FASTING Ltd.

numer rejestracyjny 40203389303

siedziba Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa

Ogólne Warunki

Wstęp

Niniejsze Ogólne Warunki („Warunki”) regulują całą relację pomiędzy Tobą, Klientem i Firmą.

Wszelkie tłumaczenia z wersji angielskiej są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. W przypadku jakichkolwiek różnic w znaczeniu lub interpretacji pomiędzy angielską wersją niniejszych Warunków, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo. Jedyną prawnie wiążącą wersją jest oryginalny tekst w języku angielskim.

1.2. Przed zawarciem umowy na odległość Klient otrzyma treść niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej lub w formie trwałej. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, Spółka wskaże przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób niniejszy Regulamin będzie udostępniony Klientowi do wglądu w siedzibie Spółki oraz że zostanie przesłany Klientowi bezpłatnie niezwłocznie w miarę możliwości na życzenie Klienta.

1.3. KLIENT JEST OBOWIĄZNY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY REGULAMIN PRZED GO AKCEPTACJĄ I SKORZYSTANIEM Z USŁUG SPÓŁKI. KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG JEST POTWIERDZENIEM, ŻE KLIENT PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZROZUMIAŁ JĄ I ZGODZIŁ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JEŚLI NIE MASZ KWALIFIKACJI LUB UPOWAŻNIENIA DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POBIERAJ APLIKACJI ANI NIE UZYSKAJ DOSTĘPU LUB NIE KORZYSTAJ Z USŁUGI.

1.4. Klientowi zaleca się także zapoznanie z odpowiedziami na „Często zadawane pytania”, które są publikowane w naszym Centrum pomocy technicznej witryny internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Definicje

2.1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszędzie tam, gdzie zostały użyte w niniejszym Regulaminie, w tym w części wprowadzającej, następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

(a) Umowa

oznacza niniejszy Regulamin świadczenia Usług i/lub Towarów zawierany online pomiędzy Spółką a Klientem.

(b) Klient

oznacza użytkownika Usług Spółki i/lub nabywcę Towarów, jak wyjaśniono w niniejszym Regulaminie.

(c) Firma

oznacza Fasting Ltd., numer rejestracyjny 40203389303 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa, która jest odpowiedzialna za świadczenie usług subskrypcji i obsługę zapytań Klienta, w tym zwrotów kosztów i obciążeń zwrotnych za powiązane Towary i Usługi Spółki. Powiązana firma to CertifiedFasting.com.

Fasting Ltd., numer rejestracyjny 40203389303 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa jest odpowiedzialna za Usługi świadczone za pośrednictwem Strony internetowej i aplikacji mobilnej.

(d) Oferta

oznacza ofertę zawarcia niniejszej Umowy oraz ofertę odpowiednich Usług i/lub Towarów dostarczanych przez Spółkę Klientowi za pośrednictwem Strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

(e) Polityka prywatności

oznacza politykę prywatności Spółki opublikowaną w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej.

(f) Usługi

oznacza Treści cyfrowe udostępniane Klientowi przez Spółkę oraz dostępność Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej, w tym informacje, teksty, obrazy tam oferowane lub udostępniane.

(g) Treści cyfrowe

oznacza indywidualne cyfrowe plany posiłków i/lub inne treści cyfrowe sprzedawane online przez Spółkę, a także dostępność treści cyfrowych, w tym informacji, tekstów, obrazów tam oferowanych lub udostępnianych.

(h) Towary

oznacza suplementy i/lub inne produkty w formie fizycznej sprzedawane online przez Spółkę.

(i) Umowa na odległość

oznacza umowę zawartą pomiędzy Spółką a Klientem w ramach systemu zorganizowanego w celu sprzedaży na odległość Treści cyfrowych i/lub Towarów.

(j) Strona internetowa

oznacza stronę internetową Spółki dostępną pod adresem www.certifiedfasting.com.

(k) Aplikacja mobilna

aplikacja mobilna CertifiedFasting.com, którą Klient może pobrać ze sklepu App Store i/lub Google Play.

(l) Opłata za uczestnictwo

oznacza opłatę za indywidualny cyfrowy plan posiłków. Opłata za uczestnictwo uzależniona jest od wybranej przez Klienta Oferty, która może mieć formę płatności jednorazowej lub opłaty abonamentowej.

m) Okres karencji

oznacza, że Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, chyba że w okresie odstąpienia wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy zawartej na odległość (rozpoczęcie korzystania lub uzyskiwania dostępu do treści). Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni dla obywateli Unii Europejskiej i 5 (pięć) dni dla obywateli spoza Unii Europejskiej od dnia zawarcia umowy na odległość lub dostarczenia odpowiedniego Towaru.

(n) Pomoc techniczna

oznacza internetowe Centrum Wsparcia Klienta, w którym Klient może uzyskać odpowiedzi na pytania i złożyć wnioski. Pomoc techniczna jest dostępna pod adresem https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app .

Złożenie oferty

3.1. Spółka zapewni Klientowi możliwość otrzymania Oferty.

3.2. Klient może zostać poproszony o podanie określonych informacji przed otrzymaniem Oferty poprzez wybranie dostępnych opcji lub wpisanie żądanych danych. Klient zobowiązany jest do udzielenia aktualnych i wyczerpujących informacji, o których udzielenie się ubiega.

3.3. Klientowi zostanie przedstawiona Oferta (w tym poprzez złożenie informacji określonych w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu), która będzie zawierała informacje dotyczące:

3.3.1. kwotę płatności za odpowiednie Usługi i/lub Towary;

3.3.2. opcje płatności: kartą kredytową lub inną dopuszczalną formą płatności;

3.3.3. inne informacje, które Spółka uważa za istotne i które należy uwzględnić w Ofercie.

