Политика за периодично плащане Политика за периодично плащане

Политика за периодично плащане

FASTING Ltd.

регистрационен номер 40203389303

седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

Извлечение от "Общи условия"

за да видите пълния документ "Общи условия", моля, отидете на "Общи условия".

[..]

(d) Оферта

означава предложение за сключване на това Споразумение и предлагане на съответните Услуги и/или Стоки, предоставени от Компанията на Клиента чрез Уебсайта или Мобилното приложение.

[..]

(f) Услуги

означава цифровото съдържание, предоставено от Компанията на Клиента, както и достъпността до уебсайта или мобилното приложение, включително информация, текст, изображения, предлагани или предоставени там.

(g) Цифрово съдържание

означава индивидуални цифрови планове за хранене и/или друго цифрово съдържание, продавано от време на време онлайн от Компанията, както и достъпността до цифровото съдържание, включително информация, текст, изображения, предлагани или предоставяни там.

(з) Стоки

означава добавки и/или други продукти във физическа форма, продавани онлайн от Компанията.

[..]

(л) Такса за участие

означава такса за индивидуалния дигитален план за хранене. Таксата за участие зависи от избраната от Клиента оферта, която може да бъде еднократна или абонаментна такса.

[..]

Подаване на Офертата

3.1. Компанията ще предостави на Клиента възможност за получаване на Оферта.

3.2. Клиентът може да бъде помолен да предостави определена информация, преди да получи Офертата, като избере предоставените опции или въведе исканите подробности. Клиентът е длъжен да предостави актуална и изчерпателна информация, която се иска от него.

3.3. На Клиента ще бъде предоставена оферта (включително чрез подаване на информацията, посочена в точка 3.2. от настоящите Условия), която ще включва информация за следното:

3.3.1. сумата на плащане за съответните Услуги и/или Стоки;

3.3.2. опции за плащане: чрез кредитна карта или друга допустима платежна форма;

3.3.3. друга информация, която Компанията намира за важна за включване в Офертата.

[..]

Договор от разстояние

[..]

4.2. Тъй като Клиентът ще приеме Офертата по електронен път, Компанията незабавно ще предостави съответната Услуга, Дигитално съдържание или Стока, както е посочено в Офертата.

4.3. В СЛУЧАЙ, че СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ КОМПАНИЯТА И КЛИЕНТА СЕ СЪСТОИ ОТ ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ, КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ЗАГУБИ ПРАВОТО СИ НА ОТТЕГЛЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

[..]

Плащания

5.1. По време на срока на валидност, посочен в Офертата, дружеството си запазва правото да променя цената на Услугите и/или Стоките.

5.2. Клиентът се съгласява:

5.2.1. заплаща всички допълнителни разходи, такси, такси, приложими данъци и други такси, които могат да възникнат от Клиента;

5.2.2. купувате Услуги и/или Стоки чрез използване на валидна кредитна карта или друг разрешен начин на плащане;

5.2.3. предоставят на Дружеството актуална и пълна информация, както е описано във формуляра за поръчка за покупка. Ако Компанията открие или смята, че която и да е информация, предоставена от Клиента, е неточна или непълна, Компанията си запазва правото да откаже да потвърди плащането на Клиента по свое усмотрение и Клиентът губи всяко право да възстанови платената сума.

5.2.4. за удобство при извършване на покупки на Услуги в бъдеще, Клиентът упълномощава Компанията да таксува Клиента, с опцията за разрешаване на плащания без повторно въвеждане на данните на картата, за сумата на плащането, приета от Клиента, както е посочено в параграф 3.3. и 3.4.

5.3. След като Клиентът бъде прехвърлен към платежните услуги на трета страна, рискът от загуба или щети ще премине върху Клиента и/или услугата на трета страна. Онлайн плащанията на Клиента с кредитна или дебитна карта към Компанията ще бъдат обработвани и обработени от доставчик на платежни услуги трета страна и никоя от чувствителните данни във връзка с плащането ви няма да се съхранява или използва от Компанията. Компанията не носи отговорност за проблеми с плащанията или други спорове, които възникват поради платежни услуги на трета страна. Дружеството може да променя доставчика на платежни услуги трета страна от време на време.

Компанията работи с множество доставчици на платежни услуги, включително, но не само: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Всички цени и разходи са във валута, посочена на конкретния уебсайт.

5.5. Всички Стоки остават собственост на Компанията до пълното плащане. Приложимата цена е тази, определена към датата, на която сте направили поръчката си. Разходите за доставка и таксите за плащане се признават преди потвърждаване на покупката. Ако сте под 18 години, трябва да имате разрешение от родителите да купувате от Компанията.

5.6. Всички трансфери, извършвани чрез Компанията, се обработват и извършват чрез специализирани шлюзове на трети страни, за да се гарантира вашата защита. Информацията за картата не се съхранява и цялата информация за картата се обработва чрез SSL криптиране. Моля, прочетете Правилата и условията за платежния портал, избран за транзакцията, тъй като те носят отговорност за направените транзакции.

5.7. За възстановяване на сума или оплакване, моля, свържете се с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.

5.8. За да се гарантира, че Клиентът няма да претърпи прекъсване или загуба на Услугите, Услугите се предлагат при автоматично подновяване.

