FASTING Ltd.

evidenční číslo 40203389303

registrovaná kancelář Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují celý vztah mezi vámi, Klientem a Společností.

Jakýkoli překlad z anglické verze je poskytován pouze pro vaše pohodlí. V případě jakéhokoli rozdílu ve významu nebo výkladu mezi anglickou jazykovou verzí těchto podmínek bude rozhodující anglická verze. Původní anglický text je jedinou právně závaznou verzí.

1.2. Před uzavřením Smlouvy na dálku bude Klientovi poskytnut text těchto VOP elektronicky nebo v trvalém formátu. Není-li to přiměřeně možné, Společnost před uzavřením smlouvy na dálku sdělí, jakým způsobem jsou tyto VOP k dispozici Klientovi k nahlédnutí v prostorách Společnosti a že budou bezplatně zaslány Klientovi co nejdříve. pokud možno na žádost Klienta.

1.3. KLIENT JE POVINEN PEČLIVĚ SI PŘEČTĚT TYTO PODMÍNKY, NEŽ JE PŘIJÍMÁ A VYUŽÍVÁ SLUŽEB SPOLEČNOSTI. KLIENT SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JEHO POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB POTVRZUJE, ŽE KLIENT SI TUTO SMLOUVU PŘEČET, ROZUMÍ JÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JEJÍ BUDE VÁZÁN. POKUD NESOUHLASÍTE S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ TĚCHTO PODMÍNEK, NEBO NEMÁTE ZPŮSOB NEBO OPRÁVNĚNÍ BÝT TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZÁNI, PAK SI APLIKACI NESTAHUJTE ANI JINAK NEPŘISTUPUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE SLUŽBU.

1.4. Klientovi se také doporučuje, aby si přečetl odpovědi na „Často kladené otázky“, které jsou zveřejněny na našem Help Desku webové podpory nebo v mobilní aplikaci.

Definice

2.1. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, kdekoli je v těchto VOP, včetně úvodní části použito, mají následující výrazy při použití velkých písmen následující význam:

a) Dohoda

se rozumí tyto VOP pro poskytování Služeb a/nebo Zboží uzavřené online Společností a Klientem.

(b) Klient

znamená uživatele Služeb Společnosti a/nebo kupujícího Zboží, jak je vysvětleno v těchto VOP.

(c) Společnost

znamená Fasting Ltd., registrační číslo 40203389303 se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko, která je zodpovědná za poskytování předplatitelských služeb a vyřizování dotazů klienta, včetně refundací a zpětných zúčtování za zboží a služby přidružených společností. Přidružená společnost je CertifiedFasting.com.


Fasting Ltd., registrační číslo 40203389303 se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko je odpovědná za služby poskytované prostřednictvím webových stránek a mobilní aplikace.

(d) Nabídka

se rozumí nabídka na uzavření této Smlouvy a nabídka příslušných Služeb a/nebo Zboží poskytovaných Společností Klientovi prostřednictvím Webové stránky nebo Mobilní aplikace.

(e) Zásady ochrany osobních údajů

se rozumí zásady ochrany osobních údajů společnosti zveřejněné na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.

(f) Služby

se rozumí Digitální obsah poskytovaný Společností Klientovi, jakož i přístupnost Webových stránek nebo Mobilní aplikace, včetně informací, textu, obrázků, které jsou zde nabízeny nebo poskytovány.

g) Digitální obsah

se rozumí individuální digitální jídelní plány a/nebo jiný digitální obsah prodávaný online společností, jakož i dostupnost digitálního obsahu, včetně informací, textu, obrázků, které jsou zde nabízeny nebo poskytovány.

(h) Zboží

se rozumí doplňky a/nebo jiné produkty ve fyzické podobě prodávané online společností.

(i) Smlouva na dálku

se rozumí smlouva uzavřená mezi Společností a Klientem v rámci systému organizovaného pro dálkový prodej Digitálního obsahu a/nebo Zboží.

(j) Webové stránky

se rozumí webová stránka Společnosti dostupná na adrese www.certifiedfasting.com.

(k) Mobilní aplikace

mobilní aplikace CertifiedFasting.com, kterou si klient může stáhnout z App Store a/nebo Google Play.

(l) Účastnický poplatek

se rozumí poplatek za individuální digitální jídelníček. Účastnický poplatek závisí na Nabídce zvolené Klientem, což může být jednorázová platba nebo poplatek za předplatné.

(m) Ochranná lhůta

znamená, že Klient má právo odstoupit od smlouvy na dálku, pokud nedal souhlas se začátkem plnění smlouvy na dálku (zahájením používání nebo přístupu k obsahu) během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 (čtrnáct) dnů pro občany Evropské unie a 5 (pět) dnů pro občany mimo Evropskou unii ode dne uzavření smlouvy na dálku nebo dodání příslušného Zboží.

(n) Help Desk

znamená on-line Centrum zákaznické podpory, kde může Zákazník přijímat odpovědi na otázky a zadávat požadavky. Support Help Desk je dostupný na https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app.


Podání Nabídky

3.1. Společnost poskytne Klientovi možnost obdržení Nabídky.

3.2. Klient může být požádán o poskytnutí určitých informací před obdržením Nabídky výběrem z nabízených možností nebo zadáním požadovaných údajů. Klient je povinen poskytnout aktuální a úplné informace, o jejichž poskytnutí žádá.

3.3. Klientovi bude poskytnuta Nabídka (včetně předložení informací uvedených v článku 3.2. těchto Podmínek), která bude obsahovat informace o:

3.3.1. částku platby za příslušné Služby a/nebo Zboží;

3.3.2. možnosti platby: prostřednictvím kreditní karty nebo jiného povoleného způsobu platby;

3.3.3. další informace, které Společnost považuje za důležité zahrnout do Nabídky.