3.4. Akceptacja oferty

3.4.1. Klient akceptuje Ofertę zawarcia niniejszej Umowy po zaakceptowaniu Regulaminu Spółki.

3.4.2. Klient akceptuje Ofertę odpowiednich Usług i/lub Towarów dostarczoną Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Strony internetowej lub aplikacji mobilnej, klikając przycisk akcji Akceptacja Oferty, który prowadzi do zdarzenia zakupu. Przycisk działania akceptacji Oferty może być oznaczony na wiele sposobów, w zależności od rodzaju Oferty, w tym między innymi „ZGADZAM SIĘ”, „AKCEPTUJĘ”, „AKTUALIZACJA” lub podobną etykietą. Warunki Oferty są wiążące i Klient wyraża na nie zgodę poprzez akceptację Oferty.

3.4.3. Po przyjęciu Oferty Klient upoważnia Spółkę do obciążenia Klienta kwotą płatności określoną w Ofercie.

Umowa na odległość

4.1. Umowa na odległość zostaje zawarta z chwilą akceptacji Oferty przez Klienta i zgodnie z pkt. 3.4.1.

4.2. Ponieważ Klient zaakceptuje Ofertę drogą elektroniczną, Spółka niezwłocznie dostarczy odpowiednią Usługę, Treści cyfrowe lub Towary określone w Ofercie.

4.3. W PRZYPADKU UMOWA POMIĘDZY FIRMĄ A KLIENTEM OBEJMUJE TREŚCI CYFROWE KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA UTRATĘ PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

4.4. Firma podejmuje uzasadnione wysiłki, aby zapewnić działanie Usług zgodnie z przeznaczeniem, jednakże Usługi te są zależne od Internetu oraz innych usług i dostawców znajdujących się poza kontrolą Spółki. Korzystając z Usług Spółki, Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie może zagwarantować, że Usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów lub że zawarte w nich informacje będą całkowicie wolne od wirusów, hakerów, włamań, nieplanowanych przestojów lub innych awarii. Klient wyraźnie przejmuje ryzyko związane z korzystaniem lub pobieraniem takich Usług.

4,5. Od czasu do czasu i bez uprzedniego powiadomienia Klienta Firma może zmieniać, rozszerzać i ulepszać Usługi. Możemy również w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia części lub całości Usług lub selektywnie wyłączyć niektóre aspekty Usług. Wszelkie modyfikacje lub eliminacje Usług zostaną dokonane według naszego wyłącznego uznania i bez stałych zobowiązań lub odpowiedzialności wobec Klienta, a korzystanie przez Klienta z Usług nie uprawnia Klienta do dalszego świadczenia lub dostępności Usług.

4.6. Klient zgadza się ponadto, że:

4.6.1. nie będzie miał dostępu do Usług (w tym w celu zakupu Towarów), jeśli nie ukończył 18 lat;

4.6.2. Klient odmówi dostępu do Usług dzieciom poniżej 18 roku życia. Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie.

Płatności

5.1. W okresie obowiązywania wskazanym w Ofercie Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług i/lub Towaru.

5.2. Klient wyraża zgodę na:

5.2.1. opłacić wszelkie dodatkowe koszty, opłaty, obciążenia, obowiązujące podatki i inne opłaty, które może ponieść Klient;

5.2.2. kupować Usługi i/lub Towary, korzystając z ważnej karty kredytowej lub innej dozwolonej formy płatności;

5.2.3. przekazać Spółce aktualne i pełne informacje określone w formularzu zamówienia. Jeżeli Firma odkryje lub uzna, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Klienta są niedokładne lub niekompletne, Firma zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia płatności Klienta według własnego uznania, a Klient traci wszelkie prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

5.2.4. dla wygody dokonywania zakupów Usług w przyszłości, Klient upoważnia Spółkę do obciążenia Klienta, z możliwością autoryzacji płatności bez ponownego wprowadzania danych karty, kwotą płatności zaakceptowaną przez Klienta zgodnie z paragrafem 3.3. i 3.4.

5.3. Po przekazaniu Klienta do usług płatniczych strony trzeciej ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta i/lub usługę strony trzeciej. Płatności internetowe Klienta kartą kredytową lub debetową na rzecz Firmy będą obsługiwane i przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, a żadne wrażliwe dane związane z Twoją płatnością nie będą przechowywane ani wykorzystywane przez Firmę. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z płatnościami lub inne spory powstałe w związku z usługami płatniczymi osób trzecich. Spółka może od czasu do czasu zmieniać zewnętrznego dostawcę usług płatniczych.

Spółka współpracuje z wieloma dostawcami usług płatniczych, w tym między innymi: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Wszystkie ceny i koszty podane są w walucie wskazanej na konkretnej Stronie internetowej.

5.5. Wszystkie Towary pozostają własnością Spółki do momentu dokonania pełnej zapłaty. Obowiązującą ceną jest cena ustalona w dniu złożenia zamówienia. Koszty wysyłki i opłaty płatnicze rozpoznawane są przed potwierdzeniem zakupu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz mieć zgodę rodziców na zakupy od Firmy.

5.6. Wszystkie transfery przeprowadzane za pośrednictwem Spółki są obsługiwane i przeprowadzane za pośrednictwem dedykowanych bramek stron trzecich, aby zagwarantować Twoją ochronę. Informacje o karcie nie są przechowywane, a wszystkie informacje o karcie są przetwarzane za pomocą szyfrowania SSL. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem bramki płatniczej wybranej do transakcji, ponieważ to ona jest odpowiedzialna za dokonane transakcje.

5.7. Aby uzyskać zwrot pieniędzy lub złożyć skargę, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. Aby mieć pewność, że Klient nie doświadczy przerwy lub utraty Usług, Usługi są oferowane w ramach automatycznego odnawiania.

5.8.1. Z wyjątkiem powodów opisanych poniżej w tej sekcji, AUTOMATYCZNE ODNOWIENIE AUTOMATYCZNIE ODNOWIA ODNOSZĄCĄ SIĘ USŁUGĘ PO WYGAŚNIU OBECNEGO OKRESU ODNOWIENIA NA OKRES ODNOWIENIA równy W CZASIE OSTATNIEMU OKRESOWI USŁUGI. Na przykład, jeśli ostatni okres świadczenia usługi przez Klienta wynosi jeden rok, okres odnowienia będzie zazwyczaj wynosił jeden rok.

