FASTING Ltd.

регистрационен номер 40203389303

седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

Общи условия

Въведение

Настоящите Общи условия („ОУ“) уреждат цялостните отношения между Вас, Клиента и Компанията.

Всеки превод от английската версия е предоставен само за ваше удобство. В случай на разлика в значението или тълкуването между версията на тези Условия на английски език, версията на английски език ще има предимство. Оригиналният английски текст ще бъде единствената правно обвързваща версия.

1.2. Преди да бъде сключен договорът от разстояние, на Клиента ще бъде предоставен текстът на тези ОУ по електронен път или в траен формат. Ако това не е разумно възможно, Дружеството ще посочи, преди да бъде сключен договорът от разстояние, по какъв начин тези ОУ са достъпни за преглед от Клиента в помещенията на Дружеството и че те ще бъдат изпратени безплатно на Клиента веднага възможно по желание на клиента.

1.3. КЛИЕНТЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРОЧЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УС, ПРЕДИ ДА ГИ ПРИЕМЕ И ДА ИЗПОЛЗВА УСЛУГИТЕ НА КОМПАНИЯТА. КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ НЕГОВОТО/НЕЯ НА УСЛУГИТЕ ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ КЛИЕНТЪТ Е ПРОЧЕЛ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, РАЗБРАЛ ГО Е И СЕ СЪГЛАСЯВА ДА СЕ ОБВЪРЖА ОТ НЕГО. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЯ ЧАСТ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ АКО НЕ ОТГОВАРЯТЕ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА НЕ ИЗТЕГЛЯЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ ПО ДРУГ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГАТА.

1.4. Клиентът също така се съветва да прочете отговорите на „Често задавани въпроси“, които са публикувани на нашето бюро за поддръжка на уебсайтове или мобилно приложение.

Дефиниции

2.1. Освен ако тези T&C не предвиждат друго, където и да се използват в тези T&C, включително уводната част, следните термини, когато са изписани с главна буква, имат следните значения:

(а) Споразумение

означава настоящите Общи условия за предоставяне на Услуги и/или Стоки, сключени онлайн от Компанията и Клиента.

(б) Клиент

означава потребителят на Услугите на Компанията и/или купувачът на Стоки, както е обяснено в настоящите Общи условия.

(c) Компания

означава Fasting Ltd., регистрационен номер 40203389303 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвия, което отговаря за предоставянето на абонаментните услуги и обработката на запитванията на Клиента, включително възстановяване на суми и сторнирания на плащания за свързаните с Дружествата Стоки и Услуги. Свързаната компания е CertifiedFasting.com.

Fasting Ltd., регистрационен номер 40203389303 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвия, отговаря за Услугите, предоставяни чрез уебсайта и мобилното приложение.

(d) Оферта

означава предложение за сключване на това Споразумение и предлагане на съответните Услуги и/или Стоки, предоставени от Компанията на Клиента чрез Уебсайта или Мобилното приложение.

(д) Политика за поверителност

означава политиката за поверителност на Дружеството, публикувана на уебсайта или мобилното приложение.

(f) Услуги

означава цифровото съдържание, предоставено от Компанията на Клиента, както и достъпността до уебсайта или мобилното приложение, включително информация, текст, изображения, предлагани или предоставени там.

(g) Цифрово съдържание

означава индивидуални цифрови планове за хранене и/или друго цифрово съдържание, продавано онлайн от Компанията, както и достъпността до цифровото съдържание, включително информация, текст, изображения, предлагани или предоставяни там.

(з) Стоки

означава добавки и/или други продукти във физическа форма, продавани онлайн от Компанията.

(i) Договор от разстояние

означава договор, сключен между Компанията и Клиента в рамките на система, организирана за дистанционна продажба на Дигитално съдържание и/или Стоки.

(й) Уебсайт

означава уебсайтът на Компанията, достъпен на www.certifiedfasting.com.

(k) Мобилно приложение

мобилното приложение на CertifiedFasting.com, което може да бъде изтеглено от Клиента от App Store и/или Google Play.

(л) Такса за участие

означава такса за индивидуалния дигитален план за хранене. Таксата за участие зависи от избраната от Клиента оферта, която може да бъде еднократна или абонаментна такса.

(м) Карентен срок

означава, че Клиентът има право на отказ от договорите от разстояние, освен ако не е дал съгласие за започване на изпълнението на договора от разстояние (започнал е да използва или осъществява достъп до съдържанието) по време на периода на отказ. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни за граждани на Европейския съюз и 5 (пет) дни за граждани на държави извън Европейския съюз от деня на сключване на договора от разстояние или доставката на съответните Стоки.

(n) Бюро за поддръжка

означава онлайн Център за поддръжка на клиенти, където Клиентът може да получава отговори на въпроси и да изпраща заявки. Бюрото за поддръжка е достъпно на https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app.

Подаване на Офертата

3.1. Компанията ще предостави на Клиента възможност за получаване на Оферта.

3.2. Клиентът може да бъде помолен да предостави определена информация, преди да получи Офертата, като избере предоставените опции или въведе исканите подробности. Клиентът е длъжен да предостави актуална и изчерпателна информация, която се иска от него.

3.3. На Клиента ще бъде предоставена оферта (включително чрез подаване на информацията, посочена в точка 3.2. от настоящите Условия), която ще включва информация за следното:

3.3.1. сумата на плащане за съответните Услуги и/или Стоки;

3.3.2. опции за плащане: чрез кредитна карта или друга допустима платежна форма;

3.3.3. друга информация, която Компанията намира за важна за включване в Офертата.

3.4. Приемане на офертата

3.4.1. Клиентът приема Офертата за сключване на това Споразумение, след като той/тя се съгласи с T&C на компаниите.

3.4.2. Клиентът приема Офертата за съответните Услуги и/или Стоки, предоставена от Компанията на Клиента чрез Уебсайта или Мобилното приложение, като щракне върху бутона за действие за приемане на Оферти, който води до събитието за покупка. Бутонът за действие за приемане на оферти може да бъде етикетиран по различни начини в зависимост от типа на офертата, включително, но не само  „СЪГЛАСЕН съм“, „ПРИЕМАМ“, „НАДГРЕЙД“ или подобен етикет. Условията на Офертата са обвързващи и Клиентът се съгласява с тях с приемането на Офертата.