3.4. Přijetí nabídky

3.4.1. Klient přijímá Nabídku k uzavření této Smlouvy, jakmile souhlasí s VOP Společnosti.

3.4.2. Klient přijímá Nabídku příslušných Služeb a/nebo Zboží poskytnutou Společností Klientovi prostřednictvím Webové stránky nebo Mobilní aplikace kliknutím na akční tlačítko Akceptace nabídek, které vede k nákupní akci. Tlačítko akce přijetí nabídek může být označeno několika způsoby v závislosti na typu nabídky, mimo jiné „SOUHLASÍM“, „PŘIJÍMÁM“, „UPGRADE“ nebo podobným štítkem. Podmínky Nabídky jsou závazné a Klient s nimi souhlasí přijetím Nabídky.

3.4.3. Po přijetí Nabídky Klient opravňuje Společnost účtovat Klientovi částku platby uvedenou v Nabídce.

Smlouva na dálku

4.1. Smlouva na dálku bude uzavřena v okamžiku, kdy Klient přijme Nabídku a jak je uvedeno v odstavci 3.4.1.

4.2. Jelikož Klient přijme Nabídku elektronicky, Společnost okamžitě poskytne příslušnou Službu, Digitální obsah nebo Zboží, jak je uvedeno v Nabídce.

4.3. V PŘÍPADĚ, ŽE SMLOUVA MEZI SPOLEČNOSTÍ A KLIENTEM POSKYTUJE DIGITÁLNÍ OBSAH, KLIENT SOUHLASÍ SE ZTRACENÍM PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

4.4. Společnost vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že Služby budou fungovat tak, jak bylo zamýšleno, nicméně tyto Služby jsou závislé na internetu a dalších službách a poskytovatelích, kteří jsou mimo kontrolu Společnosti. Používáním Služeb Společnosti Klient bere na vědomí, že Společnost nemůže zaručit, že Služby budou nepřerušované, bezchybné nebo že informace, které obsahují, budou zcela bez virů, hackerů, průniků, neplánovaných odstávek nebo jiných selhání. Zákazník výslovně přebírá riziko používání nebo stahování takových Služeb.

4.5. Čas od času a bez předchozího upozornění Klienta může Společnost Služby změnit, rozšířit a zlepšit. Můžeme také kdykoli přestat provozovat část nebo všechny služby nebo selektivně deaktivovat určité aspekty služeb. Jakékoli úpravy nebo odstranění Služeb budou provedeny podle našeho výhradního a absolutního uvážení a bez trvalého závazku nebo odpovědnosti vůči Klientovi a Klientské používání Služeb neopravňuje Klienta k dalšímu poskytování nebo dostupnosti Služeb.

4.6. Klient dále souhlasí s tím, že:

4.6.1. nebude mít přístup ke Službám (včetně nákupu Zboží), pokud je mladší 18 let;

4.6.2. Klient odepře přístup ke Službám dětem mladším 18 let. Klient přijímá plnou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití Služeb nezletilými.

Platby

5.1. Po dobu platnosti uvedené v Nabídce si společnost vyhrazuje právo na změnu ceny za Služby a/nebo Zboží.

5.2. Klient souhlasí s tím, že:

5.2.1. zaplatit všechny dodatečné náklady, poplatky, poplatky, příslušné daně a další poplatky, které mohou klientovi vzniknout;

5.2.2. nákup Služeb a/nebo Zboží pomocí platné kreditní karty nebo jiného povoleného způsobu platby;

5.2.3. poskytnout Společnosti aktuální a úplné informace, jak je uvedeno ve formuláři objednávky. Pokud Společnost zjistí nebo se domnívá, že jakékoli informace poskytnuté Klientem jsou nepřesné nebo neúplné, Společnost si vyhrazuje právo odmítnout potvrzení Klientovy platby podle vlastního uvážení a Klient pozbývá jakéhokoli práva na vrácení zaplacené částky.

5.2.4. z důvodu pohodlí při budoucích nákupech Služeb Klient opravňuje Společnost účtovat Klientovi s možností autorizace plateb bez opětovného zadávání údajů o kartě částku platby přijatou Klientem, jak je uvedeno v odstavci 3.3. a 3.4.


5.3. Poté, co je klient převeden na platební služby třetí strany, přechází riziko ztráty nebo škody na klienta a/nebo službu třetí strany. Klientovy online platby kreditní nebo debetní kartou ve prospěch Společnosti budou zpracovávány a zpracovávány poskytovatelem platebních služeb třetí strany a žádné z citlivých údajů souvisejících s vaší platbou nebudou ukládány ani používány Společností. Společnost nenese odpovědnost za žádné platební problémy nebo jiné spory, které vzniknou v důsledku platebních služeb třetích stran. Společnost může čas od času změnit poskytovatele platebních služeb třetí strany.

Společnost spolupracuje s více poskytovateli platebních služeb, mimo jiné s: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Všechny ceny a náklady jsou v měně uvedené na konkrétní webové stránce.

5.5. Veškeré zboží zůstává majetkem společnosti až do úplného zaplacení. Platná cena je ta, která byla stanovena v den, kdy zadáte objednávku. Náklady na dopravu a platby jsou uznány před potvrzením nákupu. Pokud je vám méně než 18 let, musíte mít souhlas rodičů k nákupu od společnosti.

5.6. Všechny převody prováděné prostřednictvím společnosti jsou zpracovávány a prováděny prostřednictvím vyhrazených bran třetích stran, aby byla zaručena vaše ochrana. Informace o kartě se neukládají a všechny informace o kartě jsou zpracovávány pomocí šifrování SSL. Přečtěte si prosím Podmínky pro platební bránu zvolenou pro transakci, protože jsou odpovědné za provedené transakce.

5.7. Pro vrácení peněz nebo stížnost kontaktujte naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. Aby bylo zajištěno, že Zákazník nezaznamená přerušení nebo ztrátu Služeb, jsou Služby nabízeny s automatickým obnovením.

5.8.1. S výjimkou důvodů popsaných níže v této části AUTOMATICKÁ OBNOVA AUTOMATICKY OBNOVUJE POUŽITELNOU SLUŽBU PO VYPRŠENÍ SOUČASNÉ DOBY OBDOBÍ OBNOVENÍ ROVNOUJÍCÍ SE V ČASU NEJNOVĚJŠÍMU OBDOBÍ SLUŽBY. Pokud je například poslední období služby Zákazníka na jeden rok, bude období obnovení obvykle na jeden rok.