5.8.2. O ile Klient nie anuluje subskrypcji, Firma automatycznie odnowi odpowiednią usługę, gdy pojawi się konieczność odnowienia.

5.8.3. Spółka może okresowo zmieniać plany abonamentowe i ceny Usług. Za odnowienie mogą być pobierane opłaty według aktualnych stawek Spółki, które Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mogą być wyższe (o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany) lub niższe niż stawki za pierwotny okres świadczenia usługi. W przypadku nieuregulowania płatności Usługodawca ma prawo naliczyć karę za zwłokę w wysokości jednej miesięcznej opłaty abonamentowej. Spółka może naliczyć opłatę za Usługę w kilku ratach, jeżeli pełne naładowanie nie powiedzie się.

5.8.4. JEŻELI KLIENT NIE CHCE, ABY USŁUGA AUTOMATYCZNIE PRZENAWIAŁA SIĘ, musi sam anulować subskrypcję co najmniej 48 godzin przed końcem bieżącego okresu, w takim przypadku Usługi zostaną zakończone po upływie aktualnie obowiązującego okresu, chyba że ręcznie odnowi Usługi przed tą datą. Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.

5.8.5. Jeśli Klient zakupił subskrypcję na stronie internetowej Firm, Klient nie będzie miał możliwości kontrolowania jej za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play. Zamiast tego, jeśli Klient nie chce, aby Usługa była automatycznie odnawiana, musi sam anulować subskrypcję, logując się do Konta Użytkownika na stronie internetowej Firmy lub musi skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Zarządzaj moją subskrypcją”.

5.8.6. Jeżeli Klient zakupił subskrypcję za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, Klient może anulować subskrypcję wyłącznie za pośrednictwem swojego konta Apple lub Google. Klient rozumie, że usunięcie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji.

5.8.7. Całkowita cena Usług/Towarów zawierająca podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz wszelkie dodatkowe opłaty za fracht, dostawę lub pocztę i, w stosownych przypadkach, inne koszty, widoczne są w trakcie procesu składania zamówienia w Serwisie. Sposób obliczenia ceny widoczny jest także w trakcie procesu składania zamówienia w Serwisie.

5.8.8. W przypadku Abonamentu cena łączna uwzględnia całkowite koszty za wybrany okres rozliczeniowy częstotliwości.

Polityka zwrotów i zwrotów

6.1. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Klientowi przysługuje prawo do zmiany decyzji i zwrotu dostarczonego (otrzymanego) towaru w terminie odstąpienia od umowy. Jednakże w tych aktach prawnych przewidziano również wyjątek, zgodnie z którym prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku Umów dotyczących dostarczania treści cyfrowych, jeżeli dostarczanie takich treści cyfrowych już się rozpoczęło. Dlatego w przypadku, gdy Treści cyfrowe zostały już dostarczone Klientowi, jak wskazano w punkcie 4.2. i 4.3. Klient traci prawo odstąpienia od Umowy.

6.1.1. Zgodnie z gwarancją zamieszczoną na stronie internetowej Spółki, Klientowi przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo, jeśli udowodni on wadę Treści cyfrowych i w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy na odległość złoży do naszego działu obsługi klienta wniosek o pełny zwrot kosztów na stronie CertifiedFasting.com online WSPARCIE POMOCY.

6.2. Zwrot pieniędzy za Usługi. Wszystkie ceny i opłaty za treści i usługi cyfrowe nie podlegają zwrotowi, chyba że w poniższej sekcji wyraźnie wskazano inaczej:

6.2.1. Po dostarczeniu Treści Cyfrowych Klientowi zgodnie z sekcją 4.2, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy od Spółki tylko wtedy, gdy Klient udowodni, że Treści Cyfrowe nie są zgodne z opisem lub są wadliwe. W takich przypadkach Klient musi skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online Support HELP DESK w okresie odstąpienia od umowy i podać szczegółowe informacje potwierdzające wadę produktu Firmy (z załączonym dowodem wizualnym). Firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty na pokrycie kosztów wszelkich usług administracyjnych lub innych, z których Klient mógł skorzystać przed zwrotem kosztów/anulacją.

6.2.2. Po dokonaniu zwrotu pieniędzy Klient nie ma już dostępu do Usług Spółki. Wszystkie zwroty środków dotyczą oryginalnej metody płatności. Kupując Usługi, Klient wyraża zgodę na niniejszą politykę zwrotów i zrzeka się wszelkich praw do poddawania jej jakimkolwiek pytaniom, osądowi lub działaniom prawnym.

6.3. Jeżeli Klient zakupił Usługi lub Towary za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, w przypadku jakichkolwiek pytań i/lub żądań dotyczących zwrotu pieniędzy i płatności, Klient powinien skontaktować się z obsługą użytkowników Apple App Store lub Google Play Store.

6.4. Zwrot pieniędzy za dostarczony Towar.

6.4.1. W przypadku, gdy punkt 6.5. nie ma zastosowania, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za Towar od Spółki tylko w przypadku, gdy Klient udowodni, że Towar nie jest zgodny z opisem lub jest wadliwy. W takich przypadkach Klient musi skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online WSPARCIE POMOCY w okresie odstąpienia od umowy i podać szczegółowe informacje potwierdzające winę Towarów Spółki (z załączonym dowodem wizualnym).

6.4.2. Wszystkie zwroty środków dotyczą oryginalnej metody płatności. Kupując Usługi, Klient wyraża zgodę na niniejszą politykę zwrotów i zrzeka się wszelkich praw do poddawania jej jakimkolwiek pytaniom, osądowi lub działaniom prawnym.