3.4.3. При приемане на Офертата, Клиентът упълномощава Компанията да таксува Клиента за сумата за плащане, посочена в Офертата.

Договор от разстояние

4.1. Договорът от разстояние ще бъде сключен в момента, в който Клиентът приеме Офертата и както е посочено в параграф 3.4.1.

4.2. Тъй като Клиентът ще приеме Офертата по електронен път, Компанията незабавно ще предостави съответната Услуга, Дигитално съдържание или Стока, както е посочено в Офертата.

4.3. В СЛУЧАЙ, че СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ КОМПАНИЯТА И КЛИЕНТА СЕ СЪСТОИ ОТ ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ, КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ЗАГУБИ ПРАВОТО СИ НА ОТТЕГЛЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

4.4. Компанията полага разумни усилия, за да гарантира, че Услугите работят по предназначение, но тези Услуги зависят от интернет и други услуги и доставчици извън контрола на Компанията. Използвайки Услугите на Дружеството, Клиентът потвърждава, че Дружеството не може да гарантира, че Услугите ще бъдат непрекъснати, без грешки или че информацията, която съдържа, ще бъде напълно без вируси, хакери, прониквания, непланирани прекъсвания или други повреди. Клиентът изрично поема риска от използването или изтеглянето на такива Услуги.

4.5. От време на време и без предварително уведомяване на Клиента, Компанията може да променя, разширява и подобрява Услугите. Също така можем по всяко време да спрем да продължим да предоставяме част или всички Услуги или избирателно да деактивираме определени аспекти на Услугите. Всяко изменение или премахване на Услугите ще бъде направено по наше единствено и абсолютно усмотрение и без текущо задължение или отговорност към Клиента, а използването на Услугите от Клиента не дава право на Клиента да продължи да предоставя или да предлага Услугите.

4.6. Освен това Клиентът се съгласява, че:

4.6.1. той/тя няма достъп до Услугите (включително за закупуване на Стоки), ако е на възраст под 18 години;

4.6.2. Клиентът ще откаже достъп до Услугите на деца под 18-годишна възраст. Клиентът поема пълна отговорност за всяко неразрешено използване на Услугите от непълнолетни.

Плащания

5.1. По време на срока на валидност, посочен в Офертата, дружеството си запазва правото да променя цената на Услугите и/или Стоките.

5.2. Клиентът се съгласява:

5.2.1. заплаща всички допълнителни разходи, такси, такси, приложими данъци и други такси, които могат да възникнат от Клиента;

5.2.2. купувате Услуги и/или Стоки чрез използване на валидна кредитна карта или друг разрешен начин на плащане;

5.2.3. предоставят на Дружеството актуална и пълна информация, както е описано във формуляра за поръчка за покупка. Ако Компанията открие или смята, че която и да е информация, предоставена от Клиента, е неточна или непълна, Компанията си запазва правото да откаже да потвърди плащането на Клиента по свое усмотрение и Клиентът губи всяко право да възстанови платената сума.

5.2.4. за удобство при извършване на покупки на Услуги в бъдеще, Клиентът упълномощава Компанията да таксува Клиента, с опцията за разрешаване на плащания без повторно въвеждане на данните на картата, за сумата на плащането, приета от Клиента, както е посочено в параграф 3.3. и 3.4.

5.3. След като Клиентът бъде прехвърлен към платежните услуги на трета страна, рискът от загуба или щети ще премине върху Клиента и/или услугата на трета страна. Онлайн плащанията на Клиента с кредитна или дебитна карта към Компанията ще бъдат обработвани и обработени от доставчик на платежни услуги трета страна и никоя от чувствителните данни във връзка с плащането ви няма да се съхранява или използва от Компанията. Компанията не носи отговорност за проблеми с плащанията или други спорове, които възникват поради платежни услуги на трета страна. Дружеството може да променя доставчика на платежни услуги трета страна от време на време.

Компанията работи с множество доставчици на платежни услуги, включително, но не само: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Всички цени и разходи са във валута, посочена на конкретния уебсайт.

5.5. Всички Стоки остават собственост на Компанията до пълното плащане. Приложимата цена е тази, определена към датата, на която сте направили поръчката си. Разходите за доставка и таксите за плащане се признават преди потвърждаване на покупката. Ако сте под 18 години, трябва да имате разрешение от родителите да купувате от Компанията.

5.6. Всички трансфери, извършвани чрез Компанията, се обработват и извършват чрез специализирани шлюзове на трети страни, за да се гарантира вашата защита. Информацията за картата не се съхранява и цялата информация за картата се обработва чрез SSL криптиране. Моля, прочетете Правилата и условията за платежния портал, избран за транзакцията, тъй като те носят отговорност за направените транзакции.

5.7. За възстановяване на сума или оплакване, моля, свържете се с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.

5.8. За да се гарантира, че Клиентът няма да претърпи прекъсване или загуба на Услугите, Услугите се предлагат при автоматично подновяване.

5.8.1. С изключение на причините, описани по-долу в този раздел, АВТОМАТИЧНОТО ПОДНОВЯВАНЕ АВТОМАТИЧНО ПОДНОВЯВА ПРИЛОЖИМАТА УСЛУГА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТЕКУЩИЯ СРОК ЗА ПЕРИОД НА ПОДНОВЯВАНЕ, РАВЕН ПО ВРЕМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ПЕРИОД НА УСЛУГА. Например, ако последният период на обслужване на Клиент е за една година, периодът за подновяване обикновено ще бъде за една година.

5.8.2. Освен ако Клиентът не анулира абонамента, Компанията автоматично ще поднови приложимата услуга, когато дойде за подновяване.

