aktualne i pełne informacje określone w formularzu zamówienia. Jeżeli Firma odkryje lub uzna, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Klienta są niedokładne lub niekompletne, Firma zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia płatności Klienta według własnego uznania, a Klient traci wszelkie prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

5.2.4. dla wygody dokonywania zakupów Usług w przyszłości, Klient upoważnia Spółkę do obciążenia Klienta, z możliwością autoryzacji płatności bez ponownego wprowadzania danych karty, kwotą płatności zaakceptowaną przez Klienta zgodnie z paragrafem 3.3. i 3.4.

5.3. Po przekazaniu Klienta do usług płatniczych strony trzeciej ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta i/lub usługę strony trzeciej. Płatności internetowe Klienta kartą kredytową lub debetową na rzecz Firmy będą obsługiwane i przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, a żadne wrażliwe dane związane z Twoją płatnością nie będą przechowywane ani wykorzystywane przez Firmę. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z płatnościami lub inne spory powstałe w związku z usługami płatniczymi osób trzecich. Spółka może od czasu do czasu zmieniać zewnętrznego dostawcę usług płatniczych.

Spółka współpracuje z wieloma dostawcami usług płatniczych, w tym między innymi: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Wszystkie ceny i koszty podane są w walucie wskazanej na konkretnej Stronie internetowej.

5.5. Wszystkie Towary pozostają własnością Spółki do momentu dokonania pełnej zapłaty. Obowiązującą ceną jest cena ustalona w dniu złożenia zamówienia. Koszty wysyłki i opłaty płatnicze rozpoznawane są przed potwierdzeniem zakupu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz mieć zgodę rodziców na zakupy od Firmy.

5.6. Wszystkie transfery przeprowadzane za pośrednictwem Spółki są obsługiwane i przeprowadzane za pośrednictwem dedykowanych bramek stron trzecich, aby zagwarantować Twoją ochronę. Informacje o karcie nie są przechowywane, a wszystkie informacje o karcie są przetwarzane za pomocą szyfrowania SSL. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem bramki płatniczej wybranej do transakcji, ponieważ to ona jest odpowiedzialna za dokonane transakcje.

5.7. Aby uzyskać zwrot pieniędzy lub złożyć skargę, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. Aby mieć pewność, że Klient nie doświadczy przerwy lub utraty Usług, Usługi są oferowane w ramach automatycznego odnawiania.

5.8.1. Z wyjątkiem powodów opisanych poniżej w tej sekcji, AUTOMATYCZNE ODNOWIENIE AUTOMATYCZNIE ODNOWIA ODNOSZĄCĄ SIĘ USŁUGĘ PO WYGAŚNIU OBECNEGO OKRESU ODNOWIENIA NA OKRES ODNOWIENIA równy W CZASIE OSTATNIEMU OKRESOWI USŁUGI. Na przykład, jeśli ostatni okres świadczenia usługi przez Klienta wynosi jeden rok, okres odnowienia będzie zazwyczaj wynosił jeden rok.

5.8.2. O ile Klient nie anuluje subskrypcji, Firma automatycznie odnowi odpowiednią usługę, gdy pojawi się konieczność odnowienia.

5.8.3. Spółka może okresowo zmieniać plany abonamentowe i ceny Usług. Za odnowienie mogą być pobierane opłaty według aktualnych stawek Spółki, które Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mogą być wyższe (o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany) lub niższe niż stawki za pierwotny okres świadczenia usługi. W przypadku nieuregulowania płatności Usługodawca ma prawo naliczyć karę za zwłokę w wysokości jednej miesięcznej opłaty abonamentowej. Spółka może naliczyć opłatę za Usługę w kilku ratach, jeżeli pełne naładowanie nie powiedzie się.

5.8.4. JEŻELI KLIENT NIE CHCE, ABY USŁUGA AUTOMATYCZNIE PRZENAWIAŁA SIĘ, musi sam anulować subskrypcję co najmniej 48 godzin przed końcem bieżącego okresu, w takim przypadku Usługi zostaną zakończone po upływie aktualnie obowiązującego okresu, chyba że ręcznie odnowi Usługi przed tą datą. Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.