6,5. Zwrot dostarczonego Towaru. Ze względów zdrowotnych i higienicznych Klientowi przysługuje prawo do zmiany decyzji i zwrotu dostarczonego (otrzymanego) Towaru w terminie Odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku zachowania poniższej procedury:

6.5.1. Klient złożył wniosek do Spółki w sprawie swojej decyzji o zwrocie Towaru w okresie odstąpienia od umowy na stronie internetowej CertifiedFasting.com SUPPORT HELP DESK oraz przed zwrotem Towaru.

6.5.2. Bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie odstąpienia od umowy zwrócił Towar Spółce. Klient ponosi koszty zwrotu.

6.5.3. Towar znajduje się w oryginalnym opakowaniu, nieotwierany, w stanie nadającym się do odsprzedaży.

6.5.4. Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconego Towaru, Spółka zwróci Klientowi cenę jaką zapłacił za Towar (wraz z kosztami dostawy) nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania Towaru z powrotem przez Spółkę.

6.5.5. We wszystkich przypadkach Firma ma prawo wstrzymać zwrot pieniędzy Klientowi do czasu otrzymania przez nią zwrotu i sprawdzenia Towaru.

Adres zwrotny towarów fizycznych

Adres firmy do zwrotów: Fasting Ltd., numer rejestracyjny 40203389303 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

Prawa własności intelektualnej

7.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe i wszelkie inne prawa własności do Usług i treści związanych z Usługami lub z nimi związane, stanowią własność Spółki.

7.2. Klientowi zabrania się powielania, publikowania Usług, w tym między innymi treści cyfrowych dostarczonych i/lub dostarczonych przez Spółkę, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

7.3. Klient niniejszym udziela Spółce wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej i wolnej od opłat, niewyłącznej licencji, obejmującej prawo do udzielania sublicencji (na wielu poziomach) i cedowania na osoby trzecie w celu reprodukowania, rozpowszechniania, wykonywania i wyświetlać (publicznie lub w inny sposób), tworzyć dzieła pochodne, dostosowywać, modyfikować i w inny sposób wykorzystywać, analizować i wykorzystywać w jakikolwiek sposób obecnie znany lub odkryty w przyszłości, jego Treści Użytkownika (z wyjątkiem Znaków Towarowych Użytkownika), jak również wszelkie zmodyfikowane i ich dzieła pochodne. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Klient niniejszym zrzeka się wszelkich praw osobistych, jakie może posiadać w stosunku do Treści Użytkownika. „Treści użytkownika” oznaczają wszelkie znaki towarowe użytkownika, komunikaty, obrazy, pisma, dzieła twórcze, dźwięki oraz wszelkie materiały, dane i informacje, które Klient przesyła, przesyła lub przesyła za pośrednictwem Usług lub które przesyłają lub przekazują inni użytkownicy. Przesyłając, przesyłając lub przesyłając Treści użytkownika, Klient potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że takie Treści użytkownika oraz ich przesyłanie, przesyłanie lub przesyłanie jest (a) dokładne i nie poufne; (b) nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, ograniczeń umownych ani innych praw osób trzecich oraz że Klient posiada zgodę jakiejkolwiek strony trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte lub zawarte w Treściach Użytkownika; oraz (c) wolne od wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków lub innego złośliwego kodu.

7.4. Żadnej części niniejszych Warunków nie można interpretować jako przeniesienia praw własności intelektualnej w odniesieniu do Usług lub treści z nimi związanych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w punkcie 8.1. poniżej.

Korzystanie z treści cyfrowych

8.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej określone w artykule 7.1 i dotyczące treści cyfrowych stanowią własność Spółki. Treści cyfrowe podlegają licencji zgodnie z sekcją 8 i nie są sprzedawane. Klient otrzyma jedynie niewyłączną, niezbywalną i niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, na korzystanie (wyłącznie na indywidualny użytek Klienta) z wszelkich treści cyfrowych dostarczonych Klientowi przez Spółkę .

8.2. Okres obowiązywania niniejszej licencji zostaje udzielony na okres 5 lat od dnia otrzymania Treści cyfrowych, chyba że zostanie wcześniej zawieszony lub wypowiedzony zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8.3. O ile wyraźnie nie określono inaczej, treści cyfrowe mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

8.4. Klient nie jest uprawniony do redagowania, powielania, przesyłania, użyczania Treści Cyfrowych, udostępniania ich osobom trzecim lub wykorzystywania do jakichkolwiek innych czynności wykraczających poza zakres licencji udzielonej przez Spółkę.

8,5. Spółka jest uprawniona w celu egzekwowania praw własności intelektualnej, do nakładania ograniczeń w zakresie zakresu licencji lub liczby urządzeń lub typów urządzeń, na których można korzystać z Treści cyfrowych.

8.6. Jeżeli Klient będzie działał z naruszeniem niniejszego artykułu, Firma będzie upoważniona do zawieszenia dostępu do odpowiednich Treści cyfrowych, niezależnie od prawa Spółki do odzyskania od Klienta straty poniesionej w wyniku lub w związku z naruszeniem, w tym wszelkich poniesionych wydatków.

Sprzedaż treści cyfrowych

9.1. Klientowi zabrania się sprzedaży, oferowania do sprzedaży, udostępniania, wynajmowania lub użyczania Treści cyfrowych lub kopii Treści cyfrowych.

Polityka prywatności

10.1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta reguluje Polityka Prywatności. Zaleca się, aby Klient wydrukował i zachował kopię Polityki Prywatności wraz z niniejszym Regulaminem.

Obciążenie

11.1. Strona jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie Regulaminu, jeżeli wykaże, że niespełnienie niniejszego Regulaminu nastąpiło na skutek działania siły wyższej. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe na skutek działania siły wyższej, zamieszek, wojen, zdarzeń naturalnych lub innych zdarzeń, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności (np. strajk, lokaut, wstrzymanie ruchu, czynności administracyjne wysokich władz krajowych lub zagranicznych). Klient ma obowiązek pisemnie powiadomić o zaistnieniu siły wyższej uniemożliwiającej dopełnienie niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności. Spółka poinformuje Klienta o wystąpieniu siły wyższej drogą e-mailową lub w miarę możliwości za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Mobilnej.