5.8.3. Компанията може периодично да променя абонаментните планове и цената на Услугите. Подновяванията може да се таксуват по текущите тарифи на Компанията към момента, които Клиентът признава и се съгласява, че може да са по-високи (за което Клиентът ще бъде информиран предварително) или по-ниски от тарифите за първоначалния период на обслужване. В случай на неуредено плащане, Доставчикът на услугата има право да начисли неустойка за забавено плащане в размер на едно месечно абонаментно плащане. Компанията може да таксува цената на Услугата на няколко вноски, в случай че пълното таксуване е неуспешно.

5.8.4. АКО КЛИЕНТЪТ НЕ ЖЕЛАЕ УСЛУГАТА ДА СЕ ПОДНОВЯВА АВТОМАТИЧНО, той/тя трябва сам да анулира абонамента най-малко 48 часа преди края на текущия период, в който случай Услугите ще бъдат прекратени след изтичане на текущия срок, освен ако не поднови ръчно Услугите преди тази дата. Абонаментните такси не се възстановяват.

5.8.5. Ако Клиентът е закупил абонамента на уебсайта на Компанията, Клиентът няма да може да го контролира чрез Apple App Store или Google Play. Вместо това, ако Клиентът не желае Услугата да се подновява автоматично, той/тя трябва сам да анулира абонамента, като влезе в потребителския акаунт на уебсайта на компаниите или трябва да се свърже с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА и следвайте инструкциите в раздела „Управление на моя абонамент“.

5.8.6. Ако Клиентът е закупил абонамента през Apple App Store или Google Play, Клиентът може да анулира абонамента само чрез своя Apple или Google акаунт. Клиентът разбира, че изтриването на приложението не анулира абонаментите.

5.8.7. Общата цена на Услугите/Стоките, включително ДДС (ако е приложимо) и всички допълнителни такси за навло, доставка или пощенски такси и, където е приложимо, други разходи са видими по време на процеса на поръчка на уебсайта. Начинът, по който трябва да бъде изчислена цената, е видим и по време на процеса на поръчка на уебсайта.

5.8.8. В случай на абонамент общата цена включва общите разходи за избрания честотен период на фактуриране.

Правила за възстановяване и връщане

6.1. Съгласно приложимите законови актове, Клиентът има право да промени решението си и да върне доставената (получената) стока в рамките на Срока за отказ. Съществува обаче и изключение, установено от тези правни актове, съгласно което правото на връщане на стоки не е приложимо за Договори относно доставката на цифрово съдържание, в случай че предоставянето на такова цифрово съдържание вече е започнало. Следователно, в случай че Цифровото съдържание вече е предоставено на Клиента, както е посочено в Раздел 4.2. и 4.3., Клиентът губи правото си на отказ от Договора.

6.1.1. Съгласно гаранцията, предоставена на уебсайта на Компанията, Клиентът има право на възстановяване на таксата за участие, ако Клиентът може да докаже неизправността на Цифровото съдържание и в рамките на 24 часа след сключване на договора от разстояние изпрати пълно искане за възстановяване на сумата до нашата поддръжка на клиенти в CertifiedFasting.com онлайн ПОМОЩНО БЮРО ЗА ПОДДРЪЖКА.

6.2. Възстановяване на средства за Услугите. Всички цени и такси за цифрово съдържание и услуги не подлежат на възстановяване, освен ако изрично не е отбелязано друго в този раздел по-долу:

6.2.1. След като Цифровото съдържание вече е предоставено на Клиента, както е посочено в Раздел 4.2, Клиентът има право да получи възстановяване на сумата за него от Компанията само ако Клиентът докаже, че Цифровото съдържание не е както е описано или е дефектно. В такива случаи Клиентът трябва да се свърже с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА в рамките на периода на оттегляне и да предостави подробна информация, доказваща грешката на продукта на Компанията (с приложено визуално доказателство). Компанията си запазва правото да начислява такса за покриване на разходите за всякакви административни или други услуги, които Клиентът може да е използвал преди възстановяване/анулиране.

6.2.2. След възстановяване на сумата Клиентът вече няма достъп до Услугите на Компанията. Всички възстановявания се прилагат към първоначалния метод на плащане. Със закупуването на Услугите, Клиентът се съгласява с тази политика за възстановяване на средства и се отказва от всякакви права да го подлага на каквито и да е въпроси, съдебни решения или правни действия.

6.3. Ако Клиентът е закупил Услугите или Стоките чрез Apple App Store или Google Play за всякакви въпроси и/или искания относно възстановяването на суми и плащането, Клиентът трябва да се свърже с поддръжката на потребителите на Apple App Store или Google Play Store.

6.4. Възстановяване на суми за доставени Стоки.

6.4.1. В случай, че раздел 6.5. не се прилага, Клиентът има право да получи възстановяване на сумата за Стоките от Компанията само ако Клиентът докаже, че Стоките не отговарят на описанието или са дефектни. В такива случаи Клиентът трябва да се свърже с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА в рамките на периода на оттегляне и да предостави подробна информация, доказваща грешката на Стоките на Компанията (с приложено визуално доказателство).

6.4.2. Всички възстановявания се прилагат към първоначалния метод на плащане. Със закупуването на Услугите, Клиентът се съгласява с тази политика за възстановяване на средства и се отказва от всякакви права да го подлага на каквито и да е въпроси, съдебни решения или правни действия.

6.5. Връщане на доставени Стоки. Поради съображения, свързани със здравето и хигиената, Клиентът има право да промени решението си и да върне доставена (получена) Стока в рамките на Срока за отказ, само ако е спазена следната процедура:

6.5.1. Клиентът е подал искане до Компанията относно решението си да върне Стоките в рамките на Срока за отказ на онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА на CertifiedFasting.com и преди връщането на Стоките.

6.5.2. Без неоправдано забавяне и не по-късно от Срока за отказ е върнал Стоките на Компанията. Клиентът поема разходите по връщането.

6.5.3. Стоката е в оригинална опаковка и не е отваряна, в състояние годна за препродажба.