5.8.2. Pokud klient nezruší předplatné, společnost automaticky obnoví příslušnou službu, jakmile bude obnovena.

5.8.3. Společnost může čas od času změnit plány předplatného a cenu Služeb. Obnovení může být účtováno podle aktuálních sazeb Společnosti, které Klient bere na vědomí a souhlasí, že mohou být vyšší (o kterých bude Klient předem informován) nebo nižší než sazby za původní období služby. V případě neuhrazené platby má poskytovatel služby právo účtovat penále z prodlení ve výši jedné měsíční platby předplatného. Společnost může účtovat cenu Služby ve více splátkách v případě neúspěšného úplného zúčtování.

5.8.4. POKUD si KLIENT NEPŘEJE AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ SLUŽBY, musí si předplatné zrušit nejméně 48 hodin před koncem aktuálního období, v takovém případě budou Služby ukončeny po uplynutí aktuálně aktuálního období, pokud před tímto datem služby ručně neobnoví. Poplatky za předplatné se nevrací.

5.8.5. Pokud Zákazník zakoupil předplatné na webových stránkách Společnosti, nebude jej moci ovládat prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play. Místo toho, pokud si Zákazník nepřeje, aby se Služba automaticky obnovovala, musí předplatné zrušit sám přihlášením k Uživatelskému účtu na webových stránkách Společnosti nebo musí kontaktovat naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a postupujte podle pokynů v části „Spravovat mé předplatné“.

5.8.6. Pokud si Klient zakoupil předplatné prostřednictvím obchodu Apple App Store nebo Google Play, může předplatné zrušit pouze prostřednictvím svého účtu Apple nebo Google. Klient bere na vědomí, že smazáním aplikace nedojde ke zrušení předplatného.

5.8.7. Celková cena Služeb/Zboží, včetně DPH (pokud existuje), a veškeré další poplatky za dopravu, doručení nebo poštovné a případně další náklady jsou viditelné během procesu objednávky na Webu. Způsob výpočtu ceny je také viditelný během procesu objednávky na Webu.

5.8.8. V případě Předplatného zahrnuje celková cena celkové náklady za zvolené zúčtovací období frekvence.

Zásady vrácení peněz a vrácení

6.1. Zákazník má dle platných právních předpisů právo změnit názor a vrátit dodané (převzaté) zboží ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Těmito právními akty však existuje i výjimka, podle které se právo na vrácení zboží nevztahuje na Smlouvy o dodání Digitálního obsahu v případě, že poskytování takového Digitálního obsahu již bylo zahájeno. Pokud je tedy Digitální obsah již Klientovi poskytnut, jak je uvedeno v části 4.2. a 4.3., Klient ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy.

6.1.1. Podle záruky uvedené na webových stránkách Společnosti má Zákazník nárok na vrácení Účastnického poplatku, pokud Zákazník prokáže závadu na Digitálním obsahu a do 24 hodin po uzavření Smlouvy na dálku podá naší zákaznické podpoře žádost o vrácení celé částky. na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Vrácení peněz za Služby. Veškeré ceny a poplatky za digitální obsah a služby jsou nevratné, pokud není v této části níže výslovně uvedeno jinak:

6.2.1. Poté, co byl Digitální obsah Klientovi poskytnut, jak je uvedeno v části 4.2, má Klient nárok na vrácení peněz za něj od Společnosti pouze v případě, že Klient prokáže, že Digitální obsah neodpovídá popisu nebo je vadný. V takových případech musí Klient kontaktovat naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a poskytnout podrobné informace prokazující chybu produktu společnosti (s připojeným vizuálním důkazem). Společnost si vyhrazuje právo účtovat poplatek na pokrytí nákladů na jakékoli administrativní nebo jiné služby, které Klient využil před vrácením peněz/zrušením.

6.2.2. Jakmile dojde k vrácení peněz, Klient již nemá přístup ke Službám Společnosti. Všechny refundace se vztahují na původní způsob platby. Zakoupením Služeb klient souhlasí s těmito zásadami pro vrácení peněz a zříká se veškerých práv vystavit jej jakýmkoliv otázkám, úsudkům nebo právním krokům.

6.3. Pokud Zákazník zakoupil Služby nebo Zboží prostřednictvím obchodu Apple App Store nebo Google Play v případě jakýchkoli dotazů a/nebo požadavků týkajících se vrácení peněz a platby, měl by se obrátit na uživatelskou podporu obchodu Apple App Store nebo obchodu Google Play.

6.4. Vrácení peněz za dodané zboží.

6.4.1. V případě, že bod 6.5. neplatí, má Klient nárok na vrácení peněz za Zboží od Společnosti pouze v případě, že Klient prokáže, že Zboží není popsané nebo vadné. V takových případech musí Klient kontaktovat naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a poskytnout podrobné informace prokazující chybu zboží společnosti (s připojeným vizuálním důkazem).

6.4.2. Všechny refundace se vztahují na původní způsob platby. Zakoupením Služeb klient souhlasí s těmito zásadami pro vrácení peněz a zříká se veškerých práv vystavit jej jakýmkoliv otázkám, úsudkům nebo právním krokům.

6.5. Vrácení dodaného Zboží. Z důvodů souvisejících se zdravotní péčí a hygienou má zákazník právo změnit názor a vrátit dodané (převzaté) zboží ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze při dodržení následujícího postupu:

6.5.1. Klient podal žádost Společnosti o svém rozhodnutí vrátit Zboží ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a před vrácením Zboží.


6.5.2. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, vrátil Zboží Společnosti. Náklady na vrácení nese Klient.

6.5.3. Zboží je v původním obalu a neotevřené, ve stavu způsobilém k dalšímu prodeji.

6.5.4. Po obdržení a zkontrolování vráceného Zboží Společnost vrátí cenu, kterou Klient za Zboží zaplatil (včetně nákladů na dodání), nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy Společnost obdrží Zboží zpět.