11.2. Odpowiedzialność Spółki ogranicza się do strat bezpośrednich, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

11.3. Ze względu na charakter Usług i/lub Towarów świadczonych przez Firmę oraz ponieważ Spółka nie może kontrolować, czy Klient przestrzega dostarczonych instrukcji użytkowania, Spółka nie udziela żadnej gwarancji co do jakichkolwiek rezultatów lub wyników wynikających z korzystania z Usług i/lub Usług.

11.4.Firma odpowiedzialna: 1) CertifiedFasting.com jest wyłącznie administratorem Serwisu lub Aplikacji Mobilnej i dostawcą Usług, 2) CertifiedFasting.com jest firmą odpowiedzialną za zarządzanie usługami subskrypcyjnymi i płatnościami za Usługi i Towary, zwrotami kosztów i obciążeniami zwrotnymi dla Spółek Stowarzyszonych.

11,5. Podczas korzystania z Usług Klient może otrzymać linki do innych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które nie są własnością i/lub nie są kontrolowane przez Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Ponadto Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem takich łączy, w związku z czym Klient zgadza się, że Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użyciem lub poleganiem na takich treściach, towarach, usługach dostępnych w takich witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych lub za ich pośrednictwem.

Zastrzeżenie medyczne

12.1. PRZED WYPRÓBOWANIEM PLANU POSIŁKÓW I/LUB TOWARU PRZEZ FIRMĘ, ZDROWIE KLIENTA POWINNO BYĆ OCENIONE PRZEZ JEGO ŚWIADCZĄCEGO ŚWIADCZENIOWĘ LUB POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z DOSTAWCĄ USŁUG ZDROWOTNYCH.

12.2. Usługą jest udział w programie, który obejmuje informacje dotyczące zdrowego stylu życia i odżywiania. Informacje publikowane w Serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy ani leczenia. Jeżeli Klient ma wątpliwości co do informacji otrzymanych za pośrednictwem Usługi lub ma pytania dotyczące własnego zdrowia, powinien skonsultować się z lekarzem lub innym podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną. Klient korzysta z Usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Uprawnienia

13.1. Usługi są dostępne wyłącznie dla osób fizycznych, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z prawem UE, dlatego Klient potwierdza, że ma ukończone 18 lat. Jeśli Klient uzyskuje dostęp do Usług w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 lat, Klient potwierdza, że jest prawnym opiekunem tej osoby i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez tę osobę niniejszego Regulaminu oraz zabezpieczy Firmę za wszelkie straty lub szkody, jakie Spółka poniesie w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

Ważność i wygaśnięcie

14.1. Umowa wchodzi w życie po jej zaakceptowaniu przez Klienta i wyrażeniu w formie elektronicznej zgody na jej przestrzeganie i obowiązuje przez czas nieokreślony do czasu jej rozwiązania.

14.2. Spółka może zakończyć współpracę z Klientem w dowolnym momencie w następujących przypadkach: (i) Klient nie zgadza się z Umową; (2) Klient dopuści się naruszenia Umowy; (3) Klient nie przekazał informacji żądanych przez Spółkę i/lub podał informacje nieprawidłowe i/lub niepełne. Niezależnie od powyższego nie ma to wpływu na ustawowe prawa do rozwiązania stosunku pracy.

Zmiany w Regulaminie

15.1. Niniejszy Regulamin, Polityka prywatności oraz wszelkie dodatkowe Warunki, które mogą mieć zastosowanie, mogą ulec zmianie. Firma zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji i aktualizacji Regulaminu, a zmiany takie wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu na Stronie internetowej Spółki lub w aplikacji mobilnej.

15.2. Spółka może powiadomić Klienta o wszelkich nadchodzących zmianach, wysyłając wiadomość e-mail na podstawowy adres e-mail podany przez Klienta lub powiadamiając za pośrednictwem Strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

15.3. Klient rozumie i zgadza się, że dalsze korzystanie z Usług i dostęp do nich po opublikowaniu jakichkolwiek aktualizacji Regulaminu oznacza, że Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na związanie się zaktualizowanym Regulaminem, nie powinien korzystać (ani w dalszym ciągu korzystać) z Usług.

Komunikacja

16.1. Ogólnie rzecz biorąc, Firma preferuje komunikację poprzez przyjmowanie próśb o pomoc w serwisie CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK i odpowiada na prośby pocztą elektroniczną. Akceptując niniejsze Warunki, Klient akceptuje komunikację poprzez przesłanie próśb o wsparcie na stronie CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK, a odpowiedzi na prośby zostaną udzielone e-mailem. W tym celu Klient proszony jest o posiadanie aktualnego adresu e-mail i podanie go przy wypełnianiu wymaganych informacji zgodnie z postanowieniami punktu 3.2. Spółka może publikować informacje związane z niniejszą Umową lub Usługami również w Witrynie lub aplikacji mobilnej. Klient powinien regularnie i często sprawdzać swoje wiadomości e-mail oraz informacje udostępniane w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej. Wiadomości e-mail mogą zawierać łącza do dalszych informacji i dokumentów.

16.2. Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają dostarczenia informacji na trwałym nośniku, Spółka wyśle Klientowi wiadomość e-mail z załącznikiem lub wyśle Klientowi powiadomienie dotyczące Usług z funkcją pobierania, aby trwale zachować takie informacje i dokumenty do wykorzystania w przyszłości. Klient proszony jest o zachowanie kopii wszelkiej korespondencji otrzymywanej od Spółki.

16.3. Klient może poprosić o kopię niniejszych Warunków korzystania lub innego dokumentu umownego, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

16.4. Komunikacja z Klientem będzie odbywać się w języku angielskim, chyba że Spółka i Klient uzgodnią komunikację w innym języku.