6.5.4. След получаване и проверка на върнатите Стоки, Компанията ще възстанови цената, която Клиентът е платил за Стоките (включително разходите за доставка) не по-късно от 30 (тридесет) дни от деня, в който Компанията получи Стоките обратно.

6.5.5. Във всички случаи Компанията има право да спре възстановяването на сумата на Клиента, докато Компанията не получи обратно и не провери Стоките.

Адрес за връщане на физически стоки

Адрес на компанията за връщане: Fasting Ltd., регистрационен номер 40203389303 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

Правата на интелектуална собственост

7.1. Всички права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторски права, права върху дизайн, права върху търговски марки, патентни права и всякакви други права на собственост върху или свързани с Услугите и свързаното с Услугите съдържание, са собственост на Компанията.

7.2. На Клиента е забранено да възпроизвежда, публикува Услуги, включително, но не само, Цифрово съдържание, предоставено и/или предоставено от Компанията изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на Компанията.

7.3. С настоящото Клиентът предоставя на Компанията постоянен, неотменим, световен, напълно платен и безвъзмезден, неизключителен лиценз, включително правото на сублицензиране (чрез множество нива) и прехвърляне на трети страни, за възпроизвеждане, разпространение, изпълнение и показва (публично или по друг начин), създава производни произведения на, адаптира, модифицира и по друг начин използва, анализира и експлоатира по какъвто и да е начин, известен сега или открит в бъдеще, неговото/нейното потребителско съдържание (с изключение на потребителски търговски марки), както и всички модифицирани и техни производни произведения. До степента, разрешена от приложимите закони, Клиентът с настоящото се отказва от всички морални права, които може да има върху всяко потребителско съдържание. „Потребителско съдържание“ означава всички потребителски търговски марки, съобщения, изображения, писания, творчески произведения, звуци и всички материали, данни и информация, които Клиентът качва, предава или изпраща чрез Услугите, или които други потребители качват или предават. Чрез качване, предаване или изпращане на каквото и да е Потребителско съдържание, Клиентът потвърждава, заявява и гарантира, че такова Потребителско съдържание и неговото качване, предаване или подаване е (а) точно и неповерително; (б) да не нарушава приложимите закони, договорни ограничения или други права на трети страни и че Клиентът има разрешение от всяка трета страна, чиято лична информация или интелектуална собственост е съставена или въплътена в Потребителското съдържание; и (в) без вируси, рекламен софтуер, шпионски софтуер, червеи или друг зловреден код.

7.4. Никоя част от тези T&Cs не може да се тълкува като прехвърляне на права върху интелектуална собственост във връзка с Услугите или свързаното с Услугите съдържание, освен както е изрично посочено в Раздел 8.1. По-долу.

Използване на цифрово съдържание

8.1. Всички права на интелектуална собственост, посочени в член 7.1 и свързани с цифровото съдържание, са собственост на Компанията. Цифровото съдържание се лицензира съгласно този раздел 8 и не се продава. На Клиента ще бъде предоставен само неизключителен, непрехвърляем и неподлежащ на сублицензиране лиценз, при спазване на условията на това Споразумение, за използване (само за лична употреба на Клиента) на всяко цифрово съдържание, предоставено от Компанията на Клиента .

8.2. Срокът на този лиценз се предоставя за срок от 5 години от датата на получаване на цифрово съдържание, освен ако не бъде спрян или прекратен по-рано в съответствие с тези T&C.

8.3. Освен ако изрично не е предвидено друго, цифровото съдържание трябва да бъде предназначено само за лична и некомерсиална употреба.

8.4. Клиентът не е упълномощен да редактира, възпроизвежда, предава или заема Цифровото съдържание или да го предоставя на трети страни или да го използва за извършване на други действия, които излизат извън обхвата на лиценза, предоставен от Компанията.

8.5. Дружеството е упълномощено с цел налагане на права върху интелектуална собственост, налагане на ограничения върху обхвата на лиценза или броя на устройствата или видовете устройства, на които може да се използва цифрово съдържание.

8.6. Ако Клиентът действа в нарушение на този член, Компанията ще бъде упълномощена да спре достъпа до съответното Дигитално съдържание, независимо от правото на Компанията да възстанови от Клиента претърпените загуби в резултат на или във връзка с нарушението, включително всички направени разходи.

Продажба на цифрово съдържание

9.1. На Клиента е забранено да продава, предлага за продажба, споделя, отдава под наем или заема Цифрово съдържание или копия на Цифрово съдържание.

Политика за поверителност

10.1. Обработването на личните данни на Клиента се урежда от Политиката за поверителност. Препоръчва се Клиентът да отпечата и запази копие от Политиката за поверителност заедно с тези Общи условия.

Отговорност

11.1. Страната се освобождава от отговорност за неизпълнение на ОУ, ако докаже, че тези ОУ не са били изпълнени поради непреодолима сила. По-специално, Компанията не носи отговорност за загуби, причинени от непреодолима сила, бунтове, война или природни събития или поради други събития, за които Компанията не носи отговорност (напр. стачка, локаут, спиране на трафика, административни актове на местни или чуждестранни висши власти). Клиентът трябва да уведоми писмено за настъпването на непреодолима сила, която възпрепятства изпълнението на настоящите ОУ, в рамките на 30 календарни дни от датата на настъпване на тези обстоятелства. Дружеството ще информира Клиента за настъпването на непреодолима сила по имейл или на уебсайта или мобилното приложение, ако е възможно.

11.2. Отговорността на Компанията е ограничена до преки загуби, освен ако не е предвидено друго в приложимите закони.

11.3. Поради естеството на Услугите и/или Стоките, които Дружеството предоставя, и тъй като Дружеството не може да контролира дали Клиентът се придържа към предоставените инструкции за употреба, Дружеството не предоставя никаква гаранция за каквито и да било резултати или резултати, произтичащи от използването на Услуги и/или Услуги.

11.4.Отговорно дружество: 1) CertifiedFasting.com е само администратор на уебсайта или мобилното приложение и доставчик на Услугите, 2) CertifiedFasting.com е дружеството, отговорно за управлението на абонаментните услуги и плащанията за Услуги и Стоки, възстановявания и сторнирания на суми , за асоциирани компании.