6.5.5. Ve všech případech má Společnost právo pozastavit vrácení peněz Klientovi, dokud Společnost neobdrží zpět a nezkontroluje Zboží.

Zpáteční adresa pro fyzické zboží

Adresa společnosti pro vrácení zboží: Fasting Ltd., registrační číslo 40203389303 se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

Práva k duševnímu vlastnictví

7.1. Veškerá práva duševního vlastnictví, včetně, ale bez omezení, autorských práv, práv na design, práv k ochranným známkám, patentových práv a jakýchkoli dalších vlastnických práv ke Službám a obsahu souvisejícího se službami nebo s nimi souvisejících, jsou majetkem Společnosti.

7.2. Klientovi je zakázáno reprodukovat, publikovat Služby včetně, nikoli však výhradně, Digitálního obsahu dodávaného a/nebo poskytovaného Společností zcela nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

7.3. Klient tímto uděluje Společnosti trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, plně splacenou a bez licenčních poplatků, nevýhradní licenci, včetně práva udělovat sublicenci (prostřednictvím více úrovní) a postoupit třetím stranám, reprodukovat, distribuovat, provádět a zobrazovat (veřejně nebo jinak), vytvářet odvozená díla, upravovat, upravovat a jinak používat, analyzovat a využívat jakýmkoli způsobem nyní známým nebo v budoucnu objeveným jeho uživatelský obsah (kromě ochranných známek uživatele), jakož i veškerý upravený a z nich odvozená díla. V rozsahu povoleném příslušnými zákony se Klient tímto zříká jakýchkoli morálních práv, která může mít na jakýkoli Uživatelský obsah. „Uživatelský obsah“ znamená jakékoli ochranné známky uživatele, komunikaci, obrázky, písemnosti, tvůrčí práce, zvuky a veškerý materiál, data a informace, které Klient nahraje, přenese nebo odešle prostřednictvím Služeb nebo které nahrají nebo přenesou jiní uživatelé. Nahráním, přenosem nebo odesláním jakéhokoli Uživatelského obsahu Klient potvrzuje, prohlašuje a zaručuje, že takový Uživatelský obsah a jeho nahrávání, přenos nebo odeslání je (a) přesné a není důvěrné; (b) není v rozporu s žádnými platnými zákony, smluvními omezeními nebo jinými právy třetích stran a že Klient má povolení od jakékoli třetí strany, jejíž osobní informace nebo duševní vlastnictví jsou zahrnuty nebo ztělesněny v Uživatelském obsahu; a (c) bez virů, adwaru, spywaru, červů nebo jiného škodlivého kódu.

7.4. Žádnou část těchto podmínek nelze vykládat jako převod práv duševního vlastnictví ve vztahu ke službám nebo obsahu souvisejícímu se službami, s výjimkou případů výslovně uvedených v části 8.1. níže.

Použití digitálního obsahu

8.1. Všechna práva duševního vlastnictví uvedená v článku 7.1 a související s digitálním obsahem jsou majetkem společnosti. Digitální obsah je licencován podle této části 8 a není prodáván. Klientovi bude udělena pouze nevýhradní, nepřevoditelná a nesublicencovatelná licence, v souladu s podmínkami této smlouvy, k použití (výhradně pro individuální použití Klienta) jakéhokoli digitálního obsahu poskytnutého Společností Klientovi. .

8.2. Doba platnosti této licence se uděluje na dobu 5 let od data příjmu digitálního obsahu, pokud nebude dříve pozastavena nebo ukončena v souladu s těmito podmínkami.

8.3. Pokud není výslovně uvedeno jinak, digitální obsah musí být určen pouze pro osobní a nekomerční použití.

8.4. Klient není oprávněn upravovat, reprodukovat, přenášet nebo půjčovat Digitální obsah ani jej zpřístupňovat třetím osobám nebo jej používat k provádění jakýchkoli jiných úkonů, které přesahují rámec licence poskytnuté Společností.


8.5. Společnost je oprávněna za účelem vymáhání práv duševního vlastnictví, omezení rozsahu licence nebo počtu zařízení či typů zařízení, na kterých lze digitální obsah používat.

8.6. Pokud Klient jedná v rozporu s tímto článkem, bude Společnost oprávněna pozastavit přístup k příslušnému Digitálnímu obsahu, a to bez ohledu na právo Společnosti vymáhat od Klienta ztrátu utrpěnou v důsledku porušení nebo v souvislosti s ním, včetně veškerých vzniklých výdajů.

Prodej digitálního obsahu

9.1. Klientovi je zakázáno prodávat, nabízet k prodeji, sdílet, pronajímat nebo půjčovat Digitální obsah nebo kopie Digitálního obsahu.

Zásady ochrany osobních údajů

10.1. Zpracování osobních údajů Klienta se řídí Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučuje se, aby si Klient vytiskl a uschoval kopii Zásad ochrany osobních údajů spolu s těmito VOP.

Odpovědnost

11.1. Strana se zprostí odpovědnosti za neplnění VOP, pokud prokáže, že tyto VOP nebyly splněny z důvodu vyšší moci. Společnost zejména nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené vyšší mocí, nepokoji, válkou nebo přírodními událostmi nebo v důsledku jiných událostí, za které společnost nenese odpovědnost (např. domácích nebo zahraničních vysokých úřadů). Objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku těchto okolností písemně oznámit vznik vyšší moci, která brání plnění těchto VOP. Společnost informuje Klienta o výskytu vyšší moci e-mailem nebo pokud možno na Webových stránkách či v mobilní aplikaci.

11.2. Odpovědnost Společnosti je omezena na přímé ztráty, pokud příslušné zákony nestanoví jinak.

11.3. Vzhledem k povaze Služeb a/nebo Zboží, které Společnost poskytuje, a vzhledem k tomu, že Společnost nemůže kontrolovat, zda Klient dodržuje poskytnuté pokyny k použití, Společnost neposkytuje žádnou záruku na jakékoli výsledky nebo výsledky vyplývající z používání Služeb a/nebo Služeb.