16,5. Klient może skontaktować się ze Spółką w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

Uskarżanie się

17.1. Wszelkie skargi związane z Firmą i Usługami świadczonymi Klientowi należy kierować, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.2. Wszelkie reklamacje związane z Towarami dostarczonymi Klientowi należy kierować kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.3. Wszelkie skargi związane z subskrypcjami, zwrotami kosztów i obciążeniami zwrotnymi za Towary i Usługi należy rozpatrywać, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.4. Klient składając reklamację powinien wyraźnie wskazać, że reklamacja została złożona oraz określić podstawy i okoliczności dotyczące reklamacji. Spółka prześle Klientowi potwierdzenie reklamacji na adres e-mail, z którego otrzymano reklamację. Rozpatrzymy reklamację i udzielimy odpowiedzi Klientowi w terminie od 14 do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej reklamacji.

17,5. Żądania (reklamacje) Klienta będą rozpatrywane przez Spółkę bezpłatnie.

17,6. Jeżeli odpowiedź Spółki na reklamację Klienta nie satysfakcjonuje Klienta lub nie została udzielona żadna odpowiedź, Klient ma prawo wnieść skargę do instytucji regulacyjnych lub sądów.

Różnorodny

18.1. Żadna osoba inna niż Klient nie będzie mieć żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu.

18.2. Klient nie może scedować żadnych praw wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej zgody Spółki. Spółka może według własnego uznania przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy w całości lub w części na jakąkolwiek osobę trzecią.

18.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w inny sposób związane z Usługami będą rozstrzygane przed sądami na Łotwie, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo.

18.4. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana przez właściwy sąd za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, wówczas taka część zostanie oddzielona od pozostałej części Warunków, które będą nadal ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Polityka prywatności

19.1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma Fasting Ltd. o numerze rejestracyjnym 40203389303 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa przetwarza dane osobowe podczas świadczenia Usług i zarządzania Stroną Internetową.

19.2. Administratorem danych osobowych jest firma Fasting Ltd. o numerze rejestracyjnym 40203389303 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

19.3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

19.3.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w wielu celach, gdy rejestrujesz się w Usługach, dokonujesz czynności w swoim profilu lub odwiedzasz naszą Stronę Internetową. W niektórych przypadkach przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do świadczenia Usług. Natomiast w innych przypadkach, gdy przetwarzanie nie jest bezwzględnie konieczne, zaznaczymy to np. dając Ci możliwość wyboru, czy chcesz nam przekazać swoje dane.

19.3.2. Informacje, które wprowadzasz podczas przeprowadzania informacyjnego testu utraty wagi na naszej Stronie internetowej, nie są przechowywane ani w żaden inny sposób rejestrowane w naszych systemach informatycznych.

19.4. W celu rejestracji nowych użytkowników Usług, identyfikacji istniejących użytkowników, umożliwienia Ci dostępu do już istniejącego profilu użytkownika oraz administrowania Twoim profilem, przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, wiek, informacje o płatnościach i inne dane, które podałeś podczas procesu rejestracji.

Kategoria danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, wiek, płeć, rodzaj, data i kwota płatności za Usługi, rodzaj żądanych Usług. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy i świadczenia Ci Usług. Dane są przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Usług i zapłacisz za Usługi. Gdy usuniesz swój profil, możemy zachować dane, które jesteśmy zobowiązani zachować w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (na przykład dla celów podatkowych).

19,5. W celu świadczenia Ci spersonalizowanych Usług, przygotowania planu diety i żywienia oraz innych wskazówek i sugestii związanych z korzystaniem z Usług, przetwarzamy podane przez Ciebie dane dotyczące Twoich nawyków żywieniowych, stanu zdrowia, informacji na temat ciąży lub karmienia piersią, a także inne dane dotyczące zdrowia. Informacje te stanowią szczególną kategorię danych osobowych, dlatego przetwarzamy je z należytą starannością i w oparciu o Twoją wyraźną zgodę. Twoje dane dotyczące zdrowia będą przetwarzane dopiero po dokonaniu przez Ciebie płatności za Usługi. Ze względu na specyfikę Usług, nie będziemy mogli świadczyć Ci Usług, jeśli nie wyraziłeś wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych zdrowotnych. Jeśli nie wyrazisz zgody, dokonamy zwrotu płatności za Usługi.

Kategoria danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Informacje o Twoim zdrowiu, nałogach związanych z paleniem, ciąży, karmieniu piersią, chorobach, przyjmowanych lekach, wyborach dietetycznych, wadze i wzroście. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody na korzystanie z Usług. Dane przechowywane tak długo, jak długo istnieje ważna zgoda. Wycofanie zgody powoduje wstrzymanie świadczenia Usług. Jeżeli usuniesz swój profil, dane te zostaną usunięte, jeżeli ich przechowywanie nie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

19.6. Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, na przykład w związku z przetwarzaniem płatności i naszymi obowiązkami księgowymi, przetwarzamy informacje dotyczące Twoich płatności.

Kategoria danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Informacje o Twoich płatnościach, miejscu zamieszkania. Przetwarzanie niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego Dane przechowywane tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa

19,7. Aby informować Cię o nowościach i promocjach związanych z Usługami oraz wysyłać spersonalizowane reklamy lub inną komunikację marketingową, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu. Informacje takie otrzymasz wyłącznie, jeżeli wyraziłeś na to zgodę podczas rejestracji w Usługach. Masz prawo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. Jeśli wycofasz swoją zgodę, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK, zarejestrujemy tę informację w Twoim profilu w ciągu 5 dni roboczych.

Kategoria danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu. Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu. Dane są przechowywane tak długo, jak długo istnieje ważna zgoda. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

19.8. Na potrzeby opracowania strategii marketingowej, segmentacji klientów oraz analizy naszych Usług możemy przetwarzać dane, które podałeś podczas rejestracji w Usługach, np. Twoją płeć, wybrane Usługi, a także niektóre informacje uzyskane z plików cookies.