11.5. Когато използва Услугите, Клиентът може да получи връзки към други уебсайтове или мобилни приложения, които не са собственост и/или контролирани от Компанията. Клиентът потвърждава и се съгласява, че Компанията не носи отговорност за наличието на такива уебсайтове или мобилни приложения. Освен това Компанията не носи отговорност за каквото и да е съдържание, реклама, продукти или други материали, до които може да се получи достъп чрез такива връзки и следователно Клиентът се съгласява, че Компанията не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на каквото и да е такова съдържание, стоки, услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или мобилни приложения.

Медицински отказ от отговорност

12.1. ПРЕДИ ДА ИЗПРОТИ ПЛАН ЗА ХРАНЕНЕ И/ИЛИ СТОКИ ОТ КОМПАНИЯТА, ЗДРАВЕТО НА КЛИЕНТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОЦЕНЕНО ОТ НЕГОВИЯ ДОСТАВЧИК НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ ИЛИ ТОЙ/ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРА С ДОСТАВЧИКА НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ.

12.2. Услугата е участие в програма, която включва информация за здравословен начин на живот и хранене. Информацията, публикувана на уебсайта, е с информативен характер и не може да замести професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Ако Клиентът е загрижен за информацията, получена чрез Услугата, или има въпроси относно собственото си здраве, Клиентът трябва да се консултира с лекар или друг доставчик на здравни услуги. Клиентът използва Услугата на свой риск и отговорност.

Избираемост

13.1. Услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно законодателството на ЕС, поради което Клиентът потвърждава, че има навършени 18 години. Ако Клиентът осъществява достъп до Услугите от името на лице, което не е навършило 18 години, Клиентът потвърждава, че той/тя е законен настойник на това лице и носи отговорност за спазването от това лице на тези T&C и ще обезщети Компанията за всякакви загуби или щети, които Дружеството ще претърпи в резултат на неспазване на тези T&Cs.

Валидност и прекратяване

14.1. Договорът влиза в сила, след като Клиентът го приеме и изрази по електронен път съгласието си да ги спазва, и остава в сила за неопределено време до прекратяването му.

14.2. Компанията може да прекрати отношенията с Клиента по всяко време в следните случаи: (i) Клиентът не е съгласен със Споразумението; (2) Клиентът извърши каквото и да е нарушение на Споразумението; (3) Клиентът не предостави поискана от Дружеството информация и/или предостави невярна и/или неизчерпателна информация. Независимо от гореизложеното, законовите права за прекратяване няма да бъдат засегнати.

Промени в T&C

15.1. Тези T&Cs, Политиката за поверителност и всички допълнителни правила и условия, които могат да се прилагат, подлежат на промяна. Компанията си запазва правото да променя и актуализира T&Cs от време на време и тези промени ще влязат в сила незабавно след публикуване на уебсайта или мобилното приложение на Компанията.

15.2. Компанията може да уведоми Клиента за всякакви предстоящи промени, като изпрати имейл до основния имейл адрес, предоставен от Клиента, или уведоми чрез Уебсайта или Мобилното приложение.

15.3. Клиентът разбира и се съгласява, че всяко продължаващо използване и достъп до Услугите след публикувани актуализации на T&C означава, че Клиентът доброволно се съгласява да бъде обвързан от тези T&C. Ако Клиент не е съгласен да бъде обвързан от актуализираните T&C, той/тя не трябва да използва (или да продължи да използва) Услугите.

Комуникация

16.1. По принцип Компанията предпочита комуникация чрез приемане на заявки за поддръжка в онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА CertifiedFasting.com и ще отговаря на заявките по имейл. С приемането на тези T&Cs, Клиентът приема комуникация чрез подаване на заявки за поддръжка на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА и на заявките ще се отговаря по имейл. За тази цел от Клиента се изисква да има валиден имейл адрес и да го предостави при попълване на необходимата информация, както е посочено в Раздел 3.2. Компанията може да публикува информация, свързана с това Споразумение или Услуги, също на уебсайта или мобилното приложение. Клиентът трябва редовно и често да проверява своите имейл съобщения, както и информацията, предоставена на уебсайта или мобилното приложение. Имейлите може да съдържат връзки към допълнителна информация и документи.

16.2. Когато приложимите закони изискват предоставяне на информация на траен носител, Компанията или ще изпрати на Клиента имейл с прикачен файл, или ще изпрати на Клиента известие, отнасящо се до Услугите с функция за изтегляне, за да запази такава информация и документи постоянно за бъдещи справки. От Клиента се изисква да пази копия от всички съобщения от Компанията.

16.3. Клиентът може да поиска копие от тези T&C или друг договорен документ, като се свърже с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.

16.4. Комуникацията с Клиента ще се осъществява на английски език, освен ако Компанията и Клиентът не се договорят да комуникират на друг език.

16.5. Клиентът може да се свърже с Компанията по всяко време, като се свърже с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.

Оплаквания

17.1. Всякакви оплаквания във връзка с Компанията и Услугите, предоставяни на Клиента, трябва да се адресират, като се свържете с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.

17.2. Всички оплаквания във връзка със Стоките, предоставени на Клиента, трябва да бъдат адресирани, като се свържете с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.

17.3. Всякакви оплаквания във връзка с абонаменти, възстановяване на суми и сторнирания на плащания за Стоките и Услугите трябва да се адресират, като се свържете с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.

17.4. При подаване на жалба Клиентът трябва ясно да посочи, че е подадена жалба и да посочи основанията и обстоятелствата относно жалбата. Дружеството ще изпрати на Клиента потвърждение за оплакване на имейл адреса, от който е получено оплакването. Ние ще разгледаме жалбата и ще отговорим на Клиента в рамките на 14 до 30 календарни дни от деня на получаване на съответната жалба.

17.5. Заявките (жалбите) на клиента се анализират безплатно от Компанията.