11.4. Povinná společnost: 1) CertifiedFasting.com je pouze správcem webové stránky nebo mobilní aplikace a poskytovatelem Služeb, 2) CertifiedFasting.com je společnost odpovědná za správu předplatitelských služeb a plateb za služby a zboží, refundace a zpětné zúčtování , pro přidružené společnosti.

11.5. Při používání Služeb může Klient obdržet odkazy na jiné webové stránky nebo mobilní aplikace, které Společnost nevlastní a/nebo neřídí. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost nenese odpovědnost za dostupnost takových webových stránek nebo mobilních aplikací. Společnost dále nenese odpovědnost ani neručí za žádný obsah, reklamu, produkty nebo jiné materiály, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím takových odkazů, a proto Klient souhlasí s tím, že Společnost nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo za jakoukoli způsobenou škodu nebo ztrátu. nebo údajné způsobení nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo mobilních aplikacích nebo jejich prostřednictvím.

Lékařské vyloučení odpovědnosti

12.1. PŘED VYZKOUŠENÍM STRAVOVACÍHO PLÁNU A/NEBO ZBOŽÍ SPOLEČNOSTÍ BY MĚL ZDRAVOT KLIENTA VYHODNOTIT JEHO POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, NEBO BY MĚL PORADIT SE S POSKYTOVATELEM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB.

12.2. Služba je účast v programu, který zahrnuje informace o zdravém životním stylu a výživě. Informace zveřejněné na Webových stránkách mají informativní charakter a nemohou nahradit odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu. Pokud má Klient obavy z informací získaných prostřednictvím Služby nebo má otázky týkající se vlastního zdraví, měl by se poradit s lékařem nebo jiným poskytovatelem zdravotní péče. Klient využívá Službu na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Způsobilost

13.1. Služby jsou dostupné pouze osobám, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle práva EU, proto Klient potvrzuje, že je mu alespoň 18 let. Pokud Klient přistupuje ke Službám jménem osoby, které není 18 let, Klient potvrzuje, že je touto osobou zákonným zástupcem a je odpovědný za dodržování těchto VOP touto osobou a odškodní Společnost za jakékoli ztráty nebo škody, které Společnost utrpí v důsledku nedodržení těchto VOP.

Platnost a ukončení

14.1. Smlouva nabývá účinnosti poté, co ji Klient přijme a elektronicky vyjádří svůj souhlas s jejich dodržováním, a zůstane v platnosti po dobu neurčitou až do jejího ukončení.

14.2. Společnost může vztah s Klientem kdykoli ukončit v následujících případech: (i) Klient nesouhlasí se Smlouvou; (2) Klient se dopustí jakéhokoli porušení Smlouvy; (3) Klient neposkytne informace požadované Společností a/nebo poskytne nesprávné a/nebo nesrozumitelné informace. Bez ohledu na výše uvedené nebudou dotčena zákonná práva na ukončení.

Změny smluvních podmínek

15.1. Tyto VOP, Zásady ochrany osobních údajů a jakékoli další podmínky, které mohou platit, se mohou změnit. Společnost si vyhrazuje právo podmínky čas od času upravit a aktualizovat a tyto změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění na webových stránkách společnosti nebo v mobilní aplikaci.

15.2. Společnost může Klienta upozornit na jakékoli nadcházející změny zasláním e-mailu na primární e-mailovou adresu poskytnutou Klientem nebo oznámením prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace.

15.3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoli další používání a přístup ke Službám po jakýchkoli zveřejněných aktualizacích VOP znamená, že Zákazník dobrovolně souhlasí s tím, že bude vázán těmito VOP. Pokud Klient nesouhlasí s tím, že bude vázán aktualizovanými VOP, neměl by používat (nebo nadále používat) Služby.

Sdělení

16.1. Společnost obecně upřednostňuje komunikaci prostřednictvím přijímání žádostí o podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a odpoví na žádosti prostřednictvím e-mailu. Přijetím těchto VOP klient přijímá komunikaci odesláním žádostí o podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK a žádosti budou zodpovězeny e-mailem. Za tímto účelem je Klient požádán, aby měl platnou e-mailovou adresu a uvedl ji při vyplňování požadovaných údajů, jak je uvedeno v bodě 3.2. Společnost může zveřejňovat informace související s touto smlouvou nebo službami také na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci. Klient by měl pravidelně a často kontrolovat své e-mailové zprávy a také informace uvedené na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci. E-maily mohou obsahovat odkazy na další informace a dokumenty.

16.2. Pokud platné zákony vyžadují poskytnutí informací na trvalém médiu, společnost buď zašle Klientovi e-mail s přílohou, nebo zašle Klientovi oznámení odkazující na Služby s funkcí stahování, aby si tyto informace a dokumenty trvale uchovala pro budoucí použití. Klient je žádán, aby si uchovával kopie veškeré komunikace od Společnosti.

16.3. Klient si může vyžádat kopii těchto VOP nebo jakéhokoli jiného smluvního dokumentu kontaktováním naší zákaznické podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

16.4. Komunikace s Klientem bude probíhat v angličtině, pokud se Společnost a Klient nedohodnou na komunikaci v jiném jazyce.

16.5. Klient může společnost kdykoli kontaktovat kontaktováním naší zákaznické podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

Stížnosti

17.1. Jakékoli stížnosti týkající se společnosti a služeb poskytovaných klientovi by měly být řešeny kontaktováním naší zákaznické podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.2. Jakékoli stížnosti týkající se zboží poskytnutého klientovi by měly být řešeny kontaktováním naší zákaznické podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.3. Jakékoli stížnosti v souvislosti s předplatným, refundacemi a zúčtováním za zboží a služby by měly být řešeny kontaktováním naší zákaznické podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.4. Klient by měl podáním stížnosti jasně uvést, že stížnost podává, a uvést důvody a okolnosti stížnosti. Společnost zašle Klientovi potvrzení o přijetí stížnosti na e-mailovou adresu, ze které stížnost obdržela. Stížnost posoudíme a odpovíme Klientovi do 14 až 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušné stížnosti.

