FASTING Ltd.

 registrační číslo 40203389303

se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko


Výňatek ze „Všeobecných obchodních podmínek“ 

pro zobrazení úplného dokumentu "Všeobecné smluvní podmínky" přejděte na "Všeobecné smluvní podmínky" .

[..]

(d) Nabídka 

se rozumí nabídka na uzavření této Smlouvy a nabídka příslušných Služeb a/nebo Zboží poskytovaných Společností Klientovi prostřednictvím Webové stránky nebo Mobilní aplikace. 

[..]

(f) Služby

se rozumí Digitální obsah poskytovaný Společností Klientovi, jakož i přístupnost Webových stránek nebo Mobilní aplikace, včetně informací, textu, obrázků, které jsou zde nabízeny nebo poskytovány.

g) Digitální obsah

se rozumí individuální digitální jídelní plány a/nebo jiný digitální obsah prodávaný čas od času online Společností, jakož i dostupnost Digitálního obsahu, včetně informací, textu, obrázků, které jsou zde nabízeny nebo poskytovány.

(h) Zboží

se rozumí doplňky a/nebo jiné produkty ve fyzické podobě prodávané online společností.

[..]

(l) Účastnický poplatek 

se rozumí poplatek za individuální digitální jídelníček. Účastnický poplatek závisí na Nabídce zvolené Klientem, což může být jednorázová platba nebo poplatek za předplatné.

[..]

Podání Nabídky

3.1. Společnost poskytne Klientovi možnost obdržení Nabídky.

3.2. Klient může být požádán o poskytnutí určitých informací před obdržením Nabídky výběrem z nabízených možností nebo zadáním požadovaných údajů. Klient je povinen poskytnout aktuální a úplné informace, o jejichž poskytnutí žádá.

3.3. Klientovi bude poskytnuta Nabídka (včetně předložení informací uvedených v článku 3.2. těchto Podmínek), která bude obsahovat informace o: 

3.3.1. částku platby za příslušné Služby a/nebo Zboží;

3.3.2. možnosti platby: prostřednictvím kreditní karty nebo jiného povoleného způsobu platby;

3.3.3. další informace, které Společnost považuje za důležité zahrnout do Nabídky.

[..]

Smlouva na dálku

[..]

4.2. Jelikož Klient přijme Nabídku elektronicky, Společnost okamžitě poskytne příslušnou Službu, Digitální obsah nebo Zboží, jak je uvedeno v Nabídce.

4.3. V PŘÍPADĚ, ŽE SMLOUVA MEZI SPOLEČNOSTÍ A KLIENTEM POSKYTUJE DIGITÁLNÍ OBSAH, KLIENT SOUHLASÍ SE ZTRACENÍM PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

[..]

Platby

5.1. Po dobu platnosti uvedené v Nabídce si společnost vyhrazuje právo na změnu ceny za Služby a/nebo Zboží.

5.2. Klient souhlasí s tím, že:

5.2.1. zaplatit všechny dodatečné náklady, poplatky, poplatky, příslušné daně a další poplatky, které mohou klientovi vzniknout;

5.2.2. nákup Služeb a/nebo Zboží pomocí platné kreditní karty nebo jiného povoleného způsobu platby;

5.2.3. poskytnout Společnosti aktuální a úplné informace, jak je uvedeno ve formuláři objednávky. Pokud Společnost zjistí nebo se domnívá, že jakékoli informace poskytnuté Klientem jsou nepřesné nebo neúplné, Společnost si vyhrazuje právo odmítnout potvrzení Klientovy platby podle vlastního uvážení a Klient pozbývá jakéhokoli práva na vrácení zaplacené částky.

5.2.4. z důvodu pohodlí při budoucích nákupech Služeb Klient opravňuje Společnost účtovat Klientovi s možností autorizace plateb bez opětovného zadávání údajů o kartě částku platby přijatou Klientem, jak je uvedeno v odstavci 3.3. a 3.4.

5.3. Poté, co je klient převeden na platební služby třetí strany, přechází riziko ztráty nebo škody na klienta a/nebo službu třetí strany. Klientovy online platby kreditní nebo debetní kartou ve prospěch Společnosti budou zpracovávány a zpracovávány poskytovatelem platebních služeb třetí strany a žádné z citlivých údajů souvisejících s vaší platbou nebudou ukládány ani používány Společností. Společnost nenese odpovědnost za žádné platební problémy nebo jiné spory, které vzniknou v důsledku platebních služeb třetích stran. Společnost může čas od času změnit poskytovatele platebních služeb třetí strany.

Společnost spolupracuje s více poskytovateli platebních služeb, mimo jiné s: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Všechny ceny a náklady jsou v měně uvedené na konkrétní webové stránce.

5.5. Veškeré zboží zůstává majetkem společnosti až do úplného zaplacení. Platná cena je ta, která byla stanovena v den, kdy zadáte objednávku. Náklady na dopravu a platby jsou uznány před potvrzením nákupu. Pokud je vám méně než 18 let, musíte mít souhlas rodičů k nákupu od společnosti.

5.6. Všechny převody prováděné prostřednictvím společnosti jsou zpracovávány a prováděny prostřednictvím vyhrazených bran třetích stran, aby byla zaručena vaše ochrana. Informace o kartě se neukládají a všechny informace o kartě jsou zpracovávány pomocí šifrování SSL. Přečtěte si prosím Podmínky pro platební bránu zvolenou pro transakci, protože jsou odpovědné za provedené transakce.