17.6. Ако отговорът на Компанията на жалбата на Клиента не удовлетворява Клиента или не е предоставен отговор, Клиентът има право да предяви иск пред регулаторните институции или съдилищата.

Разни

18.1. Никое друго лице освен Клиента няма да има никакви права по тези ОУ.

18.2. Клиентът не може да преотстъпва никакви права по Споразумението на трета страна без предварителното съгласие на Компанията. Дружеството по свое усмотрение може да прехвърли правата и задълженията си по Споразумението изцяло или частично на трета страна.

18.3. Всеки спор по тези Общи условия или по друг начин във връзка с Услугите ще бъде отнесен до съдилищата на Латвия, освен когато това е забранено от приложимите закони.

18.4. Ако която и да е част от тези ОУ се установи от съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима, тогава тази част ще бъде отделена от останалата част от ОУ, които ще продължат да бъдат валидни и изпълними в най-пълната степен, разрешена от закона.

Политика за поверителност

19.1. Тази Политика за поверителност обяснява как Fasting Ltd. регистрационен номер 40203389303 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia обработва лични данни при предоставяне на Услуги и управление на уебсайта.

19.2. Администратор на лични данни е Fasting Ltd. с регистрационен номер 40203389303 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

19.3. Какви лични данни обработваме?

19.3.1. Ние обработваме вашите лични данни за множество цели, когато се регистрирате за Услугите, извършвате дейности във вашия профил или посещавате нашия уебсайт. В определени случаи обработката на Вашите данни е необходима за предоставяне на Услугите. Но в други случаи, ако обработката не е строго необходима, ние ще посочим това, например като ви дадем възможност да изберете дали искате да ни изпратите данните си.

19.3.2. Информацията, която въвеждате, когато правите информативния тест за отслабване на нашия уебсайт, не се съхранява или записва по друг начин в нашите информационни системи.

19.4. За да регистрираме нови потребители ��а Услугите, да идентифицираме съществуващите потребители, да ви предоставим достъп до вашия вече съществуващ потребителски профил и да администрираме вашия профил, ние обработваме вашето име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, пол, възраст, информация за плащане, както и други данни, които сте посочили в процеса на регистрация.

Категория лични данни

Правно основание за обработка

Период на задържане

Имейл адрес, телефонен номер, име, фамилия, възраст, пол, вид, дата и размер на плащане за Услугите, вид на заявените Услуги.

Обработването е необходимо за изпълнението на сключен с Вас договор и Ви предоставя Услугите.

Данните се съхраняват, докато сте регистриран потребител на Услугите и сте платили за Услугите. Когато изтриете своя профил, може да запазим данните, които сме длъжни да пазим, за да изпълним законовите си задължения (например за данъчни цели).

19.5. За да ви предоставим персонализирани услуги, да изготвим диета и хранителен план, както и други съвети и предложения във връзка с използването на услугите, ние обработваме данните, които сте разкрили относно вашите хранителни навици, здравословно състояние, информация за бременност или кърмене като както и други данни, свързани със здравето. Тази информация е специална категория лични данни, поради което я обработваме с необходимото внимание и въз основа на вашето изрично съгласие. Вашите здравни данни ще бъдат обработени само след като сте извършили плащането за Услугите. Поради спецификата на Услугите, ние няма да можем да Ви предоставим Услугите, ако не сте дали изрично съгласие за обработка на Вашите здравни данни. Ако решите да не се съгласите, ние ще възстановим сумата от плащането ви за Услугите.

Категория лични данни

Правно основание за обработка

Период на задържане

Информация за вашето здраве, навици за пушене, бременност, кърмене, заболявания, лекарства, които използвате, избор на диета, тегло и височина.

Обработването се основава на вашето изрично съгласие за получаване на Услугите.

Данните се съхраняват, докато има валидно съгласие. Когато съгласието е прекратено, предоставянето на Услуги се спира. Ако изтриете своя профил, тези данни се изтриват, ако тяхното запазване не се изисква съгласно приложимите закони.

19.6. За да спазваме приложимите закони, например във връзка с обработката на плащания и нашите счетоводни задължения, ние обработваме информация, която се отнася до вашите плащания.

Категория лични данни

Правно основание за обработка

Период на задържане

Информация за вашите плащания, вашето местоживеене.

Обработване, необходимо за спазване на правно задължение

Данните се съхраняват толкова дълго, колкото се изисква съгласно приложимото законодателство

19.7. За да ви информираме за новини и промоции във връзка с услугите и да ви изпратим персонализирана реклама или друга маркетингова комуникация, ние обработваме вашето име, имейл адрес и/или телефонен номер. Вие ще получите такава информация само ако сте се съгласили с това при регистрацията за Услугите. Имате право да оттеглите съгласието си за получаване на такава комуникация, като се свържете с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА. В случай че оттеглите съгласието си, като се свържете с нашата поддръжка на клиенти в CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА, ние ще регистрираме тази информация във вашия профил в рамките на 5 работни дни.

Категория лични данни

Правно основание за обработка

Период на задържане

Име, фамилия, имейл адрес и/или телефонен номер.

Име, фамилия, имейл адрес и/или телефонен номер.

Данните се съхраняват, докато има валидно съгласие. Когато съгласието бъде оттеглено, ние ще прекратим обработката на вашите данни за тази цел.

19.8. За целите на разработване на маркетингова стратегия, сегментиране на клиенти и анализ на нашите Услуги, ние може да обработваме данните, които сте посочили при регистрацията за Услугите, например вашия пол, избраните Услуги, както и определена информация, получена от Cookies.

Категория лични данни

Правно основание за обработка

Период на задържане

Пол, информация от бисквитки, например IP адрес, използвано устройство, тип браузър, час и дата на отваряне, отписване и блокиране на нашите имейли, кликвания, взаимодействие с уебсайта.

Обработване, необходимо за целите на нашите законни интереси за подобряване и развитие на нашия бизнес.

Моля, вижте нашата политика за Cookie, за да видите повече информация за нашите Cookies. Ако изтриете своя профил, може да запазим част от информацията в анонимна и обобщена форма.