17.5. Klientovy požadavky (stížnosti) Společnost bezplatně analyzuje.

17.6. Pokud odpověď Společnosti na stížnost Klienta neuspokojí Klienta nebo na ni nebyla poskytnuta žádná odpověď, Klient má právo podat žalobu u regulačních institucí nebo u soudu.

Smíšený

18.1. Žádná jiná osoba než Klient nemá žádná práva podle těchto VOP.

18.2. Klient nesmí bez předchozího souhlasu Společnosti postoupit žádná práva vyplývající ze Smlouvy žádné třetí straně. Společnost může podle vlastního uvážení postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy zcela nebo částečně jakékoli třetí straně.

18.3. Jakýkoli spor podle těchto podmínek nebo jinak v souvislosti se službami bude předložen lotyšským soudům, s výjimkou případů, kdy to zakazují platné zákony.

18.4. Pokud soud v příslušné jurisdikci shledá jakoukoli část těchto podmínek neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato část oddělena od zbytku podmínek, které budou nadále platné a vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Zásady ochrany osobních údajů

19.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak Fasting Ltd. registrační číslo 40203389303 se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko zpracovává osobní údaje při poskytování Služeb a správě webových stránek.

19.2. Správcem osobních údajů je Fasting Ltd. registrační číslo 40203389303 se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

19.3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

19.3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely, když se zaregistrujete do Služeb, vykonáváte činnosti ve svém profilu nebo navštívíte naše webové stránky. V určitých případech je zpracování vašich údajů nezbytné pro poskytování Služeb. Ale v jiných případech, pokud zpracování není nezbytně nutné, dáme vám to najevo, například tím, že vám dáme možnost vybrat si, zda nám své údaje chcete předat.

19.3.2. Informace, které zadáte, když provedete informativní test hubnutí na naší webové stránce, nejsou ukládány ani jinak zaznamenávány v našich informačních systémech.

19.4. Pro registraci nových uživatelů Služeb, identifikaci stávajících uživatelů, udělení přístupu k vašemu již existujícímu uživatelskému profilu a správu vašeho profilu zpracováváme vaše jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, pohlaví, věk, platební údaje a další údaje, které jste uvedli během procesu registrace.

Kategorie osobních údajů

Právní základ pro zpracování

Doba uchování

E-mailová adresa, telefonní číslo, jméno, příjmení, věk, pohlaví, typ, datum a výše platby za Služby, typ požadovaných Služeb.

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi a poskytuje vám Služby.

Údaje jsou uchovávány po dobu, kdy jste registrovaným uživatelem Služeb a platíte za Služby. Když smažete svůj profil, můžeme si ponechat údaje, které jsme povinni uchovávat pro plnění našich zákonných povinností (například pro daňové účely).

19.5. Abychom vám mohli poskytovat personalizované Služby, připravit dietní a výživový plán, jakož i další tipy a návrhy týkající se používání Služeb, zpracováváme vámi sdělené údaje týkající se vašich stravovacích návyků, zdravotního stavu, informací o těhotenství nebo kojení jako i další údaje související se zdravím. Tyto informace jsou zvláštní kategorií osobních údajů, proto je zpracováváme s náležitou péčí a na základě vašeho výslovného souhlasu. Vaše zdravotní údaje budou zpracovány až po provedení platby za Služby. Vzhledem ke specifikům Služeb vám nebudeme moci Služby poskytnout, pokud jste neudělili výslovný souhlas se zpracováním vašich zdravotních údajů. Pokud se rozhodnete nesouhlasit, vrátíme vám platbu za Služby.

Kategorie osobních údajů

Právní základ pro zpracování

Doba uchování

Informace o vašem zdraví, kouření, těhotenství, kojení, nemocech, lécích, které užíváte, výběru stravy, váze a výšce.

Zpracování je založeno na vašem výslovném souhlasu s přijímáním Služeb.

Údaje uchovávané tak dlouho, dokud existuje platný souhlas. Po vyslovení souhlasu je poskytování Služeb zastaveno. Pokud smažete svůj profil, jsou tyto údaje vymazány, pokud jejich uchování není vyžadováno platnými zákony.

19.6. Abychom dodrželi platné zákony, například v souvislosti se zpracováním plateb a našimi účetními povinnostmi, zpracováváme informace, které se týkají vašich plateb.

Kategorie osobních údajů

Právní základ pro zpracování

Doba uchování

Informace o vašich platbách, místě vašeho bydliště.

Zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti

Údaje uchovávané tak dlouho, jak to vyžadují platné zákony

19.7. Abychom vás informovali o novinkách a akcích ve vztahu ke Službám a abychom vám mohli zasílat personalizovanou reklamu nebo jinou marketingovou komunikaci, zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo. Tyto informace obdržíte pouze v případě, že jste s nimi souhlasili při registraci do Služeb. Máte právo odvolat svůj souhlas s přijímáním takové komunikace kontaktováním naší zákaznické podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. V případě, že svůj souhlas odvoláte kontaktováním naší zákaznické podpory na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK, zaregistrujeme tyto informace ve vašem profilu do 5 pracovních dnů.

Kategorie osobních údajů

Právní základ pro zpracování

Doba uchování

Jméno, příjmení, emailová adresa a/nebo telefonní číslo.

Jméno, příjmení, emailová adresa a/nebo telefonní číslo.

Údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud existuje platný souhlas. Po odvolání souhlasu přestaneme zpracovávat vaše údaje pro tento účel.

19.8. Pro účely vývoje marketingové strategie, segmentace klientů a analýzy našich Služeb můžeme zpracovávat údaje, které jste uvedli při registraci do Služeb, například vaše pohlaví, zvolené Služby a také určité informace získané z cookies.