Kategoria danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, informacje profilowe i wszelkie inne informacje, które mogą zostać nam przekazane podczas konsultacji lub w celach określonych w niniejszym dokumencie. Przetwarzanie niezbędne do celów naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu doskonalenia i rozwoju naszej działalności. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie. Jeśli usuniesz swój profil, możemy zachować niektóre informacje w formie zanonimizowanej i zagregowanej.

19.9. Aby zapewnić obsługę klienta i rozwiązać wszelkie problemy, które mogą pojawić się w związku z naszymi Usługami, przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane profilowe i wszelkie inne informacje, które możesz podać podczas komunikacji z naszymi konsultantami lub specjalistami obsługi klienta.

Kategoria danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, informacje profilowe i wszelkie inne informacje, które mogą zostać nam przekazane podczas konsultacji lub w celach określonych w niniejszym dokumencie. Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia jakości naszych Usług, rozwiązywania ewentualnych problemów z tym związanych oraz ochrony naszych interesów prawnych i praw w przypadku ewentualnych sporów. Dane przechowywane są do czasu osiągnięcia celu ich przetwarzania lub usunięcia w momencie usunięcia przez Ciebie profilu, jeżeli ich przechowywanie nie jest wymagane ze względu na ochronę naszych praw.

19.10. Aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo naszej bazy danych, systemów wewnętrznych, Serwisu i innej infrastruktury oraz nadzorować korzystanie z naszych Usług, możemy przetwarzać różne informacje techniczne, które pozyskujemy z plików cookies, plików dziennika i innych podobnych rozwiązań technologicznych.

Kategoria danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Twój adres IP, informacje o Twoim urządzeniu, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa, różne metadane, informacje o dostępie do Serwisu i profilu, informacje o interakcji z Serwisem, wprowadzaniu i poprawianiu danych oraz wszelkie inne informacje w określonym celu tutaj. Przetwarzanie niezbędne do celów naszych prawnie uzasadnionych interesów, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego systemu informatycznego oraz niezawodne, ciągłe i bezpieczne prowadzenie działalności. Dane przechowywane przez 12 miesięcy

19.11. Aby oszacować, przewidzieć i zaproponować Ci najbardziej odpowiednią, skuteczną dietę i plan odżywiania, a także pomóc Ci osiągnąć wyznaczony cel, możemy zbierać i analizować (profilować) określone rodzaje informacji o użytkownikach. Podczas profilowania wykorzystujemy jedynie dokładne, minimalne dane, takie jak korelacja zmiany masy ciała użytkownika w związku z konkretnym planem żywieniowym. Takiego profilowania dokonujemy w oparciu o nasze uzasadnione interesy, aby świadczyć użytkownikowi najbardziej odpowiednie i efektywne Usługi. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie, które mogą mieć dla Ciebie skutki prawne lub niekorzystnie wpłynąć na Ciebie jako osobę, której dane dotyczą. Dzięki temu możemy zaoferować naszym użytkownikom plan żywienia i diety, który sprawdził się u innych użytkowników o podobnych parametrach.

19.12. Okres przechowywania i usuwanie danych:

19.12.1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będzie obowiązywał którykolwiek z powyższych celów przetwarzania danych lub podstawa prawna. Oceniamy okres przechowywania, biorąc pod uwagę nasze zobowiązania prawne i określone w nich okresy przechowywania, a także nasze uzasadnione interesy lub Twoje instrukcje, na przykład w przypadku wycofania przez Ciebie zgody.

19.12.2. Gdy którykolwiek z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych lub podstawy prawnej już nie istnieje, dane usuwamy lub anonimizujemy.

19.13. Udostępnianie Twoich danych osobowych:

19.13.1. W niektórych przypadkach współpracujemy z różnymi zewnętrznymi usługodawcami i podmiotami przetwarzającymi dane, którzy zapewniają wsparcie dla naszych Usług. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być udostępniane takim dostawcom usług, którzy świadczą usługi hostingu i kolokacji serwerów, usługi i narzędzia poczty elektronicznej i dostarczania treści, usługi fakturowania i przetwarzania płatności, usługi marketingowe, księgowe, prawne IT i inne, które my może zasadnie wymagać.

19.13.2. Tacy usługodawcy mogą otrzymywać wyłącznie dane osobowe wymagane do świadczenia danej usługi, na przykład informacje o Twoich płatnościach będą udostępniane wyłącznie dostawcom usług przetwarzania płatności i tylko w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia Twojej płatności, zwrotu płatności lub sprawdzenia swoje skargi.

19.13.3. Tacy zewnętrzni usługodawcy mogą przetwarzać te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie wolno im wykorzystywać ich do innych celów. Tacy usługodawcy zobowiązani są do zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i wiążącymi umowami z nami zawartymi. Jeżeli któryś z takich usługodawców ma siedzibę poza UE/EOG, zapewniamy, że przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi i rozwiązaniami przewidzianymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

19.13.4. Takich usługodawców wybieramy i selekcjonujemy z należytą starannością i wymagamy od nich zapewnienia integralności i poufności Twoich danych osobowych.

19.13.5. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć jedynie upoważnieni pracownicy Spółek, którzy zgodzili się na zachowanie poufności i potrzebują tych informacji w celu wykonywania swoich obowiązków.

19.13.6. W niektórych sytuacjach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych organom ścigania i organom rządowym. Możemy również udostępniać Twoje dane takim organom w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony Twoich roszczeń prawnych

19.13.7. Za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiedzialna jest Spółka jako administrator danych osobowych.

19.14. Twoje prawa:

19.14.1. Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i otrzymać w terminie jednego miesiąca wszystkie informacje, które na Twój temat przetwarzamy.

19.14.2. Jeśli chcesz poprawić swoje dane, możesz to zrobić kontaktując się z nami lub poprawić je samodzielnie logując się do swojego profilu.