19.9. За да предоставим обслужване на клиенти и да разрешим всякакви проблеми, които могат да възникнат във връзка с нашите Услуги, ние обработваме вашето име, фамилия, информация за контакт, данните на вашия профил и всяка друга информация, която може да предоставите по време на комуникацията си с нашите консултанти или специалисти по обслужване на клиенти.

Категория лични данни

Правно основание за обработка

Период на задържане

Име, фамилия, имейл адрес и/или телефонен номер, информация за профила, всяка друга информация, която може да ни бъде предоставена по време на консултация или за целите, посочени тук.

Обработване, необходимо за целите на легитимните ни интереси за осигуряване на качеството на нашите Услуги, решаване на проблеми във връзка с тях и защита на законните ни интереси и права в случай на спорове.

Данните се запазват до постигане на целта на обработката им или се изтриват, когато изтриете своя профил, ако запазването не е необходимо за защита на нашите законни права.

19.10. За да гарантираме защитата и сигурността на нашата база данни, вътрешни системи, уебсайта и друга инфраструктура и да наблюдаваме използването на нашите услуги, ние може да обработваме различна техническа информация, която придобиваме от cookies, регистрационни файлове и други подобни технологични решения.

Категория лични данни

Правно основание за обработка

Период на задържане

Вашият IP адрес, информация за вашето устройство, тип и версия на браузъра, часова зона, различни метаданни, информация за достъп до уебсайта и профил, информация за взаимодействие с уебсайта, въвеждане и коригиране на данни и всяка друга информация за поставената цел тук.

Обработване, необходимо за целите на нашите законни интереси, за да гарантираме сигурността на нашата ИТ система и надежден, непрекъснат и сигурен бизнес.

Данните се съхраняват 12 месеца

19.11. За да преценим, прогнозираме и да ви предложим най-подходящата, ефективна диета и хранителен план, както и да ви помогнем да постигнете целта, която сте си поставили, ние може да събираме и анализираме (профилираме) определени типове потребителска информация. Когато профилираме, използваме само точни, минимални данни, като например корелацията на промяната на теглото на потребителя поради определен хранителен план. Ние извършваме такова профилиране въз основа на нашите законни интереси, за да предоставим най-подходящите и ефективни Услуги на потребителя. Ние не вземаме автоматизирани решения въз основа на профилиране, които могат да имат правни последици за вас или да ви засегнат неблагоприятно като субект на данни. Това ни позволява да предложим на нашите потребители хранителен и диетичен план, който е успешен за други потребители с подобни параметри.

19.12. Период на съхранение и изтриване на данните:

19.12.1. Ние ще обработваме вашите лични данни, докато някоя от горепосочените цели за обработка на данни или правно основание е валидна. Ние оценяваме периода на съхранение, като вземаме предвид нашите правни задължения и периодите на съхранение, определени в тях, както и нашите законни интереси или вашите инструкции, например, в случай че оттеглите съгласието си.

19.12.2. Когато някоя от горепосочените цели за обработка на данни или правно основание вече не съществуват, ние изтриваме или анонимизираме данните.

19.13. Споделяне на вашите лични данни:

19.13.1. В определени случаи ние си сътрудничим с различни трети страни доставчици на услуги и обработващи данни, които предоставят поддръжка за нашите Услуги. По този начин вашите лични данни могат да бъдат споделени с такива доставчици на услуги, които предоставят услуги за хостинг и сървърно съвместно местоположение, услуги и инструменти за електронна поща и доставка на съдържание, услуги за фактуриране и обработка на плащания, маркетинг, счетоводство, правни ИТ и други услуги, които ние може разумно да изисква.

19.13.2. Такива доставчици на услуги могат да получават само личните данни, необходими за предоставяне на съответната услуга, например информацията за вашите плащания ще бъде споделяна само с доставчици на услуги за обработка на плащания и само до степента, необходима за осигуряване на вашето плащане, възстановяване на плащането ви или преглед вашите оплаквания.

19.13.3. Такива трети страни доставчици на услуги могат да обработват тези данни само в съответствие с нашите инструкции и им е забранено да ги използват за други цели. От тези доставчици на услуги се изисква да осигурят защита на личните данни в съответствие с приложимите правни норми и обвързващи споразумения, сключени с нас. Ако някой от тези доставчици на услуги се намира извън ЕС/ЕИП, ние гарантираме, че трансферът на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания и решения, предоставени в Общия регламент за защита на данните.

19.13.4. Ние избираме и избираме такива доставчици на услуги с необходимото внимание и изискваме от тях да гарантират целостта и поверителността на вашите лични данни.

19.13.5. Вашите лични данни могат да бъдат достъпни само от упълномощени служители на Компаниите, които са се съгласили на задължения за поверителност и които се нуждаят от тази информация, за да изпълняват своите задължения.

19.13.6. В определени ситуации може да бъдем законово задължени да споделим вашата информация с правоприлагащи органи и държавни органи. Може също така да споделим вашата информация с такива органи, за да предявим, наложим или защитим вашите правни искове

19.13.7. Компанията като администратор на лични данни носи отговорност за обработката на вашите лични данни.

19.14. Вашите права:

19.14.1. Имате право да поискате достъп до вашите лични данни и да получите цялата информация, която обработваме за вас, в рамките на един месец.

19.14.2. Ако желаете да коригирате вашите данни, можете да го направите, като се свържете с нас или да ги коригирате сами, като влезете в профила си.

19.14.3. Ако обработваме вашите лични данни въз основа на нашите легитимни интереси, вие имате право да възразите срещу такава обработка. Ако получим такова възражение, повече няма да обработваме вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

19.14.4. Имате право да оттеглите съгласието си за обработка на вашите данни, което се основава на съгласие. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласие, преди неговото оттегляне.

19.14.5. Имате право да изтриете вашите данни, като влезете в профила си или се свържете с нас. Моля, имайте предвид, че няма да можем да изтрием данните, които сме длъжни да запазим в съответствие с приложимите закони. Ако поискате изтриване на вашите данни или възразите срещу обработването на данни, необходими за предоставянето на нашата услуга, ние няма да можем да ви предоставим нашите услуги или това ще бъде възпрепятствано.