Kategorie osobních údajů

Právní základ pro zpracování

Doba uchování

Pohlaví, informace z cookies, například IP adresa, použité zařízení, typ prohlížeče, čas a datum otevření, odhlášení a zablokování našich e-mailů, kliknutí, interakce s webem.

Zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů ke zlepšení a rozvoji našeho podnikání.

Přečtěte si prosím naše zásady používání souborů cookie, kde naleznete další informace o našich souborech cookie. Pokud svůj profil smažete, můžeme si uchovat některé informace v anonymizované a agregované podobě.

19.9. Za účelem poskytování zákaznických služeb a řešení jakýchkoli problémů, které mohou nastat v souvislosti s našimi Službami, zpracováváme vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje, údaje o vašem profilu a jakékoli další informace, které nám poskytnete při komunikaci s našimi konzultanty nebo specialisty na zákaznický servis.

Kategorie osobních údajů

Právní základ pro zpracování

Doba uchování

Jméno, příjmení, e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo, profilové informace, jakékoli další informace, které nám mohou být poskytnuty při konzultaci nebo pro účely zde uvedené.

Zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů k zajištění kvality našich Služeb, řešení případných problémů s tím souvisejících a ochrany našich právních zájmů a práv v případě jakýchkoli sporů.

Údaje jsou uchovávány, dokud není dosaženo účelu jejich zpracování, nebo smazány, když smažete svůj profil, pokud jejich uchování není vyžadováno pro ochranu našich zákonných práv.

19.10. Abychom zajistili ochranu a bezpečnost naší databáze, interních systémů, webových stránek a další infrastruktury a dohlíželi na používání našich Služeb, můžeme zpracovávat různé technické informace, které získáváme z cookies, log souborů a dalších podobných technologických řešení.

Kategorie osobních údajů

Právní základ pro zpracování

Doba uchování

Vaše IP adresa, informace o vašem zařízení, typ a verze prohlížeče, časové pásmo, různá metadata, informace o přístupu na web a profil, informace o interakci s webem, zadávání a opravě dat a jakékoli další informace pro stanovený účel zde.

Zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů k zajištění bezpečnosti našeho IT systému a spolehlivého, nepřetržitého a bezpečného podnikání.

Údaje uchovávané po dobu 12 měsíců

19.11. Abychom odhadli, předpověděli a nabídli vám nejvhodnější, nejúčinnější dietní a výživový plán, a také abychom vám pomohli dosáhnout cíle, který jste si stanovili, můžeme shromažďovat a analyzovat (profilovat) určité typy uživatelských informací. Při profilování používáme pouze přesné, minimální údaje, jako je korelace změny hmotnosti uživatele v důsledku konkrétního výživového plánu. Takové profilování provádíme na základě našich oprávněných zájmů, abychom uživateli poskytovali co nejvhodnější a nejefektivnější služby. Neprovádíme automatizovaná rozhodnutí založená na profilování, která by pro vás mohla mít právní důsledky nebo vás jako subjekt údajů nepříznivě ovlivnit. To nám umožňuje nabídnout našim uživatelům výživový a dietní plán, který byl úspěšný u jiných uživatelů s podobnými parametry.

19.12. Doba uchování a vymazání údajů:

19.12.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti některého z výše uvedených účelů zpracování údajů nebo právního základu. Dobu uchovávání vyhodnocujeme tak, že bereme v úvahu naše zákonné povinnosti a v ní stanovené doby uchovávání, jakož i naše oprávněné zájmy nebo vaše pokyny, například v případě, že svůj souhlas odvoláte.

19.12.2. Pokud některý z výše uvedených účelů zpracování údajů nebo právní základ již neexistuje, údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

19.13. Sdílení vašich osobních údajů:

19.13.1. V určitých případech spolupracujeme s různými poskytovateli služeb a zpracovateli dat třetích stran, kteří poskytují podporu pro naše Služby. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s takovými poskytovateli služeb, kteří poskytují hostingové služby a služby společného umístění serverů, služby a nástroje doručování e-mailů a obsahu, fakturační služby a služby zpracování plateb, marketing, účetnictví, právní IT a další služby, které může rozumně vyžadovat.

19.13.2. Tito poskytovatelé služeb mohou obdržet pouze osobní údaje potřebné k poskytování příslušné služby, například informace o vašich platbách budou sdíleny pouze s poskytovateli služeb zpracování plateb a pouze v rozsahu nezbytném k zajištění vaší platby, vrácení platby nebo kontrole vaše stížnosti.

19.13.3. Tito poskytovatelé služeb třetích stran mohou tyto údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi pokyny a je zakázáno je používat k jiným účelům. Tito poskytovatelé služeb jsou povinni zajistit ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními normami a závaznými smlouvami uzavřenými s námi. Pokud se kterýkoli z těchto poskytovatelů služeb nachází mimo EU/EHP, zajistíme, aby byl přenos osobních údajů prováděn v souladu s právními požadavky a řešeními stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

19.13.4. Takové poskytovatele služeb vybíráme a vybíráme s náležitou péčí a vyžadujeme, aby zajistili integritu a důvěrnost vašich osobních údajů.

19.13.5. K vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Společnosti, kteří souhlasili s povinností mlčenlivosti a kteří tyto informace potřebují k plnění svých povinností.

19.13.6. V určitých situacích můžeme být ze zákona povinni sdílet vaše údaje s orgány činnými v trestním řízení a vládními orgány. Můžeme také sdílet vaše údaje s takovými úřady za účelem uplatnění, vymáhání nebo obhajoby vašich právních nároků

19.13.7. Společnost jako správce osobních údajů je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů.

19.14. Vaše práva:

19.14.1. Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a obdržet všechny informace, které o vás zpracováváme, do jednoho měsíce.

19.14.2. Pokud si přejete opravit své údaje, můžete to udělat tak, že nás budete kontaktovat nebo je opravit sami přihlášením do svého profilu.