19.14.3. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeżeli otrzymamy taki sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

19.14.4. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, które opiera się na zgodzie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

19.14.5. Masz prawo usunąć swoje dane logując się na swój profil lub kontaktując się z nami. Informujemy, że nie będziemy mieli możliwości usunięcia danych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązani do przechowywania. Jeżeli zażądasz usunięcia swoich danych lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Ci Usługi, nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych Usług lub będzie to utrudnione.

19.14.6. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, napisz do nas, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Przed przekazaniem Państwu jakichkolwiek informacji możemy być zobowiązani do zweryfikowania Państwa tożsamości.

19.14.7. Jeżeli uważasz, że nie dopełniliśmy obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w inny sposób naruszyliśmy Twoje prawa do ochrony danych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Ryga, Łotwa, LV-1050) .

19.15. Informacje kontaktowe:

19.15.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.
Fasting Ltd. numer rejestracyjny 40203389303 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

19.16. Różnorodny:

19.16.1. Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian i uzupełnień niniejszej Polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich przesłania do Serwisu. W przypadku istotnej zmiany powiadomimy Cię, na przykład, zamieszczając informację na Twoim profilu, w Serwisie lub wysyłając wiadomość e-mail.

Polityka Cookie

20.1. Serwis i aplikacja CertifiedFasting.com (dalej – Serwis) wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyraziłeś zgodę, oprócz plików cookie zapewniających funkcjonowanie Witryny, w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do naszej Witryny, mogą zostać umieszczone inne pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, piksele lub podobna technologia przechowywania. Niniejsza polityka wyjaśnia, jakich plików cookie używa ta witryna i w jakich celach.

20.2. Administratorem danych osobowych jest firma Fasting Ltd. o numerze rejestracyjnym 40203389303 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

20.3. Czym są pliki cookies i w jakich celach ich używamy:

20.3.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą Stronę internetową. Przeglądarka, z której korzystasz, wykorzystuje pliki cookies w celu przekazania informacji z powrotem do Serwisu przy każdej kolejnej wizycie, aby Serwis rozpoznał użytkownika i zapamiętał jego wybory (np. wybór języka, dane do logowania i inne ustawienia). Dzięki temu Twoja następna wizyta będzie łatwiejsza, a witryna będzie dla Ciebie bardziej użyteczna.

20.3.2. Używamy różnych rodzajów plików cookies. Gdy uzyskasz dostęp do Witryny, umieścimy w Twojej przeglądarce lub urządzeniu niezbędne pliki cookie. Inne rodzaje plików cookie będą przechowywane tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na użycie takich plików cookie. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu lub przeglądarce podczas korzystania z naszej Strony internetowej.

20.3.2.1. Niezbędne pliki cookie - Niezbędne pliki cookie ułatwiają korzystanie ze Strony internetowej, zapewniając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie, wybór języka, autoryzacja i wypełnianie formularzy. Bez tych plików cookies Serwis nie może funkcjonować i nie można ich wyłączyć. Te pliki cookie nie ujawniają tożsamości użytkownika ani nie zbierają informacji o użytkowniku. Przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki.

20.3.2.2. Analityczne pliki cookie — analityczne pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty w Witrynie i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i ulepszać wydajność naszej Witryny. Pomagają nam one dowiedzieć się, które strony są najpopularniejsze, a które najmniej popularne, a także pozwalają zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Serwisie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie mają formę zbiorczą. W celach analitycznych i statystycznych możemy wykorzystywać pliki cookies podmiotów trzecich, np. pliki cookies Google Analytics, które mogą być trwale przechowywane na urządzeniu lub przeglądarce.

20.3.2.3. Marketingowe pliki cookies – Te pliki cookies służą do zapewnienia komunikacji reklamowej i marketingowej, która jest związana z zainteresowaniami użytkowników Serwisu. Mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie i usługodawców do tworzenia profilu zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Te pliki cookie nie przechowują danych osobowych, ale opierają się na unikalnym identyfikatorze przeglądarki i urządzenia. Te pliki cookie zapamiętują informacje o Twojej wizycie w Serwisie i mogą być wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam w sieciach społecznościowych i innych witrynach. Wyłączenie tych plików cookie spowoduje, że reklamy będą mniej spersonalizowane. W celach reklamowych możemy wykorzystywać pliki cookie stron trzecich, takie jak pliki cookie Facebooka lub Google, które mogą być trwale przechowywane na Twoim urządzeniu lub przeglądarce.

20.4. Jak kontrolować pliki cookies:

20.4.1. Podczas odwiedzania naszego Serwisu wyświetlana jest Państwu informacja informacyjna, że Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz prośba o wyrażenie zgody na włączenie plików cookies analitycznych i marketingowych. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę lub zmienić ustawienia plików cookies, możesz to zrobić klikając w przycisk ustawień plików cookies powyżej.

20.4.2. Możesz wycofać swoją zgodę na analityczne i/lub marketingowe pliki cookie, a także usunąć wszystkie pliki cookie zapisane w przeglądarce, usuwając historię plików cookie w przeglądarce. Możesz także skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby blokowała zapisywanie plików cookies. Klikając przycisk „Pomoc” w Twojej przeglądarce, możesz znaleźć instrukcje, jak uniemożliwić przeglądarce przechowywanie plików cookie, a także jakie pliki cookie są już zapisane i je usunąć, jeśli chcesz. Zmiany ustawień należy dokonać dla każdej przeglądarki, z której korzystasz.

20.4.3. Możesz także osobno zrezygnować z udostępniania aktywności Twojej witryny Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który uniemożliwia udostępnianie informacji o Twojej wizycie na stronie Google Analytics. Link do dodatku i więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20,5. Informacje kontaktowe:

20.5.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki plików cookie lub chcesz skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.
20.5.2. Fasting Ltd. numer rejestracyjny 40203389303 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

20.6. Zmiany w Polityce Cookies:

20.6.1. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany i uzupełniania niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich przesłania do Serwisu. W przypadku sporu co do warunków niniejszej Polityki plików cookies w różnych językach, wersja angielska będzie rozstrzygająca.