19.14.6. Ако искате да упражните някое от горепосочените права, моля, пишете ни, като използвате информацията за контакт, предоставена тук. Преди да ви предоставим каквато и да е информация, може да се наложи да потвърдим самоличността ви.

19.14.7. Ако смятате, че не сме изпълнили задълженията си за обработка на лични данни или по друг начин сме нарушили правата Ви за защита на данните, имате право да подадете жалба до надзорния орган – Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Riga, Latvia, LV-1050) .

19.15 ч. Информация за връзка:

19.15.1. Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или искате да упражните правата си на субект на данни, моля, свържете се с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА.
Регистрационен номер на Fasting Ltd. 40203389303 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

19.16. Разни:

19.16.1. Ние си запазваме правото да променяме и допълваме тази Политика за поверителност от време на време. Промените влизат в сила веднага след като бъдат качени на уебсайта. В случай на съществена промяна, ние ще ви уведомим, например, като публикуваме известие във вашия профил, на уебсайта или като ви изпратим имейл.

Политика за cookies

20.1. Уебсайтът и приложението CertifiedFasting.com (наричано по-долу – Уебсайт) използва cookies. Ако сте се съгласили, в допълнение към cookies, които осигуряват функционирането на уебсайта, други cookies, уеб маяци, пиксели или подобна технология за съхранение могат да бъдат поставени на вашия браузър или устройство, от което осъществявате достъп до нашия уебсайт. Тази политика обяснява какви cookies използва този уебсайт и за какви цели.

20.2. Администратор на лични данни е Fasting Ltd. с регистрационен номер 40203389303 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

20.3. Какво представляват cookies и за какви цели ги използваме:

20.3.1. Cookies са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт. Браузърът, който използвате, използва cookies, за да препраща информацията обратно към уебсайта при всяко следващо посещение, за да може сайтът да разпознае потребителя и да запомни изборите на потребителя (например избор на език, информация за вход и други настройки). Това може да направи следващото ви посещение по-лесно и уебсайта по-полезен за вас.

20.3.2. Използваме различни видове cookies. Когато влезете в уебсайта, ние ще поставим строго необходимите cookies във вашия браузър или устройство. Други видове cookies ще бъдат съхранявани само ако сте приели използването на такива cookies. Ето повече подробности за cookies, които може да се съхраняват на вашето устройство или браузър, когато влизате в нашия уебсайт.

20.3.2.1. Строго необходими cookies - Строго необходимите cookies помагат да направите уебсайта лесен за използване, като предоставят основни функции като навигация в страницата, избор на език, оторизация и попълване на формуляри. Уебсайтът може да не функционира без тези cookies и те не могат да бъдат деактивирани. Тези cookies не разкриват самоличността на потребителя и не събират информация за него. Те се съхраняват на устройството на потребителя до затваряне на браузъра.

20.3.2.2. Аналитични cookies - Аналитичните cookies ни позволяват да броим посещенията на уебсайта и източниците на трафик, за да можем да измерваме и подобряваме ефективността на нашия уебсайт. Те ни помагат да знаем кои страници са най-популярни и кои най-малко и да видим как посетителите се движат из уебсайта. Цялата информация, която тези cookies събират, е в обобщена форма. За аналитични и статистически цели може да използваме cookies на трети страни, например cookies на Google Analytics, които може да се съхраняват на устройството или браузъра за постоянно.

20.3.2.3. Маркетингови cookies – Тези cookies предоставят рекламна и маркетингова комуникация, която е свързана с интересите на потребителите на уебсайта. Те могат да бъдат използвани от трети страни и доставчици на услуги за създаване на профил на интереси и показване на подходящи реклами на други уеб страници. Тези cookies не съхраняват лична информация, но се основават на уникалния идентификатор на браузъра и устройството. Тези cookies запомнят информация за вашето посещение на уебсайта и могат да се използват за показване на персонализирани реклами в социални мрежи и други сайтове. Деактивирането на тези cookies ще ви даде по-малко персонализирана реклама. За рекламни цели може да използваме cookies на трети страни, като cookies на Facebook или Google, които може да се съхраняват на вашето устройство или браузър за постоянно.

20.4. Как да контролираме cookies:

20.4.1. Когато посещавате нашия уебсайт, ви се показва информативно изявление, че уебсайтът използва cookies и се иска вашето съгласие за активиране на аналитични и маркетингови cookies. Ако искате да оттеглите съгласието си или да промените настройките за cookies, можете да го направите, като щракнете върху бутона за настройки на cookies по-горе.

20.4.2. Можете да оттеглите съгласието си за аналитични и/или маркетингови cookies, както и да изтриете всички cookies, съхранени във вашия браузър, като изтриете хронологията на cookies на вашия браузър. Можете също така да настроите браузъра си да блокира запазването на cookies. Като щракнете върху бутона „помощ“ във вашия браузър, можете да намерите инструкции как да попречите на браузъра да съхранява cookies, както и какви cookies вече се съхраняват и да ги изтриете, ако желаете. Промените в настройките трябва да се правят за всеки браузър, който използвате.

20.4.3. Можете също така отделно да се откажете от това дейността ви в уебсайта да е достъпна за Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Analytics, която предотвратява споделянето на информация за посещението на уебсайта ви с Google Analytics. Връзка към добавката и за повече информация: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Информация за връзка:

20.5.1. Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за cookies или искате да упражните правата си на субект на данни, моля, свържете се с нашата поддръжка на клиенти на CertifiedFasting.com онлайн БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА ПОДДРЪЖКА. 20.5.2. Регистрационен номер на Fasting Ltd. 40203389303 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

20.6. Промени в политиката за cookies:

20.6.1. Ние си запазваме правото да променяме и допълваме тази Политика за cookies от време на време. Промените влизат в сила веднага след като бъдат качени на уебсайта. В случай на спор относно условията на тази Политика за cookies на различни езици, английската версия има предимство.