5.8.1. С изключение на причините, описани по-долу в този раздел, АВТОМАТИЧНОТО ПОДНОВЯВАНЕ АВТОМАТИЧНО ПОДНОВЯВА ПРИЛОЖИМАТА УСЛУГА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТЕКУЩИЯ СРОК ЗА ПЕРИОД НА ПОДНОВЯВАНЕ, РАВЕН ПО ВРЕМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ПЕРИОД НА УСЛУГА. Например, ако последният период на обслужване на Клиент е за една година, периодът за подновяване обикновено ще бъде за една година.

5.8.2. Освен ако Клиентът не анулира абонамента, Компанията автоматично ще поднови приложимата услуга, когато дойде за подновяване.

5.8.3. Компанията може периодично да променя абонаментните планове и цената на Услугите. Подновяванията може да се таксуват по текущите тарифи на Компанията към момента, които Клиентът признава и се съгласява, че може да са по-високи (за което Клиентът ще бъде информиран предварително) или по-ниски от тарифите за първоначалния период на обслужване. В случай на неуредено плащане, Доставчикът на услугата има право да начисли неустойка за забавено плащане в размер на едно месечно абонаментно плащане. Компанията може да таксува цената на Услугата на няколко вноски, в случай че пълното таксуване е неуспешно.

5.8.4. АКО КЛИЕНТЪТ НЕ ЖЕЛАЕ УСЛУГАТА ДА СЕ ПОДНОВЯВА АВТОМАТИЧНО, той/тя трябва сам да анулира абонамента най-малко 48 часа преди края на текущия период, в който случай Услугите ще бъдат прекратени след изтичане на текущия срок, освен ако не поднови ръчно Услугите преди тази дата. Абонаментните такси не се възстановяват.

5.8.5. Ако Клиентът е закупил абонамента на уебсайта на Компанията, Клиентът няма да може да го контролира чрез Apple App Store или Google Play. Вместо това, ако Клиентът не желае Услугата да се подновява автоматично, той/тя трябва сам да анулира абонамента, като влезе в потребителския акаунт на уебсайта на компаниите или трябва да се свърже с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА и следвайте инструкциите в раздела „Управление на моя абонамент“.

5.8.6. Ако Клиентът е закупил абонамента през Apple App Store или Google Play, Клиентът може да анулира абонамента само чрез своя Apple или Google акаунт. Клиентът разбира, че изтриването на приложението не анулира абонаментите.

5.8.7. Общата цена на Услугите/Стоките, включително ДДС (ако е приложимо) и всички допълнителни такси за навло, доставка или пощенски такси и, където е приложимо, други разходи са видими по време на процеса на поръчка на уебсайта. Начинът, по който трябва да бъде изчислена цената, е видим и по време на процеса на поръчка на уебсайта.

5.8.8. В случай на абонамент общата цена включва общите разходи за избрания честотен период на фактуриране.

Правила за възстановяване и връщане

6.1. Съгласно приложимите законови актове, Клиентът има право да промени решението си и да върне доставената (получената) стока в рамките на Срока за отказ. Съществува обаче и изключение, установено от тези правни актове, съгласно което правото на връщане на стоки не е приложимо за Договори относно доставката на цифрово съдържание, в случай че предоставянето на такова цифрово съдържание вече е започнало. Следователно, в случай че Цифровото съдържание вече е предоставено на Клиента, както е посочено в Раздел 4.2. и 4.3., Клиентът губи правото си на отказ от Договора.

6.1.1. Съгласно гаранцията, предоставена на уебсайта на Компанията, Клиентът има право на възстановяване на таксата за участие, ако Клиентът може да докаже неизправността на Цифровото съдържание и в рамките на 24 часа след сключване на договора от разстояние изпрати пълно искане за възстановяване на сумата до нашата поддръжка на клиенти в CertifiedFasting.com онлайн ПОМОЩНО БЮРО ЗА ПОДДРЪЖКА.

6.2. Възстановяване на средства за Услугите. Всички цени и такси за цифрово съдържание и услуги не подлежат на възстановяване, освен ако изрично не е отбелязано друго в този раздел по-долу:

6.2.1. След като Цифровото съдържание вече е предоставено на Клиента, както е посочено в Раздел 4.2, Клиентът има право да получи възстановяване на сумата за него от Компанията само ако Клиентът докаже, че Цифровото съдържание не е както е описано или е дефектно. В такива случаи Клиентът трябва да се свърже с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА в рамките на периода на оттегляне и да предостави подробна информация, доказваща грешката на продукта на Компанията (с приложено визуално доказателство). Компанията си запазва правото да начислява такса за покриване на разходите за всякакви административни или други услуги, които Клиентът може да е използвал преди възстановяване/анулиране.

6.2.2. След възстановяване на сумата Клиентът вече няма достъп до Услугите на Компанията. Всички възстановявания се прилагат към първоначалния метод на плащане. Със закупуването на Услугите, Клиентът се съгласява с тази политика за възстановяване на средства и се отказва от всякакви права да го подлага на каквито и да е въпроси, съдебни решения или правни действия.

6.3. Ако Клиентът е закупил Услугите или Стоките чрез Apple App Store или Google Play за всякакви въпроси и/или искания относно възстановяването на суми и плащането, Клиентът трябва да се свърже с поддръжката на потребителите на Apple App Store или Google Play Store.

[..]

Оплаквания

17.1. Всякакви оплаквания във връзка с Компанията и Услугите, предоставяни на Клиента, трябва да се адресират, като се свържете с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.

[..]