5.7. Pro vrácení peněz nebo stížnost kontaktujte naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. Aby bylo zajištěno, že Zákazník nezaznamená přerušení nebo ztrátu Služeb, jsou Služby nabízeny s automatickým obnovením. 

5.8.1. S výjimkou důvodů popsaných níže v této části AUTOMATICKÁ OBNOVA AUTOMATICKY OBNOVUJE POUŽITELNOU SLUŽBU PO VYPRŠENÍ SOUČASNÉ DOBY OBDOBÍ OBNOVENÍ ROVNOUJÍCÍ SE V ČASU NEJNOVĚJŠÍMU OBDOBÍ SLUŽBY. Pokud je například poslední období služby Zákazníka na jeden rok, bude období obnovení obvykle na jeden rok. 

5.8.2. Pokud klient nezruší předplatné, společnost automaticky obnoví příslušnou službu, jakmile dojde k obnovení.

5.8.3. Společnost může čas od času změnit plány předplatného a cenu Služeb. Obnovení může být účtováno podle aktuálních sazeb Společnosti, které Klient bere na vědomí a souhlasí, že mohou být vyšší (o kterých bude Klient předem informován) nebo nižší než sazby za původní období služby. V případě neuhrazené platby má poskytovatel služby právo účtovat penále z prodlení ve výši jedné měsíční platby předplatného. Společnost může účtovat cenu Služby ve více splátkách v případě neúspěšného úplného zúčtování.

5.8.4. POKUD si KLIENT NEPŘEJE AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ SLUŽBY, musí si předplatné zrušit nejméně 48 hodin před koncem aktuálního období, v takovém případě budou Služby ukončeny po uplynutí aktuálně aktuálního období, pokud před tímto datem služby ručně neobnoví. Poplatky za předplatné se nevrací.

5.8.5. Pokud Zákazník zakoupil předplatné na webových stránkách Společnosti, nebude jej moci ovládat prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play. Místo toho, pokud si Zákazník nepřeje, aby se Služba automaticky obnovovala, musí předplatné zrušit sám přihlášením k Uživatelskému účtu na webových stránkách Společnosti nebo musí kontaktovat naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a postupujte podle pokynů v části „Spravovat mé předplatné“.

5.8.6. Pokud si Klient zakoupil předplatné prostřednictvím obchodu Apple App Store nebo Google Play, může předplatné zrušit pouze prostřednictvím svého účtu Apple nebo Google. Klient bere na vědomí, že smazáním aplikace nedojde ke zrušení předplatného.

5.8.7. Celková cena Služeb/Zboží, včetně DPH (pokud existuje), a veškeré další poplatky za dopravu, doručení nebo poštovné a případně další náklady jsou viditelné během procesu objednávky na Webu. Způsob výpočtu ceny je také viditelný během procesu objednávky na Webu.

5.8.8. V případě Předplatného zahrnuje celková cena celkové náklady za zvolené zúčtovací období frekvence.

Zásady vrácení peněz a vrácení

6.1. Zákazník má podle platných právních předpisů právo změnit názor a vrátit dodané (převzaté) zboží ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy . Těmito právními akty však existuje i výjimka, podle které se právo na vrácení zboží nevztahuje na Smlouvy o dodání Digitálního obsahu v případě, že poskytování takového Digitálního obsahu již bylo zahájeno. Pokud je tedy Digitální obsah již Klientovi poskytnut, jak je uvedeno v části 4.2. a 4.3., Klient ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy.

6.1.1. Podle záruky uvedené na webových stránkách Společnosti má Zákazník nárok na vrácení Účastnického poplatku, pokud Zákazník prokáže závadu na Digitálním obsahu a do 24 hodin po uzavření Smlouvy na dálku podá naší zákaznické podpoře žádost o vrácení celé částky. na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Vrácení peněz za Služby. Veškeré ceny a poplatky za digitální obsah a služby jsou nevratné, pokud není v této části níže výslovně uvedeno jinak:

6.2.1. Poté, co byl Digitální obsah Klientovi poskytnut, jak je uvedeno v části 4.2, má Klient nárok na vrácení peněz za něj od Společnosti pouze v případě, že Klient prokáže, že Digitální obsah neodpovídá popisu nebo je vadný. V takových případech musí Klient kontaktovat naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a poskytnout podrobné informace prokazující chybu společnosti na produktu (s připojeným vizuálním důkazem). Společnost si vyhrazuje právo účtovat poplatek na pokrytí nákladů na jakékoli administrativní nebo jiné služby, které Klient využil před vrácením peněz/zrušením.

6.2.2. Jakmile dojde k vrácení peněz, Klient již nemá přístup ke Službám Společnosti. Všechny refundace se vztahují na původní způsob platby. Zakoupením Služeb klient souhlasí s těmito zásadami pro vrácení peněz a zříká se veškerých práv vystavit jej jakýmkoliv otázkám, úsudkům nebo právním krokům. 

6.3. Pokud Zákazník zakoupil Služby nebo Zboží prostřednictvím obchodu Apple App Store nebo Google Play v případě jakýchkoli dotazů a/nebo požadavků týkajících se vrácení peněz a platby, měl by se obrátit na uživatelskou podporu obchodu Apple App Store nebo obchodu Google Play. 

[..]

Stížnosti

17.1. Jakékoli stížnosti týkající se společnosti a služeb poskytovaných klientovi by měly být řešeny kontaktováním naší zákaznické podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

[..]