19.14.3. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Pokud takovou námitku obdržíme, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

19.14.4. Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů, který je založen na souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

19.14.5. Máte právo na vymazání svých údajů přihlášením do svého profilu nebo nás kontaktujte. Vezměte prosím na vědomí, že nebudeme moci smazat údaje, které jsme povinni uchovávat v souladu s platnými zákony. Pokud požádáte o vymazání svých údajů nebo vznesete námitku proti zpracování údajů potřebných k poskytování naší služby, nebudeme vám moci poskytnout naše služby nebo to bude ztíženo.

19.14.6. Pokud chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, napište nám pomocí zde uvedených kontaktních údajů. Než vám poskytneme jakékoli informace, můžeme být požádáni o ověření vaší totožnosti.

19.14.7. Pokud se domníváte, že jsme nesplnili povinnosti týkající se zpracování osobních údajů nebo jinak porušili vaše práva na ochranu údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Riga, Lotyšsko, LV-1050) .

19.15. Kontaktní informace:

19.15.1. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.
Fasting Ltd. registrační číslo 40203389303 se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

19.16. Smíšený:

19.16.1. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času měnit a doplňovat. Změny nabývají účinnosti, jakmile jsou nahrány na Webové stránky. V případě podstatné změny vás upozorníme například zveřejněním oznámení na vašem profilu, na webových stránkách nebo zasláním e-mailu.

Zásady používání souborů cookie

20.1. Webové stránky a aplikace CertifiedFasting.com (dále - Webové stránky) používají soubory cookie. Pokud jste souhlasili, kromě souborů cookie, které zajišťují fungování webových stránek, mohou být do vašeho prohlížeče nebo zařízení, ze kterého přistupujete na naše webové stránky, umístěny další soubory cookie, webové majáky, pixely nebo podobná technologie ukládání. Tyto zásady vysvětlují, jaké soubory cookie tato webová stránka používá a pro jaké účely.

20.2. Správcem osobních údajů je Fasting Ltd. registrační číslo 40203389303 se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

20.3. Co jsou cookies a k jakým účelům je používáme:

20.3.1. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Prohlížeč, který používáte, používá soubory cookie k předání informací zpět na web při každé další návštěvě, aby web rozpoznal uživatele a zapamatoval si jeho volby (například výběr jazyka, přihlašovací údaje a další nastavení). To může usnadnit vaši příští návštěvu a web pro vás bude užitečnější.

20.3.2. Používáme různé typy souborů cookie. Když navštívíte webovou stránku, umístíme do vašeho prohlížeče nebo zařízení nezbytně nutné soubory cookie. Jiné typy souborů cookie budou uloženy pouze v případě, že souhlasíte s používáním těchto souborů cookie. Zde jsou další podrobnosti o souborech cookie, které mohou být uloženy ve vašem zařízení nebo prohlížeči, když vstoupíte na naše webové stránky.

20.3.2.1. Nezbytně nutné soubory cookie – Nezbytně nutné soubory cookie pomáhají usnadnit používání webových stránek tím, že poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce, výběr jazyka, autorizace a vyplňování formulářů. Bez těchto souborů cookie nemusí webová stránka fungovat a nelze je zakázat. Tyto soubory cookie neodhalují identitu uživatele ani neshromažďují informace o uživateli. Jsou uloženy v zařízení uživatele až do zavření prohlížeče.

20.3.2.2. Analytické soubory cookie – Analytické soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy webových stránek a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou v agregované podobě. Pro analytické a statistické účely můžeme používat soubory cookie třetích stran, například soubory cookie Google Analytics, které mohou být trvale uloženy v zařízení nebo prohlížeči.

20.3.2.3. Marketingové cookies – Tyto cookies zajišťují reklamní a marketingovou komunikaci, která souvisí se zájmy uživatelů Webu. Mohou je používat třetí strany a poskytovatelé služeb k vytvoření zájmového profilu a zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách. Tyto soubory cookie neukládají osobně identifikovatelné informace, ale jsou založeny na jedinečném identifikátoru prohlížeče a zařízení. Tyto soubory cookie si pamatují informace o vaší návštěvě webových stránek a mohou být použity k zobrazování personalizovaných reklam na sociálních sítích a dalších stránkách. Zakázáním těchto souborů cookie získáte méně personalizovanou reklamu. Pro reklamní účely můžeme používat soubory cookie třetích stran, jako jsou soubory cookie Facebooku nebo Google, které mohou být trvale uloženy ve vašem zařízení nebo prohlížeči.

20.4. Jak kontrolovat soubory cookie:

20.4.1. Při návštěvě naší webové stránky se vám zobrazí informativní prohlášení, že webová stránka používá soubory cookie, a požádáme vás o souhlas s povolením analytických a marketingových souborů cookie. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas nebo změnit nastavení souborů cookie, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko nastavení souborů cookie výše.

20.4.2. Svůj souhlas s analytickými a/nebo marketingovými soubory cookie můžete odvolat a také smazat všechny soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči vymazáním historie souborů cookie prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby blokoval ukládání souborů cookie. Kliknutím na tlačítko „nápověda“ ve vašem prohlížeči můžete najít pokyny, jak zabránit prohlížeči v ukládání souborů cookie, a také jaké soubory cookie jsou již uloženy, a pokud chcete, smazat je. Změny nastavení je nutné provést pro každý prohlížeč, který používáte.

20.4.3. Můžete se také samostatně odhlásit ze zpřístupnění vaší aktivity na webu pro Google Analytics instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení Google Analytics, který brání sdílení informací o vaší návštěvě webu se službou Google Analytics. Odkaz na doplněk a další informace: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Kontaktní informace:

20.5.1. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad používání souborů cookie nebo chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.
20.5.2. Fasting Ltd. registrační číslo 40203389303 se sídlem Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lotyšsko.

20.6. Změny zásad souborů cookie:

20.6.1. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady používání souborů cookie čas od času měnit a doplňovat. Změny nabývají účinnosti, jakmile jsou nahrány na Webové stránky. V případě sporu ohledně podmínek těchto Zásad používání souborů cookie v různých jazycích má přednost anglická verze.