5.8.5. Jeśli Klient zakupił subskrypcję na stronie internetowej Firm, Klient nie będzie miał możliwości kontrolowania jej za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play. Zamiast tego, jeśli Klient nie chce, aby Usługa była automatycznie odnawiana, musi sam anulować subskrypcję, logując się do Konta Użytkownika na stronie internetowej Firmy lub musi skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Zarządzaj moją subskrypcją”.

5.8.6. Jeżeli Klient zakupił subskrypcję za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, Klient może anulować subskrypcję wyłącznie za pośrednictwem swojego konta Apple lub Google. Klient rozumie, że usunięcie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji.

5.8.7. Całkowita cena Usług/Towarów zawierająca podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz wszelkie dodatkowe opłaty za fracht, dostawę lub pocztę i, w stosownych przypadkach, inne koszty, widoczne są w trakcie procesu składania zamówienia w Serwisie. Sposób obliczenia ceny widoczny jest także w trakcie procesu składania zamówienia w Serwisie.

5.8.8. W przypadku Abonamentu cena łączna uwzględnia całkowite koszty za wybrany okres rozliczeniowy częstotliwości.

Polityka zwrotów i zwrotów

6.1. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Klientowi przysługuje prawo do zmiany decyzji i zwrotu dostarczonego (otrzymanego) towaru w terminie odstąpienia od umowy. Jednakże w tych aktach prawnych przewidziano również wyjątek, zgodnie z którym prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku Umów dotyczących dostarczania treści cyfrowych, jeżeli dostarczanie takich treści cyfrowych już się rozpoczęło. Dlatego w przypadku, gdy Treści cyfrowe zostały już dostarczone Klientowi, jak wskazano w punkcie 4.2. i 4.3. Klient traci prawo odstąpienia od Umowy.

6.1.1. Zgodnie z gwarancją zamieszczoną na stronie internetowej Spółki, Klientowi przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo, jeśli udowodni on wadę Treści cyfrowych i w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy na odległość złoży do naszego działu obsługi klienta wniosek o pełny zwrot kosztów na stronie CertifiedFasting.com online WSPARCIE POMOCY.

6.2. Zwrot pieniędzy za Usługi. Wszystkie ceny i opłaty za treści i usługi cyfrowe nie podlegają zwrotowi, chyba że w poniższej sekcji wyraźnie wskazano inaczej:

6.2.1. Po dostarczeniu Treści Cyfrowych Klientowi zgodnie z sekcją 4.2, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy od Spółki tylko wtedy, gdy Klient udowodni, że Treści Cyfrowe nie są zgodne z opisem lub są wadliwe. W takich przypadkach Klient musi skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online Support HELP DESK w okresie odstąpienia od umowy i podać szczegółowe informacje potwierdzające wadę produktu Firmy (z załączonym dowodem wizualnym). Firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty na pokrycie kosztów wszelkich usług administracyjnych lub innych, z których Klient mógł skorzystać przed zwrotem kosztów/anulacją.

6.2.2. Po dokonaniu zwrotu pieniędzy Klient nie ma już dostępu do Usług Spółki. Wszystkie zwroty środków dotyczą oryginalnej metody płatności. Kupując Usługi, Klient wyraża zgodę na niniejszą politykę zwrotów i zrzeka się wszelkich praw do poddawania jej jakimkolwiek pytaniom, osądowi lub działaniom prawnym.

6.3. Jeżeli Klient zakupił Usługi lub Towary za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, w przypadku jakichkolwiek pytań i/lub żądań dotyczących zwrotu pieniędzy i płatności, Klient powinien skontaktować się z obsługą użytkowników Apple App Store lub Google Play Store.

[..]

Uskarżanie się

17.1. Wszelkie skargi związane z Firmą i Usługami świadczonymi Klientowi należy kierować, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

[..]